เว็บไซต์เก่า

คณบดี พร้อมคณะผู้บริหารและบุคลากรคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าศึกษาดูงานระบบบริหารงานของโรงพยาบาลทันตกรรมคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

คณบดี พร้อมคณะผู้บริหารและบุคลากรคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าศึกษาดูงานระบบบริหารงานของโรงพยาบาลทันตกรรมคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทพ.สุรกิจ วิสุทธิวัฒนากร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทันตกรรมคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ให้การต้อนรับ ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ ทันตแพทย์หญิงทัศนีย์ เต็งรังสรรค์ คณบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและบุคลากรคณะทันแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานระบบบริหารงาน การนัดหมาย ระบบค่าตอบแทน การบริการผู้ป่วย และระบบการจัดการหน่วยจ่ายกลางของโรงพยาบาลทันตกรรมคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล