เว็บไซต์เก่า

พิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การผลิตสื่อภาพนูน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ โครงการพัฒนาศักยภาพในผู้พิการทางการเห็นด้วยสื่อภาพนูน ”สัมผัสแทนสายตา สู่การพัฒนาอย่างเท่าเทียม” และพิธีมอบหนังสือประกอบภาพนูน “ฟันของเราและการแปรงฟันที่ถูกวิธี” เพื่อผู้พิการทางสายตา ซึ่งคณะนักศึกษาหลักสูตรผู้นำยุคใหม่ในระบอบประชาธิปไตย ปนป. รุ่นที่ 11 (กลุ่มเสือ) ของสถาบันพระปกเกล้า ร่วมกับภาควิชาทันตกรรมเด็ก คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และภาคีเครือข่ายต่างๆ ดำเนินการจัดทำขึ้น ณ โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ

พิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การผลิตสื่อภาพนูน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ โครงการพัฒนาศักยภาพในผู้พิการทางการเห็นด้วยสื่อภาพนูน ”สัมผัสแทนสายตา สู่การพัฒนาอย่างเท่าเทียม” และพิธีมอบหนังสือประกอบภาพนูน “ฟันของเราและการแปรงฟันที่ถูกวิธี” เพื่อผู้พิการทางสายตา ซึ่งคณะนักศึกษาหลักสูตรผู้นำยุคใหม่ในระบอบประชาธิปไตย ปนป. รุ่นที่ 11 (กลุ่มเสือ) ของสถาบันพระปกเกล้า ร่วมกับภาควิชาทันตกรรมเด็ก คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และภาคีเครือข่ายต่างๆ ดำเนินการจัดทำขึ้น ณ โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ

เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2565 คุณขรรค์ ประจวบเหมาะ ประธานมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การผลิตสื่อภาพนูน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ โครงการพัฒนาศักยภาพในผู้พิการทางการเห็นด้วยสื่อภาพนูน ”สัมผัสแทนสายตา สู่การพัฒนาอย่างเท่าเทียม” โดยมีครูจากโรงเรียนสอนคนตาบอดทั่วประเทศ เข้าร่วมอบรม ระหว่างวันที่ 21 – 23 มกราคม 2565 จัดโดยคณะนักศึกษาหลักสูตรผู้นำยุคใหม่ในระบอบประชาธิปไตย ปนป. รุ่นที่ 11 (กลุ่มเสือ) ของสถาบันพระปกเกล้า ร่วมกับโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ จัดขึ้น ณ ห้องประชุมรวยอารี โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้พิการทางสายตา สามารถเข้าถึงสื่อการเรียนการสอน รวมถึงองค์ความรู้ต่างๆ ได้อย่างกว้างขวาง แก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงสื่อการเรียนการสอน อันเป็นสาเหตุที่ก่อให้เกิดอุปสรรคต่อการศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้พิการทางสายตา

 

ในการนี้ รองศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ ทันตแพทย์ศิริชัย เกียรติถาวรเจริญ คณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ให้เกียรติเข้าร่วมในพิธีเปิดการฝึกอบรม และให้เกียรติมอบหนังสือประกอบภาพนูน “ฟันของเราและการแปรงฟันที่ถูกวิธี” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ “สัมผัสแทนสายตา สู่การพัฒนาอย่างเท่าเทียม” ซึ่งคณะนักศึกษาหลักสูตรผู้นำยุคใหม่ในระบอบประชาธิปไตย ปนป. รุ่นที่ 11 (กลุ่มเสือ) ของสถาบันพระปกเกล้า ร่วมกับภาควิชาทันตกรรมเด็ก คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และภาคีเครือข่ายต่างๆ ดำเนินการจัดทำขึ้น เพื่อมอบให้กับ คุณครูจากโรงเรียนสอนคนตาบอดทั่วประเทศที่เข้ารับการฝึกอบรมในครั้งนี้

 

พร้อมกันนี้ รองศาสตราจารย์ ทพญ.ประภาศรี ริรัตนพงษ์ หัวหน้าภาควิชาทันตกรรมเด็ก และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทพญ.วรณัน ประพันธ์ศิลป์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารองค์กร คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และคณะนักศึกษาหลักสูตรผู้นำยุคใหม่ในระบอบประชาธิปไตย ปนป. รุ่นที่ 11 และผู้แทนจากสถาบันพระปกเกล้า เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธี ณ ห้องประชุมรวยอารี โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ