Old Website

ขั้นตอนการขอกู้ยืมเงิน กยศ.
เฉพาะนักศึกษาชั้นปีที่ ๑ – ผู้กู้รายใหม่ (ไม่เคยยื่นกู้)

 

ขั้นตอนการขอรับทุนการศึกษาเรียนดีแรกเข้า
สำหรับนักศึกษาทันตแพทยศาสตร์ ชั้นปีที่ 1
(หลักสูตรนานาชาติ) *

* หมายเหตุ เป็นทุนการศึกษาที่คณะฯ จะมอบให้ครั้งเดียว ทุนละ 100,000 บาท ปีละไม่เกิน 5 ทุน

 

กรณีที่นักศึกษาต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลสังกัดของมหาวิทยาลัย นักศึกษาต้องเตรียมเอกสาร ดังต่อไปนี้

๑. บัตรประจำตัวประชาชน (สำหรับนักศึกษาไทย)
๒. บัตรประจำตัวนักศึกษา

หากนักศึกษาเจ็บป่วย ไม่รู้สึกตัว ให้เพื่อนหรือผู้พบเห็นปฏิบัติตามขั้นตอนข้างต้น และให้แจ้งทางโรงพยาบาลว่า “ขอรักษากรณีฉุกเฉิน”

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่:
หน่วยบริการสุขภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล (MU Health) โทร.๐๒-๒๐๐-๙๙๑๕, ๙๙๗๕ ในวันและเวลาราชการ