INTRANET

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดตัวนวัตกรรมสื่อการศึกษาออนไลน์ นวัตกรรมสู่เชิงพาณิชย์และชุมชน พร้อมก้าวสู่ระบบการศึกษา Thailand 4.0 เพื่อพัฒนาต่อยอดการศึกษาสู่สังคม และจัดกิจกรรม OPEN HOUSE DENT MAHIDOL 2018 “เปิดบ้านทันตฯ มหิดล” ระหว่างวันที่ 24-25 พฤษภาคม 2561

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดตัวนวัตกรรมสื่อการศึกษาออนไลน์ นวัตกรรมสู่เชิงพาณิชย์และชุมชน พร้อมก้าวสู่ระบบการศึกษา Thailand 4.0 เพื่อพัฒนาต่อยอดการศึกษาสู่สังคม และจัดกิจกรรม OPEN HOUSE DENT MAHIDOL 2018 “เปิดบ้านทันตฯ มหิดล” ระหว่างวันที่ 24-25 พฤษภาคม 2561

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
เปิดตัวนวัตกรรมสื่อการศึกษาออนไลน์ นวัตกรรมสู่เชิงพาณิชย์และชุมชน
พร้อมก้าวสู่ระบบการศึกษา Thailand 4.0 เพื่อพัฒนาต่อยอดการศึกษาสู่สังคม
และจัดกิจกรรม OPEN HOUSE DENT MAHIDOL 2018 “เปิดบ้านทันตฯ มหิดล”
ระหว่างวันที่ 24-25 พฤษภาคม 2561

 

เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2561 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการแถลงข่าว “นวัตกรรมสื่อการศึกษาออนไลน์ นวัตกรรมสู่เชิงพาณิชย์และชุมชน” พร้อมก้าวเข้าสู่ระบบการศึกษา Thailand 4.0 ตามแผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ด้านที่ 1 Excellence in research with global and social impact มุ่งสร้างองค์ความรู้ด้านการวิจัย มีผลงานวิจัยและนวัตกรรมสู่การเพิ่มมูลค่า (ValueAdded) เพื่อพัฒนาศักยภาพในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ และอุตสาหกรรมโดยร่วมกับภาครัฐและเอกชน และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ด้านที่ 2 Excellence in Outcome – based Education for Globally Competent Graduates มุ่งสร้างบัณฑิตให้สามารถพัฒนาศักยภาพของตนเอง โดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการศึกษาที่ทันสมัย ให้สามารถตอบสนองต่อรูปแบบการเรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียน และพัฒนาต่อยอดการศึกษาสู่สังคม

โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมแถลงข่าวในครั้งนี้ด้วย โดยเปิดเผยว่า ในส่วนของยุทธศาสตร์ประเทศ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ส่งเสริม สนับสนุน เพื่อให้เกิดการพัฒนาความรู้ ความสามารถ ในการสร้างสรรค์เพื่อผลิตและ ใช้ ICT ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันด้านอุตสาหกรรม ICT ของประเทศไทยต่อไป

ลำดับถัดไป ศาสตราจารย์ ดร. ทันตแพทย์หญิง วรานันท์ บัวจีบ คณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวว่า จากแผนยุทธศาสตร์ด้านที่ 2 ของมหาวิทยาลัยมหิดล ที่มุ่งสร้างบัณฑิตให้สามารถพัฒนาศักยภาพของตนเอง โดยนำเทคโนโลยีการศึกษาและการจัดการเรียนการสอนยุคใหม่ในศตวรรษที่ 21 ซึ่งเน้นให้มีการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ แบบผสมผสาน (Blended Learning) หรือการจัดการเรียนแบบห้องเรียนกลับด้าน (Flipped Classroom) มาใช้ร่วมกับการเรียนในชั้นเรียน คณะฯ จึงได้เริ่มจัดทำโครงการพัฒนารายวิชา/บทเรียนออนไลน์แบบ SPOC (Small and Private Online Course) เพื่อเป็นการสนับสนุนให้เกิดการปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอนในชั้นเรียน โดยเน้นกิจกรรมและการปฏิบัติ (Active Learning) ให้มากขึ้น ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ ทบทวน ฝึกปฏิบัติ และวางแผนการเรียนรู้แบบออนไลน์ด้วยตนเอง โดยไม่มีข้อจำกัดในเรื่องเวลา สถานที่ และจำนวนครั้งในการเข้าถึง นั่นคือ ผู้เรียนสามารถเรียนซ้ำได้ตามต้องการ โดยทางคณะฯ ได้พัฒนารายวิชาของหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรหลังปริญญาเป็นหลักสูตรออนไลน์ เพื่อรองรับสู่ระบบการศึกษา Thailand 4.0

นอกจากนี้ยังได้จัดทำบทเรียนออนไลน์ MOOC (Massive Open Online Course) สำหรับผู้สนใจทั่วไปให้สามารถเข้าถึงการเรียนรู้จากรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่ใช้เทคโนโลยีการศึกษา เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารในรูปแบบ Online Course, Online Curriculum และ MOOC ได้ ซึ่งผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองตั้งแต่เริ่มต้นจนจบหลักสูตร โดยไม่ต้องเข้าเรียนในชั้นเรียน ผ่านทางเว็บไซต์ https://mooc.mahidol.ac.th/ ซึ่งโครงการแรกได้แก่ โครงการปันความรู้ทางทันตสุขภาพสู่สังคมออนไลน์ ซึ่งจัดทำขึ้นเนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปี แห่งการสถาปนาคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในวันที่ 7 มิถุนายน 2561 โดยจัดทำเป็นบทเรียนออนไลน์เรื่อง “ครู ตชด.ท่องโลกช่องปากกับหมอฟันมหิดล” ซึ่งบทเรียนออนไลน์นี้จะนำประโยชน์มาสู่ครูโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนทั่วประเทศ ให้สามารถนำความรู้ด้านทันตสุขภาพไปใช้ในการดูแลสุขภาพช่องปาก รวมถึงสามารถให้ความรู้กับนักเรียนในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนได้ ทั้งนี้ก็จะเป็นการต่อยอดการนำความรู้จากบทเรียนออนไลน์ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชน และประเทศชาติต่อไป

และทางคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ยังได้มีการจัดทำสื่อความรู้ทางสุขภาพช่องปากสำหรับประชาชนเผยแพร่ทั้งในรูปแบบ Youtube (รายการเพื่อฟันที่คุณรัก) โปสเตอร์ บทเรียนออนไลน์ ฯลฯ โดยประชาชนที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ของคณะฯ ที่ www.dt.mahidol.ac.th นอกจากนี้ยังได้พัฒนาแอพลิเคชั่นความรู้สุขภาพช่องปากบนโทรศัพท์สมาร์ทโฟน ภายใต้แนวคิด “ Eat – Clean – Check” โดยแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ แอพลิเคชั่น Dental crush ซึ่งจะเป็นแอพลิเคชั่นประเภทเกม ที่สอดแทรกความรู้ด้านสุขภาพช่องปาก โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ขึ้นไป และแอพลิเคชั่น Dent Guru เป็นแอพลิเคชั่นประเภท การให้ความรู้สุขภาพช่องปากที่ครอบคลุมให้กับทุกกลุ่มอายุ โดยสามารถดาวน์โหลดได้ทั้งระบบปฏิบัติการ iOS และ Android

ในส่วนของนวัตกรรมสู่เชิงพาณิชย์และชุมชน คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้สนับสนุนให้เกิดการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและชุมชน อาทิเช่น ยาสีฟันสมุนไพร น้ำยาบ้วนปากสมุนไพรสำหรับผู้สูงอายุ น้ำยาทำความสะอาดฟันเทียมชนิดรวดเร็ว เจลรักษาโรคเหงือกอักเสบจากฟ้าทะลายโจร ยารักษาแผลในปาก น้ำยาล้างคลองรากฟัน เป็นต้น และมีผลงานวิจัยที่ได้ร่วมมือกับภาคเอกชนเพื่อการลดค่าใช้จ่ายของการนำเข้าวัสดุทางทันตกรรม เช่น ความร่วมมือกับบริษัทปูนซีเมนต์ไทย (SCG) ในการผลิตปูนทางทันตกรรม นอกจากนี้ยังมีนิทรรศการแสดงนวัตกรรมและผลงานวิจัยที่เผยแพร่ ซึ่งตีพิมพ์ในวารสารระดับแนวหน้าของวงการทันตแพทยศาสตร์นานาชาติอีกด้วย

โดยระหว่างวันที่ 24-25 พฤษภาคม 2561 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ยังได้จัดกิจกรรม OPEN HOUSE DENT MAHIDOL 2018 “เปิดบ้านทันตฯ มหิดล” ซึ่งจะเปิดโอกาสให้นักเรียน ผู้ปกครองและผู้สนใจ ได้เข้าร่วมกิจกรรม อาทิเช่น Talk Show เคล็ดลับการสอบเข้า การเรียน จากนักศึกษาทันตแพทย์รุ่นพี่, กิจกรรมทัวร์คณะฯ / คลินิก / ห้องปฏิบัติการงานวิจัย, แนะนำหลักสูตรต่างๆ, กิจกรรม Workshop : ทดลองเป็นนักศึกษาทันตแพทย์ ศึกษาร่างอาจารย์ใหญ่ สาธิตการใช้เครื่องมือ และการทำแลปฯ และการแสดงนวัตกรรมของนักศึกษาทันตแพทย์ และผลงานวิจัยในสาขาต่างๆ และเปิดให้ทดลองใช้บทเรียนออนไลน์ และสื่อออนไลน์สำหรับบุคคลทั่วไปในงานดังกล่าวอีกด้วย ติดตามรายละเอียดได้ที่ www.dt.mahidol.ac.th