เว็บไซต์เก่า

ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องและบริการวิชาการ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการประชุมวิชาการ เรื่อง “Mutans streptococci transmission re-visited: Implication for caries prevention”

ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องและบริการวิชาการ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการประชุมวิชาการ เรื่อง “Mutans streptococci transmission re-visited: Implication for caries prevention”

เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2565 ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องและบริการวิชาการ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการประชุมวิชาการ เรื่อง “Mutans streptococci transmission re-visited: Implication for caries prevention” โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร. ทพญ.สร้อยศิริ ทวีบูรณ์ ภาควิชาจุลชีววิทยาช่องปากรองศาสตราจารย์ ดร. ทพญ.จินตนา ลภิรัตนกุล ภาควิชาจุลชีววิทยาช่องปาก และ รองศาสตราจารย์ ดร. ทพญ.ทิพนาถ วิชญาณรัตน์ ภาควิชาทันตกรรมชุมชน เป็นวิทยากร ณ ห้องประชุม 304 – 305 ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา (ส่วนหลัง) และผ่านระบบออนไลน์ Cisco Webex Meetings แก่ทันตแพทย์ที่สนใจ