เว็บไซต์เก่า

ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องและบริการวิชาการ ร่วมกับงานบริหารการศึกษาหลังปริญญา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการประชุมวิชาการเรื่อง “Occlusion-Maxillo-Ortho Multidisciplinary approach in Orthognathic Surgery First”

ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องและบริการวิชาการ ร่วมกับงานบริหารการศึกษาหลังปริญญา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการประชุมวิชาการเรื่อง “Occlusion-Maxillo-Ortho Multidisciplinary approach in Orthognathic Surgery First”

เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องและบริการวิชาการ ร่วมกับงานบริหารการศึกษาหลังปริญญา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการประชุมวิชาการเรื่อง “Occlusion-Maxillo-Ortho Multidisciplinary approach in Orthognathic Surgery First” โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ทพ.สมศักดิ์ ไมตรีรัตนะกุลผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทพ.สมชาติ เราเจริญพร รองคณบดีฝ่ายเทคโนยีสารสนเทศและสื่อสารองค์กร, อาจารย์ ทพ.ชัยพล ฉวีวรรณากร เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่ทันตแพทย์ที่สนใจ ในรูปแบบการประชุมแบบ Onsite ณ ห้องประชุม 301 ชั้น 3 (ส่วนหลัง)​ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา​ และผ่านระบบออนไลน์