เว็บไซต์เก่า

งานบริหารการศึกษาหลังปริญญา จัดสัมมนาเจ้าหน้าที่ประจำหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา

งานบริหารการศึกษาหลังปริญญา จัดสัมมนาเจ้าหน้าที่ประจำหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา

เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2565 งานบริหารการศึกษาหลังปริญญา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดสัมมนาเจ้าหน้าที่ประจำหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ณ ห้องประชุม 301 ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 50 พรรษา (ส่วนหลัง) โดยมีวัตถุประสงค์: เพื่อให้เจ้าหน้าที่หลักสูตรสามารถสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และทันต่อการดำเนินการในเรื่องต่าง ๆ