เว็บไซต์เก่า

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
การตรวจประเมิน หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

การตรวจประเมิน หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 ได้รับการตรวจรับรองหลักสูตรฯ โดย รองศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ ทันตแพทย์ศิริชัย เกียรติถาวรเจริญ คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วย ศาสตราจารย์ ดร. ทันตแพทย์หญิงวรานันท์ บัวจีบ ที่ปรึกษาคณบดี ผู้บริหารโรงเรียนทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ กรรมการบริหารหลักสูตรฯ และบุคลากรผู้เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับคณะอนุกรรมการประเมิน ฯ จากทันตแพทยสภา รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ประทีป พันธุมวนิช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ทันตแพทย์นฤมนัส คอวนิช, รองศาสตราจารย์ ดร. ทันตแพทย์หญิงวรานุช ปิติพัฒน์, ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. ทันตแพทย์จีรศักดิ์ นพคุณ และ ทันตแพทย์พิชิต งามวรรณกุล และร่วมรับฟังการนำเสนอผลการตรวจประเมิน ณ ห้องประชุมกรรมการประจำคณะ ชั้น 17 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา และในรูปแบบ Online จัดโดยโรงเรียนทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ