เว็บไซต์เก่า

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง ครั้งที่ 1/2565

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง ครั้งที่ 1/2565

เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2565 รองศาสตราจารย์ ดร. นพ. ทพ.ศิริชัย เกียรติถาวรเจริญ คณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุมคณะกรรมการประจำคณะ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา ชั้น 17 และผ่านระบบออนไลน์ Cisco Webex Meetings