เว็บไซต์เก่า

คณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมการประชุมสัมมนาระดมความคิดเห็นจากคณบดีองค์กรวิชาชีพสุขภาพ เรื่อง “การควบคุมการบริโภคยาสูบในมหาวิทยาลัยไทย” ครั้งที่ 3 (Dean Summit on Tobacco Control) และร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือของคณบดีสาขาวิชาชีพสุขภาพต่าง ๆ จัดโดยเครือข่ายวิชาชีพสุขภาพเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่

คณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมการประชุมสัมมนาระดมความคิดเห็นจากคณบดีองค์กรวิชาชีพสุขภาพ เรื่อง “การควบคุมการบริโภคยาสูบในมหาวิทยาลัยไทย” ครั้งที่ 3 (Dean Summit on Tobacco Control) และร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือของคณบดีสาขาวิชาชีพสุขภาพต่าง ๆ จัดโดยเครือข่ายวิชาชีพสุขภาพเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่

เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2565 รองศาสตราจารย์ ดร. นพ. ทพ.ศิริชัย เกียรติถาวรเจริญ คณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้เข้าร่วมการประชุมสัมมนาระดมความคิดเห็นจากคณบดีองค์กรวิชาชีพสุขภาพ เรื่อง “การควบคุมการบริโภคยาสูบในมหาวิทยาลัยไทย” ครั้งที่ 3 (Dean Summit on Tobacco Control) โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร. ทพญ.วรางคณา ชิดช่วงชัย หัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์ช่องปากและปริทันตวิทยา และรองศาสตราจารย์ ทพญ.เพ็ญพรรณ เลาหพันธ์ เข้าร่วมพิธีดังกล่าวด้วย

 

พร้อมทั้งเข้ารับรางวัลสถาบันการศึกษา ทันตแพทยศาสตร์ ชี้นำสังคมไทยปลอดบุหรี่ ประจำปี 2563-2565 และร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ปฏิญญาเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ของคณบดีองค์กรวิชาชีพทันตแพทย์ทุกสถาบัน เรื่อง “หลักสูตรการเรียนการสอนเกี่ยวกับการควบคุมการบริโภคยาสูบของสถาบันการศึกษา” โดยสาระสำคัญของปฏิญญาประกอบด้วย การบรรจุเนื้อหาเรื่องยาสูบกับสุขภาพไว้ในหลักสูตรการเรียนการสอน, สนับสนุนการให้มีการบูรณาการเนื้อหาหลักสูตรการควบคุมการบริโภคยาสูบไปสู่งานวิจัยและงานวิจัยในเชิงผลักดันนโยบาย, จัดให้มีการเรียนการสอนที่หลากหลายรูปแบบ พร้อมทั้งการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อให้ผู้เรียนมีโอกาสได้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง, สนับสนุนให้มีประเด็นความรู้เกี่ยวกับการควบคุมการบริโภคยาสูบเข้าเป็นส่วนหนึ่งในการประชุมวิชาการต่าง ๆ, สนับสนุนให้มีการฝึกปฏิบัติจริงกับผู้ป่วย ผู้สูบบุหรี่หรือกลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ, พัฒนาสมรรถภาพกำลังคนด้านการควบคุมการบริโภคยาสูบ และจัดสรรทรัพยากรเพื่อใช้ในกิจกรรมการควบคุมการบริโภคยาสูบ รวมถึงจัดสรรงบประมาณไว้สำหรับดำเนินงานเกี่ยวกับปฏิญญาฉบับนี้ด้วย

 

สำหรับการประชุมดังกล่าวจัดโดยเครือข่ายวิชาชีพสุขภาพเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขยายผลความร่วมมือให้แพร่ขยายเป็นวงกว้างและเข้มข้นยิ่งขึ้น เพื่อวิชาชีพสุขภาพไทยปลอดภัยบุหรี่อย่างยั่งยืน ณ โรงแรม ดิ แอทธินี โฮเทลแบงค็อก กรุงเทพฯ