เว็บไซต์เก่า

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการนานาชาติด้านทันตกรรมผู้สูงอายุ และทรงเปิดศูนย์ทันตกรรมดิจิทัล ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ คลินิกทันตกรรมผู้สูงอายุ ณ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการนานาชาติด้านทันตกรรมผู้สูงอายุ และทรงเปิดศูนย์ทันตกรรมดิจิทัล ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ คลินิกทันตกรรมผู้สูงอายุ ณ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

เมื่อเวลา 14.00 น. วันที่ 6 มิถุนายน 2561 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ถนนโยธี กรุงเทพมหานคร ในการนี้ทรงเป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการนานาชาติด้านทันตกรรมผู้สูงอายุ ซึ่งจัดขึ้นเนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปี แห่งการก่อตั้งคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีคณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ จากทั้งในประเทศกลุ่มอาเซียน ยุโรป อเมริกา และผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการกว่า 500 คน เข้าร่วมงาน ในการนี้ ศาสตราจารย์เกียรติคุณไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ อุปนายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล และปฏิบัติหน้าที่แทนนายกสภามหาวิทยาลัย, ศาสตราจารย์ คลินิก นายแพทย์โชคชัย เมธีไตรรัตน์ รักษาการแทนรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล และศาสตราจารย์คลินิก เกียรติคุณ ทันตแพทย์พาสน์ศิริ นิสาลักษณ์ ที่ปรึกษาคณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมเฝ้ารับเสด็จ

 

ในลำดับถัดมา ศาสตราจารย์ ดร. ทันตแพทย์หญิงวรานันท์ บัวจีบ คณบดี, ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณดร. ทันตแพทย์หญิงธีรลักษณ์ สุทธเสถียร ที่ปรึกษาคณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และคุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี ทูลเกล้าฯ ถวายพวงมาลัย

 

จากนั้นสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเข้าภายในห้องประชุมเทพรัตนทันตกิจสโมสร อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา ประทับพระราชอาสน์ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ทันตแพทย์สมศักดิ์ จักรไพวงศ์ ที่ปรึกษาคณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย ศาสตราจารย์ ดร. ทันตแพทย์หญิงวรานันท์ บัวจีบ คณบดี กราบทูลรายงานและเบิกผู้มีอุปการคุณ และวิทยากร จำนวน 100 ราย เข้ารับพระราชทานของที่ระลึก จากนั้นทรงมีพระราชดำรัสเปิดการประชุมวิชาการนานาชาติด้านทันตกรรมผู้สูงอายุ

 

ต่อมาเสด็จพระราชดำเนินไปยัง “ศูนย์ทันตกรรมดิจิทัล” ชั้น 3 ทรงวางพระหัตถ์สัมผัสหุ่นยนต์เพื่อเปิดศูนย์ฯ สำหรับวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งศูนย์ทันตกรรมดิจิทัล เนื่องจากปัจจุบันเทคโนโลยีทางทันตกรรมมีความเจริญก้าวหน้ามากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางด้านโปรแกรมการออกแบบ และผลิตวัสดุเพื่อใช้ในการรักษาทางทันตกรรม สามารถนำมาใช้ในหลากหลายสาขาร่วมกันได้ เช่น ทันตกรรมประดิษฐ์ ทันตกรรมหัตถการ ทันตกรรมจัดฟัน และ ศัลยกรรมช่องปากใบหน้าและขากรรไกร โดยจะช่วยสนับสนุนในเรื่องของการเรียนการสอน การรักษา การวิจัย และ การพัฒนาคุณภาพการรักษา ซึ่งจะส่งผลให้ได้ผลการรักษาที่เที่ยงตรง แม่นยำ และลดระยะเวลาของการรักษา โดยการนำเทคโนโลยีทางด้านคอมพิวเตอร์สามมิติเข้ามาช่วยในการออกแบบ ผลิตชิ้นงานทางด้านทันตกรรม และช่วยในการผลิตวัสดุทางทันตกรรม และผลิตอวัยวะเทียมที่เกี่ยวข้อง และเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการดูแลรักษาผู้ป่วย ซึ่งจะให้บริการ ณ โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จากนั้นทรงทอดพระเนตรนิทรรศการภายในศูนย์ทันตกรรมดิจิทัล

 

แล้วเสด็จพระราชดำเนินไปยัง “ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ คลินิกทันตกรรมผู้สูงอายุ” ชั้น 2 ทรงเปิดแพรคลุมป้ายชื่อ “ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ คลินิกทันตกรรมผู้สูงอายุ” จากนั้นทรงทอดพระเนตรนิทรรศการภายในคลินิกทันตกรรมผู้สูงอายุ การนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ทันตแพทย์พีรพงศ์ สันติวงศ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทันตกรรมคณะทันตแพทยศาสตร์ กราบทูลรายงาน โดยศูนย์ฯ ดังกล่าวจัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นศูนย์ต้นแบบการให้การดูแลและรักษาผู้สูงอายุที่มีมาตรฐานครบวงจร โดยบูรณาการ การป้องกัน รักษา และฟื้นฟูสุขภาพช่องปากเข้ากับการดูแลสุขภาพองค์รวมของผู้สูงอายุ มีการบูรณาการ การดำเนินงานร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อให้ผู้ป่วยสูงอายุสามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีความสุข โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็น ผู้สูงวัยที่อายุมากกว่า 60 ปี รวมทั้งเป็นศูนย์ฝึกปฏิบัติการของทันตแพทย์และบุคลากรทางทันตกรรม จากในประเทศและต่างประเทศ โดยมีนวัตกรรมทางทันตแพทยศาสตร์ที่เอื้อต่อการดูแลผู้สูงอายุในประเทศไทย การนี้นางธนาภรณ์ พรมสุวรรณ อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักรกฤษณ์ ศุทธากรณ์ คณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ถวายรายงานและเฝ้ารับเสด็จฯ จากนั้นทรงฉายพระรูปร่วมกับผู้มีอุปการคุณ วิทยากร และผู้บริหารคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จำนวน 3 ชุด แล้วเสด็จพระราชดำเนินกลับ