เว็บไซต์เก่า

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมบัณฑิตสู่การประกอบอาชีพ และแนะแนวการศึกษาต่อสำหรับนักศึกษาทันตแพทย์

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมบัณฑิตสู่การประกอบอาชีพ และแนะแนวการศึกษาต่อสำหรับนักศึกษาทันตแพทย์

เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2565 รองศาสตราจารย์ ดร. รัชชพิน ศรีสัจจะลักษณ์ รองคณบดีฝ่ายหลักสูตรก่อนปริญญานานาชาติและเครือข่ายความร่วมมือ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงาน โครงการเตรียมความพร้อมบัณฑิตสู่การประกอบอาชีพและแนะแนวการศึกษาต่อสำหรับนักศึกษาทันตแพทย์ หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) โดยได้รับเกียรติจาก ทันตแพทย์พรชัย วิวัฒนาสิทธิพงศ์ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ เรื่อง “Soft Skills for Dental Entrepreneur” ต่อจากนั้นเป็นการบรรยายเรื่อง “Personal Data Protection Act for Dentists” โดย อาจารย์ ดร.พีรพัฒน์ โชคสุวัฒนสกุล และการบรรยายเรื่อง “รู้กฎหมาย หายกังวล รอดถูกฟ้อง (Medical Lawsuits, A Friendly Guide) โดย พันตำรวจโท ทันตแพทย์พจนารถ พุ่มประกอบศรี ณ ห้องประชุมสมพร เรืองผกา ชั้น 5 อาคารศูนย์การเรียนรู้และนันทนาการ