เว็บไซต์เก่า

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
คณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมการประชุมสัมมนาระดมความคิดเห็นจากคณบดีองค์กรวิชาชีพสุขภาพ เรื่อง “การควบคุมการบริโภคยาสูบในมหาวิทยาลัยไทย” ครั้งที่ 3 (Dean Summit on Tobacco Control) และร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือของคณบดีสาขาวิชาชีพสุขภาพต่าง ๆ จัดโดยเครือข่ายวิชาชีพสุขภาพเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่

คณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมการประชุมสัมมนาระดมความคิดเห็นจากคณบดีองค์กรวิชาชีพสุขภาพ เรื่อง “การควบคุมการบริโภคยาสูบในมหาวิทยาลัยไทย” ครั้งที่ 3 (Dean Summit on Tobacco Control) และร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือของคณบดีสาขาวิชาชีพสุขภาพต่าง ๆ จัดโดยเครือข่ายวิชาชีพสุขภาพเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่

เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2565 รองศาสตราจารย์ ดร. นพ. ทพ.ศิริชัย เกียรติถาวรเจริญ คณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้เข้าร่วมการประชุมสัมมนาระดมความคิดเห็นจากคณบดีองค์กรวิชาชีพสุขภาพ เรื่อง “การควบคุมการบริโภคยาสูบในมหาวิทยาลัยไทย” ครั้งที่ 3 (Dean Summit on Tobacco Control) โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร. ทพญ.วรางคณา ชิดช่วงชัย หัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์ช่องปากและปริทันตวิทยา และรองศาสตราจารย์ ทพญ.เพ็ญพรรณ เลาหพันธ์ เข้าร่วมพิธีดังกล่าวด้วย

 

พร้อมทั้งเข้ารับรางวัลสถาบันการศึกษา ทันตแพทยศาสตร์ ชี้นำสังคมไทยปลอดบุหรี่ ประจำปี 2563-2565 และร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ปฏิญญาเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ของคณบดีองค์กรวิชาชีพทันตแพทย์ทุกสถาบัน เรื่อง “หลักสูตรการเรียนการสอนเกี่ยวกับการควบคุมการบริโภคยาสูบของสถาบันการศึกษา” โดยสาระสำคัญของปฏิญญาประกอบด้วย การบรรจุเนื้อหาเรื่องยาสูบกับสุขภาพไว้ในหลักสูตรการเรียนการสอน, สนับสนุนการให้มีการบูรณาการเนื้อหาหลักสูตรการควบคุมการบริโภคยาสูบไปสู่งานวิจัยและงานวิจัยในเชิงผลักดันนโยบาย, จัดให้มีการเรียนการสอนที่หลากหลายรูปแบบ พร้อมทั้งการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อให้ผู้เรียนมีโอกาสได้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง, สนับสนุนให้มีประเด็นความรู้เกี่ยวกับการควบคุมการบริโภคยาสูบเข้าเป็นส่วนหนึ่งในการประชุมวิชาการต่าง ๆ, สนับสนุนให้มีการฝึกปฏิบัติจริงกับผู้ป่วย ผู้สูบบุหรี่หรือกลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ, พัฒนาสมรรถภาพกำลังคนด้านการควบคุมการบริโภคยาสูบ และจัดสรรทรัพยากรเพื่อใช้ในกิจกรรมการควบคุมการบริโภคยาสูบ รวมถึงจัดสรรงบประมาณไว้สำหรับดำเนินงานเกี่ยวกับปฏิญญาฉบับนี้ด้วย

 

สำหรับการประชุมดังกล่าวจัดโดยเครือข่ายวิชาชีพสุขภาพเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขยายผลความร่วมมือให้แพร่ขยายเป็นวงกว้างและเข้มข้นยิ่งขึ้น เพื่อวิชาชีพสุขภาพไทยปลอดภัยบุหรี่อย่างยั่งยืน ณ โรงแรม ดิ แอทธินี โฮเทลแบงค็อก กรุงเทพฯ