เว็บไซต์เก่า

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงานปัจฉิมนิเทศนักศึกษา และงานแสดงความยินดีแก่ว่าที่บัณฑิตใหม่

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงานปัจฉิมนิเทศนักศึกษา และงานแสดงความยินดีแก่ว่าที่บัณฑิตใหม่

เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2565 รองศาสตราจารย์ ดร. นพ. ทพ.ศิริชัย เกียรติถาวรเจริญ คณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงานปัจฉิมนิเทศนักศึกษา และงานแสดงความยินดีแก่ว่าที่บัณฑิตใหม่ ให้กับนักศึกษาทันตแพทย์ชั้นปีที่ 6 รุ่นที่ 49 และ MIDS รุ่นที่ 3 พร้อมกันนี้ได้ให้โอวาทแก่ว่าที่บัณฑิตใหม่ด้วย โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทพ.บัณฑิต จิรจริยาเวช รองคณบดี กล่าวรายงานการจัดงาน ภายในงานมีพิธีมอบเสื้อกาวน์ที่ระลึกแก่ว่าที่บัณฑิตใหม่ การบรรยายพิเศษเรื่อง องค์กรวิชาชีพทันตแพทย์ : บทบาทที่ทันตแพทย์จบใหม่ไม่อาจมองข้าม โดย ทันตแพทย์อดิเรก ศรีวัฒนาวงษา นายกสมาคมทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย และต่อด้วยงานสานสัมพันธ์สมาคมศิษย์เก่า พิธีบายศรี มอบเข็มที่ระลึก และกิจกรรมของฝากจากอาจารย์ที่ปรึกษา กิจกรรมแสดงความยินดีกับว่าที่บัณฑิตใหม่ และช่วงเย็นเป็นงาน Bye Nior ณ ห้องประชุมเทพรัตนทันตกิจสโมสรชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา (ส่วนหลัง)