เว็บไซต์เก่า

การอบรมเรื่อง “จะดำเนินการอย่างไรเมื่อปฏิบัติหน้าที่แล้วถูกฟ้องคดี และการดำเนินคดีของคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล”

การอบรมเรื่อง “จะดำเนินการอย่างไรเมื่อปฏิบัติหน้าที่แล้วถูกฟ้องคดี และการดำเนินคดีของคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล”

เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2565 รองศาสตราจารย์ ทพ.ยสวิมล คูผาสุข รองคณบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานเปิดการอบรมเรื่อง “จะดำเนินการอย่างไรเมื่อปฏิบัติหน้าที่แล้วถูกฟ้องคดี และการดำเนินคดีของคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล” โดยได้รับเกียรติจาก นางสาวภัทรสุดา บุญกิตติเจริญ อัยการจังหวัด ประจำสำนักงานอัยการสูงสุด สำนักงานอัยการสูงสุด (ผู้ช่วยเลขานุการรองอัยการสูงสุด), นายอวยชัย อิสรวิริยะสกุล นิติกร (ผู้ชำนาญการพิเศษ) หัวหน้างานวินัย กองกฎหมาย มหาวิทยาลัยมหิดล และ นายอาริยารักษ์ จันทะเขต นิติกร (ผู้ชำนาญการพิเศษ) กองกฎหมาย มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นวิทยากรให้ความรู้ ณ ห้องประชุม 304-305 ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา (ส่วนหลัง) และผ่านระบบออนไลน์ Cisco Webex Meetings จัดโดยหน่วยกฎหมาย คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล