เว็บไซต์เก่า

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการประกวดผลงานวิจัยนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการประกวดผลงานวิจัยนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการประกวดผลงานวิจัยนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2561 ศาสตราจารย์ ดร.ทันตแพทย์หญิงวรานันท์ บัวจีบ คณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานมอบประกาศนียบัตรแก่นักศึกษาที่ชนะการประกวดผลงานวิจัย ในงานประกวดผลวิจัยนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 ซึ่งจัดขึ้นเนื่องในวาระเฉลิมฉลองครบรอบการก่อตั้งคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ครบรอบ 50 ปี ในวันที่ 7 มิถุนายน 2561 และเพื่อส่งเสริมให้เกิดการทำผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ สามารถนำผลงานวิจัยไปต่อยอดเพื่อใช้ประโยชน์ต่อไปได้ โดยมีนักศึกษาทั้งในระดับปริญญาตรี ประกาศนียบัตรบัณฑิต ปริญญาโท ปริญญาเอก และประกาศนียบัตรหลักสูตรการฝึกอบรมทันตแพทย์ประจำบ้าน ส่งผลงานงานเข้าร่วมประกวด ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา (ส่วนหลัง) คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล