INTRANET

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
คณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมเป็นเกียรติและมอบผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพช่องปาก M Dent เพื่อร่วมสนับสนุน โครงการแม่บ้านทัพฟ้า พัฒนาศักยภาพคนพิการ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปี 2565

คณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมเป็นเกียรติและมอบผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพช่องปาก M Dent เพื่อร่วมสนับสนุน โครงการแม่บ้านทัพฟ้า พัฒนาศักยภาพคนพิการ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปี 2565

เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2565 รองศาสตราจารย์ ดร. นพ. ทพ.ศิริชัย เกียรติถาวรเจริญ คณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมเป็นเกียรติและมอบผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพช่องปาก M Dent ของคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อร่วมสนับสนุน โครงการแม่บ้านทัพฟ้า พัฒนาศักยภาพคนพิการ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปี 2565 ของกรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ และมูลนิธิพัฒนาศักยภาพคนพิการ ร่วมกับ สมาคมแม่บ้านทหารอากาศ จัดขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเครือข่ายอาสาสมัครแกนนำนักเรียน นิสิต นักศึกษา ในการช่วยเหลือคนพิการ และเรียนรู้การบำเพ็ญประโยชน์ต่อชุมชน มีจิตสำนึกที่ดีในการช่วยเหลือสังคม โดยมี คุณปัญญดาว ธูปะเตมีย์ นายกสมาคมแม่บ้านทหารอากาศ เป็นผู้รับมอบ ณ กองกำลังทางอากาศเฉพาะกิจที่ 9 สนามบินบ่อทอง อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี