เว็บไซต์เก่า

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับคัดเลือกเป็นหนึ่งในสถาบันการศึกษาตัวอย่าง ด้านการเรียนการสอนการใช้ยาอย่างสมเหตุผล จากเครือข่ายการศึกษาของ 5 วิชาชีพ ประจำปี 2564 จากคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับคัดเลือกเป็นหนึ่งในสถาบันการศึกษาตัวอย่าง ด้านการเรียนการสอนการใช้ยาอย่างสมเหตุผล จากเครือข่ายการศึกษาของ 5 วิชาชีพ ประจำปี 2564 จากคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ

เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ประธานคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีมอบโล่รางวัลเกียรติคุณ แก่สถาบันการศึกษาตัวอย่างด้านการจัดการเรียนการสอนการใช้ยาอย่างสมเหตุผล จากเครือข่ายการศึกษาของ 5 วิชาชีพ ได้แก่ แพทยศาสตร์ ทันตแพทยศาสตร์ เภสัชศาสตร์ สัตวแพทยศาสตร์ และพยาบาลศาสตร์ ประจำปี 2564 ซึ่งคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับคัดเลือกเป็นหนึ่งในสถาบันการศึกษาตัวอย่างด้านการเรียนการสอนการใช้ยาอย่างสมเหตุผล โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร. นพ. ทพ.ศิริชัย เกียรติถาวรเจริญ คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นผู้แทนคณะฯ เข้ารับมอบรางวัลดังกล่าว ณ ห้องประชุมชัยนาทนเรนทร อาคาร 1 ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

 

สถาบันการศึกษาตัวอย่างด้านการจัดการเรียนการสอนการใช้ยาอย่างสมเหตุผล ประจำปี 2564

1. คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2. คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
3. คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
4. คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
5. คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
6. โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
7. วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ ศูนย์วิทยาการ กรมแพทย์ทหารเรือ