เว็บไซต์เก่า

สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จเป็นองค์ประธานในพิธีงานครบรอบ 50 ปี แห่งการก่อตั้งคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และทรงเจิมป้ายอาคารปฏิบัติการและวิจัย และอาคารพรีคลินิก เพื่อความเป็นสิริมงคล

สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จเป็นองค์ประธานในพิธีงานครบรอบ 50 ปี แห่งการก่อตั้งคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และทรงเจิมป้ายอาคารปฏิบัติการและวิจัย และอาคารพรีคลินิก เพื่อความเป็นสิริมงคล

วันที่ 7 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น. สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จเป็นองค์ประธานในพิธีงานครบรอบ 50 ปี แห่งการก่อตั้งคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมี ศาสตราจารย์ ดร. ทันตแพทย์หญิงวรานันท์ บัวจีบ คณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, ที่ปรึกษาคณบดี, อดีตคณบดี, อาจารย์อาวุโส, ผู้บริหาร แขกผู้มีเกียรติ บุคลากรและนักศึกษา เฝ้ารับเสด็จฯ ณ ห้องประชุมเทพรัตนทันตกิจสโมสร ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา ในการนี้ได้มีพิธีทางศาสนา ตั้งแต่เวลา 07.30 น. โดยนิมนต์พระสงฆ์จำนวน 9 รูป จากวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม กรุงเทพมหานคร สวดเจริญพระพุทธมนต์

 

ในการนี้ ศาสตราจารย์ ดร. ทันตแพทย์หญิงวรานันท์ บัวจีบ คณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กราบทูลรายงาน จากนั้น สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงประพรมน้ำพระพุทธมนต์ และทรงเจิมป้ายอาคารปฏิบัติการและวิจัยและอาคารพรีคลินิก เพื่อความเป็นสิริมงคล และทรงประทานพระโอวาท ในการนี้ ศาสตราจารย์ ดร. ทันตแพทย์หญิง วรานันท์ บัวจีบ คณบดี ถวายเครื่องไทยธรรม แด่สมเด็จพระสังฆราช จากนั้นทรงฉายพระรูปร่วมกับคณะผู้บริหาร จำนวน 1 ชุด แล้วเสด็จกลับ