เว็บไซต์เก่า

การประเมินคุณภาพสถาบันฝึกอบรมเพื่อวุฒิบัตร สาขาปริทันตวิทยา

การประเมินคุณภาพสถาบันฝึกอบรมเพื่อวุฒิบัตร สาขาปริทันตวิทยา

เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2565 ภาควิชาเวชศาสตร์ช่องปากและปริทันตวิทยา คณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับการตรวจประเมินคุณภาพสถาบันฝึกอบรมเพื่อวุฒิบัตร สาขาปริทันตวิทยา

 

โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ ทันตแพทย์ศิริชัย เกียรติถาวรเจริญ คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษา ให้การต้อนรับ คณะอนุกรรมการประเมินคุณภาพสถาบันฝึกอบรมเพื่อวุฒิบัตร สาขาปริทันตวิทยา ราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย พร้อมรับฟังการนำเสนอสาระสำคัญของหลักสูตรฯ และสรุปผลการประเมินคุณภาพสถาบันฝึกอบรมเพื่อวุฒิบัตร สาขาปริทันตวิทยา ณ ห้องประชุม B6 ชั้น 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา