INTRANET

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
พิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การผลิตสื่อภาพนูน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ โครงการพัฒนาศักยภาพในผู้พิการทางการเห็นด้วยสื่อภาพนูน ”สัมผัสแทนสายตา สู่การพัฒนาอย่างเท่าเทียม” และพิธีมอบหนังสือประกอบภาพนูน “ฟันของเราและการแปรงฟันที่ถูกวิธี” เพื่อผู้พิการทางสายตา ซึ่งคณะนักศึกษาหลักสูตรผู้นำยุคใหม่ในระบอบประชาธิปไตย ปนป. รุ่นที่ 11 (กลุ่มเสือ) ของสถาบันพระปกเกล้า ร่วมกับภาควิชาทันตกรรมเด็ก คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และภาคีเครือข่ายต่างๆ ดำเนินการจัดทำขึ้น ณ โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ

พิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การผลิตสื่อภาพนูน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ โครงการพัฒนาศักยภาพในผู้พิการทางการเห็นด้วยสื่อภาพนูน ”สัมผัสแทนสายตา สู่การพัฒนาอย่างเท่าเทียม” และพิธีมอบหนังสือประกอบภาพนูน “ฟันของเราและการแปรงฟันที่ถูกวิธี” เพื่อผู้พิการทางสายตา ซึ่งคณะนักศึกษาหลักสูตรผู้นำยุคใหม่ในระบอบประชาธิปไตย ปนป. รุ่นที่ 11 (กลุ่มเสือ) ของสถาบันพระปกเกล้า ร่วมกับภาควิชาทันตกรรมเด็ก คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และภาคีเครือข่ายต่างๆ ดำเนินการจัดทำขึ้น ณ โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ

เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2565 คุณขรรค์ ประจวบเหมาะ ประธานมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การผลิตสื่อภาพนูน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ โครงการพัฒนาศักยภาพในผู้พิการทางการเห็นด้วยสื่อภาพนูน ”สัมผัสแทนสายตา สู่การพัฒนาอย่างเท่าเทียม” โดยมีครูจากโรงเรียนสอนคนตาบอดทั่วประเทศ เข้าร่วมอบรม ระหว่างวันที่ 21 – 23 มกราคม 2565 จัดโดยคณะนักศึกษาหลักสูตรผู้นำยุคใหม่ในระบอบประชาธิปไตย ปนป. รุ่นที่ 11 (กลุ่มเสือ) ของสถาบันพระปกเกล้า ร่วมกับโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ จัดขึ้น ณ ห้องประชุมรวยอารี โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้พิการทางสายตา สามารถเข้าถึงสื่อการเรียนการสอน รวมถึงองค์ความรู้ต่างๆ ได้อย่างกว้างขวาง แก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงสื่อการเรียนการสอน อันเป็นสาเหตุที่ก่อให้เกิดอุปสรรคต่อการศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้พิการทางสายตา

 

ในการนี้ รองศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ ทันตแพทย์ศิริชัย เกียรติถาวรเจริญ คณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ให้เกียรติเข้าร่วมในพิธีเปิดการฝึกอบรม และให้เกียรติมอบหนังสือประกอบภาพนูน “ฟันของเราและการแปรงฟันที่ถูกวิธี” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ “สัมผัสแทนสายตา สู่การพัฒนาอย่างเท่าเทียม” ซึ่งคณะนักศึกษาหลักสูตรผู้นำยุคใหม่ในระบอบประชาธิปไตย ปนป. รุ่นที่ 11 (กลุ่มเสือ) ของสถาบันพระปกเกล้า ร่วมกับภาควิชาทันตกรรมเด็ก คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และภาคีเครือข่ายต่างๆ ดำเนินการจัดทำขึ้น เพื่อมอบให้กับ คุณครูจากโรงเรียนสอนคนตาบอดทั่วประเทศที่เข้ารับการฝึกอบรมในครั้งนี้

 

พร้อมกันนี้ รองศาสตราจารย์ ทพญ.ประภาศรี ริรัตนพงษ์ หัวหน้าภาควิชาทันตกรรมเด็ก และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทพญ.วรณัน ประพันธ์ศิลป์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารองค์กร คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และคณะนักศึกษาหลักสูตรผู้นำยุคใหม่ในระบอบประชาธิปไตย ปนป. รุ่นที่ 11 และผู้แทนจากสถาบันพระปกเกล้า เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธี ณ ห้องประชุมรวยอารี โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ