เว็บไซต์เก่า

คณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมเป็นเกียรติและมอบผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพช่องปาก M Dent เพื่อร่วมสนับสนุน โครงการแม่บ้านทัพฟ้า พัฒนาศักยภาพคนพิการ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปี 2565

คณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมเป็นเกียรติและมอบผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพช่องปาก M Dent เพื่อร่วมสนับสนุน โครงการแม่บ้านทัพฟ้า พัฒนาศักยภาพคนพิการ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปี 2565

เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2565 รองศาสตราจารย์ ดร. นพ. ทพ.ศิริชัย เกียรติถาวรเจริญ คณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมเป็นเกียรติและมอบผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพช่องปาก M Dent ของคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อร่วมสนับสนุน โครงการแม่บ้านทัพฟ้า พัฒนาศักยภาพคนพิการ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปี 2565 ของกรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ และมูลนิธิพัฒนาศักยภาพคนพิการ ร่วมกับ สมาคมแม่บ้านทหารอากาศ จัดขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเครือข่ายอาสาสมัครแกนนำนักเรียน นิสิต นักศึกษา ในการช่วยเหลือคนพิการ และเรียนรู้การบำเพ็ญประโยชน์ต่อชุมชน มีจิตสำนึกที่ดีในการช่วยเหลือสังคม โดยมี คุณปัญญดาว ธูปะเตมีย์ นายกสมาคมแม่บ้านทหารอากาศ เป็นผู้รับมอบ ณ กองกำลังทางอากาศเฉพาะกิจที่ 9 สนามบินบ่อทอง อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี