เว็บไซต์เก่า

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
งานประชุมวิชาการออนไลน์ The Southern Science Park’s Aligner Orthodontic and Temporary Anchorage Device International Training Center – Ending Survey and Experience

งานประชุมวิชาการออนไลน์ The Southern Science Park’s Aligner Orthodontic and Temporary Anchorage Device International Training Center – Ending Survey and Experience

เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 รองศาสตราจารย์ ดร. นพ. ทพ.ศิริชัย เกียรติถาวรเจริญ คณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.รัชชพิน ศรีสัจจะลักษณ์ รองคณบดีฝ่ายหลักสูตรก่อนปริญญานานาชาติและเครือข่ายความร่วมมือ เข้าร่วมงานประชุมวิชาการออนไลน์ ในหัวข้อ The Southern Science Park’s Aligner Orthodontic and Temporary Anchorage Device International Training Center – Ending Survey and Experience ภายใต้โครงการ 2022 Southern Taiwan Science Park Bureau Project จัดขึ้นโดย Chung Shan Medical University สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) ผ่านระบบ ZOOM Clouds Meeting โดยในโอกาสนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ทพ.พีรพงศ์ สันติวงศ์ หัวหน้าภาควิชาทันตกรรมจัดฟัน และ รองศาสตราจารย์ ทพญ.นิตา วิวัฒนทีปะ อาจารย์ประจำภาควิชาทันตกรรมจัดฟัน ยังได้เป็นวิทยากรร่วมกันในช่วง Experience Sharing ของงานดังกล่าว

 

งานประชุมวิชาการนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อการศึกษาแนวทางการใช้เครื่องมือทางทันตกรรมจัดฟัน (Temporary Anchorage Device และ Aligner) ในไต้หวัน และในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์และเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างกัน พร้อมทั้งแบ่งปันเทคนิคและความรู้ที่เกี่ยวข้อง โดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจาก Universitas Indonesia สาธารณรัฐอินโดนีเซีย Hanoi Medical University สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และ Chung Shan Medical University ร่วมบรรยายให้ความรู้ และมีคณาจารย์จากสถาบันต่างๆ ดังกล่าว ให้ความสนใจเข้าร่วม