INTRANET

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
การประเมินคุณภาพสถาบันฝึกอบรมเพื่อวุฒิบัตร สาขาปริทันตวิทยา

การประเมินคุณภาพสถาบันฝึกอบรมเพื่อวุฒิบัตร สาขาปริทันตวิทยา

เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2565 ภาควิชาเวชศาสตร์ช่องปากและปริทันตวิทยา คณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับการตรวจประเมินคุณภาพสถาบันฝึกอบรมเพื่อวุฒิบัตร สาขาปริทันตวิทยา

 

โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ ทันตแพทย์ศิริชัย เกียรติถาวรเจริญ คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษา ให้การต้อนรับ คณะอนุกรรมการประเมินคุณภาพสถาบันฝึกอบรมเพื่อวุฒิบัตร สาขาปริทันตวิทยา ราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย พร้อมรับฟังการนำเสนอสาระสำคัญของหลักสูตรฯ และสรุปผลการประเมินคุณภาพสถาบันฝึกอบรมเพื่อวุฒิบัตร สาขาปริทันตวิทยา ณ ห้องประชุม B6 ชั้น 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา