เว็บไซต์เก่า

ภาควิชาทันตกรรมจัดฟัน คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการบรรยายเรื่อง “Dental Anthropology”

ภาควิชาทันตกรรมจัดฟัน คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการบรรยายเรื่อง “Dental Anthropology”

 

เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 ภาควิชาทันตกรรมจัดฟัน คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการบรรยายเรื่อง Dental Anthropology โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.รัศมี ชูทรงเดช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทพญ.กนกนาฎ จินตกานนท์, อาจารย์ ดร.นฤพล หวังธงชัยเจริญ และ อาจารย์ ดร.กรกฎ บุญลพ เป็นวิทยากรบรรยายแก่ อาจารย์ นักศึกษา และผู้ที่สนใจ ณ ห้องประชุม A1 ชั้น7 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา