เว็บไซต์เก่า

สภาอาจารย์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการบรรยายในหัวข้อ “การจัดการการเงินเบื้องต้น สำหรับบุคลากร”

สภาอาจารย์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการบรรยายในหัวข้อ “การจัดการการเงินเบื้องต้น สำหรับบุคลากร”

เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2565 สภาอาจารย์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการบรรยายในหัวข้อ การจัดการการเงินเบื้องต้น สำหรับบุคลากร โดยได้รับเกียรติจาก คุณดรัณ พนัสโสภณ เป็นวิทยากรให้ความรู้ เกี่ยวกับการสร้างแรงบันดาลใจในการสร้างวินัยทางการเงิน หลักการในการแบ่งสัดส่วน และการบริหารเงินเบื้องต้น การเลือกในการลงทุนหรือสร้างหลักประกันสำหรับบุคลากร พร้อมตัวอย่างและตอบข้อซักถาม แก่คณาจารย์และบุคลากรของคณะฯ ผ่านระบบออนไลน์ Cisco Webex Meetings