INTRANET

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN – QA มหาวิทยาลัยมหิดล (MU AUN-QA Assessment 2.0) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตกรรมทั่วไปขั้นสูง

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN – QA มหาวิทยาลัยมหิดล (MU AUN-QA Assessment 2.0) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตกรรมทั่วไปขั้นสูง

เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2565 รองศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ ทันตแพทย์ศิริชัย เกียรติถาวรเจริญ คณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร. ทพญ. ศิริรักษ์ นครชัย รองคณบดีฝ่ายวิชาการและการศึกษาหลังปริญญา ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรผู้เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับผู้ตรวจประเมิน อาจารย์ ดร.วีรเดช พันธ์วิศวาส วิทยานานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ในโอกาสเข้าการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN – QA มหาวิทยาลัยมหิดล (MU AUN-QA Assessment 2.0) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตกรรมทั่วไปขั้นสูง ของคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมร่วมรับฟังการนำเสนอผลการตรวจประเมินฯ ในรูปแบบ Online MU AUN-QA Assessment จัดโดยงานบริหารการศึกษาหลังปริญญา