เว็บไซต์เก่า

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมการประชุมวิชาการ 12ᵗʰ Asian Chief Dental Officers’ Meeting

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมการประชุมวิชาการ 12ᵗʰ Asian Chief Dental Officers’ Meeting

เมื่อวันที่ 26-28 มีนาคม 2565 รองศาสตราจารย์ ดร. นพ. ทพ.ศิริชัย เกียรติถาวรเจริญ คณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วย ศาสตราจารย์ ดร. ทพญ.วรานันท์ บัวจีบ ที่ปรึกษาคณบดี และ รองศาสตราจารย์ ดร.ทพญ.ทิพนาถ วิชญาณรัตน์ อาจารย์ประจำภาควิชาทันตกรรมชุมชม เข้าร่วมการประชุมวิชาการ 12ᵗʰ Asian Chief Dental Officers’ Meeting (12ᵗʰ ACDOM) ในหัวข้อ“The Global Strategy on Oral Health. What Impact on the Oral Health Agenda in the Asia Region towards 2030?” ซึ่งจัดขึ้นด้วยความร่วมมือระหว่าง Bureau of Dental Health, Ministry of Public Health, Thailand กับ The Foundation of Oral Health ณ Cape Panwa Hotel จังหวัดภูเก็ต