เว็บไซต์เก่า

กิจกรรม Exit Interview Part l หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) ประจำปีการศึกษา 2564

กิจกรรม Exit Interview Part l หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) ประจำปีการศึกษา 2564

เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2565 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรม Exit Interview Part l หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) ประจำปีการศึกษา 2564 โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร. รัชชพิน ศรีสัจจะลักษณ์ รองคณบดีฝ่ายหลักสูตรก่อนปริญญานานาชาติและเครือข่ายความร่วมมือ ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงาน ต่อจากนั้นเป็นการสัมภาษณ์และร่วมรับฟังความคิดเห็นจากนักศึกษาทันตแพทย์ชั้นปีที่ 6 ในการเรียนการสอนหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) ณ ห้องประชุม 301 ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา (ส่วนหลัง)