เว็บไซต์เก่า

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมออกบูธ และจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทางทันตกรรม MDENT

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมออกบูธ และจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทางทันตกรรม MDENT

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมออกบูธ และจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทางทันตกรรม MDENT ในงานประชุมวิชาการ ครั้งที่ 113 (1/2565) ทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 8 – 10 มิถุนายน 2565 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์