เว็บไซต์เก่า

สาขาวิทยาเอ็นโดดอนต์ ภาควิชาทันตกรรมหัตถการและวิทยาเอ็นโดดอนต์ ร่วมกับศูนย์การศึกษาต่อเนื่องและบริการวิชาการ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการอบรมเรื่อง Fantastic Rotary(s) and How to File Them

สาขาวิทยาเอ็นโดดอนต์ ภาควิชาทันตกรรมหัตถการและวิทยาเอ็นโดดอนต์ ร่วมกับศูนย์การศึกษาต่อเนื่องและบริการวิชาการ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการอบรมเรื่อง Fantastic Rotary(s) and How to File Them

เมื่อวันที่ 2-3 กรกฎาคม 2565 รองศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ ทันตแพทย์ศิริชัย เกียรติถาวรเจริญ คณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรมเรื่อง Fantastic Rotary(s) and How to File Them จัดโดย สาขาวิทยาเอ็นโดดอนต์ ภาควิชาทันตกรรมหัตถการและวิทยาเอ็นโดดอนต์ ร่วมกับศูนย์การศึกษาต่อเนื่องและบริการวิชาการ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ระหว่างวันที่ 2-3 กรกฏาคม 2565
ซึ่งการอบรมดังกล่าวจัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทันตแพทย์ที่สนใจ ได้มีโอกาสเพิ่มพูนความรู้ทางสาขาวิทยาเอ็นโดดอนต์ซึ่งมีความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับมีการพัฒนาออกแบบ เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ทันสมัย ที่ใช้ในการรักษาคลองรากฟัน ช่วยให้การรักษาของทันตแพทย์มีความสะดวก รวดเร็ว ลดความเมื่อยล้าจากการทำงานแบบในอดีต และได้ผลสำเร็จในการรักษาผู้ป่วยที่ดียิ่งขึ้น โดยมีทันตแพทย์ให้ความสนใจเข้าร่วมอบรมในครั้งนี้เป็นจำนวนมาก ณ โรงแรมแชงกรีลา กรุงเทพฯ