เว็บไซต์เก่า

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ส่งมอบพื้นที่ภายในอาคารศูนย์การเรียนรู้และนันทนาการ เพื่อใช้รองรับการจัดกิจกรรมด้านการเรียนการสอน และกิจกรรมสันทนาการของนักศึกษาทุกหลักสูตร

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ส่งมอบพื้นที่ภายในอาคารศูนย์การเรียนรู้และนันทนาการ เพื่อใช้รองรับการจัดกิจกรรมด้านการเรียนการสอน และกิจกรรมสันทนาการของนักศึกษาทุกหลักสูตร

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ส่งมอบพื้นที่ภายในอาคารศูนย์การเรียนรู้และนันทนาการ
เพื่อใช้รองรับการจัดกิจกรรมด้านการเรียนการสอน และกิจกรรมสันทนาการของนักศึกษาทุกหลักสูตร

 

เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2565 รองศาสตราจารย์ ดร. นพ. ทพ.ศิริชัย เกียรติถาวรเจริญ คณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทพ.บัณฑิต จิรจริยาเวช รองคณบดี รองศาสตราจารย์ ดร.รัชชพิน ศรีสัจจะลักษณ์ รองคณบดีฝ่ายหลักสูตรก่อนปริญญานานาชาติและเครือข่ายความร่วมมือ รองศาสตราจารย์ ดร.ทพญ.ศิริรักษ์ นครชัย รองคณบดีฝ่ายวิชาการและการศึกษาหลังปริญญา และรองศาสตราจารย์ ดร.ทพ.พิศลย์ เสนาวงษ์ รองคณบดีฝ่ายวิจัย กายภาพและสิ่งแวดล้อม ร่วมเป็นเกียรติในพิธีส่งมอบพื้นที่ภายในอาคารศูนย์การเรียนรู้และนันทนาการ โดยมี นศ.ทพ.พรจรัส เจียรรัตนสวัสดิ์ นายกสโมสรนักศึกษาคณะทันตแพทยศาสตร์ เป็นผู้แทนรับมอบพื้นที่ เพื่อใช้รองรับการจัดกิจกรรมด้านการเรียนการสอน และกิจกรรมสันทนาการของนักศึกษาทุกหลักสูตร

โดยทางคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ดำเนินการปรับปรุงพื้นที่ภายในอาคารศูนย์การเรียนรู้และนันทนาการ บริเวณชั้น G, ชั้น 1, ชั้น 2, ชั้น 4 และชั้น 5 เพื่อใช้รองรับเป็นห้องปฏิบัติการสำหรับนักศึกษา สโมสรนักศึกษาคณะทันตแพทยศาสตร์ ห้องประชุม ห้องฝึกซ้อมดนตรี และชมรม รวมถึงห้องพักสำหรับนักศึกษาหลังปริญญาหลักสูตรต่างๆ อีกด้วย