INTRANET

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการสัมมนาหลักสูตรการฝึกอบรมทันตแพทย์ประจำบ้าน เพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรม

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการสัมมนาหลักสูตรการฝึกอบรมทันตแพทย์ประจำบ้าน เพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรม

เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2565 รองศาสตราจารย์ ดร. ทพญ. ศิริรักษ์ นครชัย รองคณบดีฝ่ายวิชาการและการศึกษาหลังปริญญา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาหลักสูตรการฝึกอบรมทันตแพทย์ประจำบ้านเพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีผู้ช่วยคณบดี, ผู้อำนวยการหลักสูตร เลขานุการหลักสูตร และผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมสัมมนา ณ ห้องประชุม 301 ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา (ส่วนหลัง) จัดโดย งานบริหารการศึกษาหลังปริญญา