เว็บไซต์เก่า

นักศึกษาคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้ารับรางวัล “หลวงวาจวิทยาวัฑฒน์” (รุ่น 3)

นักศึกษาคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้ารับรางวัล “หลวงวาจวิทยาวัฑฒน์” (รุ่น 3)

เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2565 รองศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ ทันตแพทย์ศิริชัย เกียรติถาวรเจริญ คณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมแสดงความยินดีแก่ นักศึกษาทันตแพทย์พีรทัศน์ พิทักษ์ธนากูล นักศึกษาคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในโอกาสเข้ารับรางวัล “หลวงวาจวิทยาวัฑฒน์” (รุ่น 3) ในงานประชุมวิชาการ ครั้งที่ 113 (1/2565) ทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยมี ทพ.อดิเรก ศรีวัฒนาวงษา นายกทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นประธานเปิดงานและมอบรางวัลดังกล่าว

ซึ่งงานประชุม จัดขึ้นระหว่างวันที่ 8 – 10 มิถุนายน 2565 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์