เว็บไซต์เก่า

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมคณะกรรมการองค์กรผู้บริหาร คณะทันตแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (อ.บ.ท.ท.)

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมคณะกรรมการองค์กรผู้บริหาร คณะทันตแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (อ.บ.ท.ท.)

เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2565
รองศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ ทันตแพทย์ศิริชัย เกียรติถาวรเจริญ คณบดี พร้อมด้วยผู้บริหาร คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารคณะทันตแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (อ.บ.ท.ท.) จาก 17 สถาบัน ได้แก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยมหิดล, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, มหาวิทยาลัยขอนแก่น, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, มหาวิทยาลัยนเรศวร, มหาวิทยาลัยพะเยา, มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, มหาวิทยาลัยรังสิต, มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น, มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี, มหาวิทยาลัยเนชั่น และสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ในการประชุมคณะกรรมการองค์กรผู้บริหารคณะทันตแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (อ.บ.ท.ท.) ครั้งที่ 5/2565
และประชุมระดมสมองเพื่อกำหนดแนวทางร่วมกันในการดูแลและเยียวยาปัญหาสุขภาพจิตในคณะทันตแพทยศาสตร์

 

โดยมีคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมระหว่างวันที่ 13-14 มิถุนายน 2565 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล