เว็บไซต์เก่า

การประชุม WHO CC activity Minamata Convention Among IDCMR โดย Dr.Benoit VARENNE วันที่ 7 มิถุนายน 2561

การประชุม WHO CC activity Minamata Convention Among IDCMR โดย Dr.Benoit VARENNE วันที่ 7 มิถุนายน 2561

การประชุม WHO CC activity Minamata Convention Among IDCMR
โดย Dr.Benoit VARENNE

วันที่ 7 มิถุนายน 2561
โดยเชิญคณบดี และผู้แทนจาก ประเทศจากกลุ่ม สมาชิก International Dental Collaboration of the Mekong River Region (IDCMR) เข้าร่วมประชุมวิชาการในครั้งนี้