INTRANET

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับคัดเลือกเป็นหนึ่งในสถาบันการศึกษาตัวอย่าง ด้านการเรียนการสอนการใช้ยาอย่างสมเหตุผล จากเครือข่ายการศึกษาของ 5 วิชาชีพ ประจำปี 2564 จากคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับคัดเลือกเป็นหนึ่งในสถาบันการศึกษาตัวอย่าง ด้านการเรียนการสอนการใช้ยาอย่างสมเหตุผล จากเครือข่ายการศึกษาของ 5 วิชาชีพ ประจำปี 2564 จากคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ

เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ประธานคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีมอบโล่รางวัลเกียรติคุณ แก่สถาบันการศึกษาตัวอย่างด้านการจัดการเรียนการสอนการใช้ยาอย่างสมเหตุผล จากเครือข่ายการศึกษาของ 5 วิชาชีพ ได้แก่ แพทยศาสตร์ ทันตแพทยศาสตร์ เภสัชศาสตร์ สัตวแพทยศาสตร์ และพยาบาลศาสตร์ ประจำปี 2564 ซึ่งคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับคัดเลือกเป็นหนึ่งในสถาบันการศึกษาตัวอย่างด้านการเรียนการสอนการใช้ยาอย่างสมเหตุผล โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร. นพ. ทพ.ศิริชัย เกียรติถาวรเจริญ คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นผู้แทนคณะฯ เข้ารับมอบรางวัลดังกล่าว ณ ห้องประชุมชัยนาทนเรนทร อาคาร 1 ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

 

สถาบันการศึกษาตัวอย่างด้านการจัดการเรียนการสอนการใช้ยาอย่างสมเหตุผล ประจำปี 2564

1. คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2. คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
3. คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
4. คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
5. คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
6. โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
7. วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ ศูนย์วิทยาการ กรมแพทย์ทหารเรือ