INTRANET

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) “การดำเนินโครงการบริการสุขภาพช่องปาก ร่วมรัฐ-เอกชนในกลุ่มประชากรอายุ 3-6 ปี : กรณีศึกษาพื้นที่เทศบาลตำบลบางปูและเทศบาลเมืองแพรกษา จังหวัดสมุทรปราการ” ระหว่างสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ เทศบาลตำบลบางปู เทศบาลเมืองแพรกษา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และทันตแพทยสภา

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) “การดำเนินโครงการบริการสุขภาพช่องปาก ร่วมรัฐ-เอกชนในกลุ่มประชากรอายุ 3-6 ปี : กรณีศึกษาพื้นที่เทศบาลตำบลบางปูและเทศบาลเมืองแพรกษา จังหวัดสมุทรปราการ” ระหว่างสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ เทศบาลตำบลบางปู เทศบาลเมืองแพรกษา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และทันตแพทยสภา

เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2565 รองศาสตราจารย์ ดร. นพ. ทพ.ศิริชัย เกียรติถาวรเจริญ คณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วย อาจารย์ ทพ.คมสัน ลาภาอุตย์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายโครงการพิเศษ เข้าร่วมในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) “การดำเนินโครงการบริการสุขภาพช่องปากร่วมรัฐ-เอกชนในกลุ่มประชากรอายุ 3-6 ปี : กรณีศึกษาพื้นที่เทศบาลตำบลบางปูและเทศบาลเมืองแพรกษา จังหวัดสมุทรปราการ” ระหว่างสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ เทศบาลตำบลบางปู เทศบาลเมืองแพรกษา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และทันตแพทยสภา

 

โดยมี นายแพทย์นเรศฤทธิ์ ขัดธะสีมา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ, นายธีรพล ชุนเจริญ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลบางปู, นายอิม แพหมอ นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองแพรกษา, รองศาสตราจารย์ ดร. นพ. ทพ.ศิริชัย เกียรติถาวรเจริญ คณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และ ทันตแพทย์ ดร.ธงชัย วชิรโรจน์ไพศาล อุปนายกทันตแพทยสภาคนที่หนึ่ง ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ และมีคณะผู้บริหารทั้ง 5 ฝ่าย ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนโครงการจัดบริการทันตกรรมร่วมรัฐ-เอกชน ในพื้นที่เทศบาลตำบลบางปู และเทศบาลเมืองแพรกษา จังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนจากสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขเรื่อง “การดำเนินโครงการบริการสุขภาพช่องปากร่วมรัฐ-เอกชนในกลุ่มประชากรอายุ 3-6 ปี : กรณีศึกษาพื้นที่เทศบาลตำบลบางปูและเทศบาลเมืองแพรกษา จังหวัดสมุทรปราการ” โดยความร่วมมือจากคลินิกทันตกรรมเอกชนในการให้บริการทางทันตกรรมแก่ประชากรกลุ่มเป้าหมาย เด็กอายุ 3-6 ในพื้นที่เทศบาลตำบลบางปู และเทศบาลเมืองแพรกษา

 

โดยภาควิชาทันตกรรมชุมชน คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จะมีส่วนร่วมในการสังเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการดำเนินนโยบายจัดบริการทางทันตกรรมร่วมรัฐ-เอกชน ในพื้นที่อื่นๆ ของประเทศไทยต่อไปในอนาคต