เว็บไซต์เก่า

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการประกวดผลงานวิจัยนักศึกษา ประจำปี 2565

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการประกวดผลงานวิจัยนักศึกษา ประจำปี 2565

เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2565 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการประกวดผลงานวิจัยนักศึกษา ประจำปี 2565 รูปแบบ Onsite ณ ห้องประชุม 301, 302, 304 ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา (ส่วนหลัง) และผ่านระบบออนไลน์ Cisco Webex Meetings จัดโดยงานบริหารการศึกษาหลังปริญญา

 

ซึ่งการประกวดผลงานวิจัยนักศึกษา แบ่งเป็น ระดับปริญญาตรี (วิทยาศาสตร์พื้นฐาน และ วิจัยทางคลินิก) ระดับปริญญาโท ระดับปริญญาเอก และระดับหลักสูตรการฝึกอบรมทันตแพทย์ประจำบ้าน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้มีการสร้างผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ และนักศึกษาได้มีโอกาสในการฝึกฝน แสดงความรู้ ความสามารถในการนำเสนอผลงานวิจัย