เว็บไซต์เก่า

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรม “HOMEROOM สำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมทันตแพทย์ประจำบ้าน ชั้นปีที่ 3”

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรม “HOMEROOM สำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมทันตแพทย์ประจำบ้าน ชั้นปีที่ 3”

เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2565 รองศาสตราจารย์ ดร.ทพญ.ศิริรักษ์ นครชัย รองคณบดีฝ่ายวิชาการและการศึกษาหลังปริญญา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานเปิดกิจกรรม “HOMEROOM สำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมทันตแพทย์ประจำบ้าน ชั้นปีที่ 3”
โดยมีอาจารย์ชรรินชร เสถียร ศูนย์จิตตปัญญาศึกษา, อาจารย์ ทพญ.นัยนา บูรณาชาติ และทีมวิทยากร ให้เกียรติเป็นวิทยากร ณ ห้องประชุม 305 ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา (ส่วนหลัง) จัดโดย งานบริหารการศึกษาหลังปริญญา