INTRANET

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

หลักสูตรและแผนการศึกษา หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559

ชื่อสถาบัน : มหาวิทยาลัยมหิดล

คณะ : คณะทันตแพทยศาสตร์

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย : หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)

ภาษาอังกฤษ : Doctor of Dental Surgery Program (International Program)

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ภาษาไทย ชื่อเต็ม : ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต / ชื่อย่อ : ท.บ.

ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม : Doctor of Dental Surgery / ชื่อย่อ : D.D.S.

รูปแบบของหลักสูตร : เป็นหลักสูตรระดับปริญญาตรี (6 ปี) ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี

สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์

ภาษาที่ใช้ : ใช้ภาษาอังกฤษในการจัดการเรียนการสอน

การรับเข้าศึกษา : เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล เข้าศึกษาในหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)

ความร่วมมือกับสถาบันอื่น : เป็นหลักสูตรเฉพาะของคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง

การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา : ให้ปริญญาเพียงสาขาเดียว

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา ประกอบอาชีพเป็นทันตแพทย์ปฏิบัติงานระดับนานาชาติ เป็นอาจารย์ในมหาวิทยาลัยของรัฐ และเอกชน นักวิชาการ นักวิจัย ประกอบวิชาชีพอิสระด้านทันตกรรม ศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาในสาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง และระดับวุฒิบัตรทันตแพทยศาสตร์ในสาขาต่างๆ สถานที่จัดการเรียนการสอน

1. มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา

2. คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตพญาไท

3. ฝึกปฏิบัติงานเพิ่มพูนประสบการณ์วิชาชีพ โดยฝึกปฏิบัติงานในคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โรงพยาบาลของรัฐและเอกชน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

ปรัชญา ความสำคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร

ปรัชญาของหลักสูตร

บัณฑิตทันตแพทยศาสตร์ที่สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรนี้มีความรู้ความสามารถในวิชาชีพมีคุณธรรม จริยธรรม ใฝ่เรียนรู้ เพื่อคุณภาพชีวิตของประชาชน

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

เพื่อผลิตทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ที่มีคุณลักษณะและมีความรู้ ความสามารถ ต่อไปนี้

1. มีความรู้พื้นฐานทางด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และสามารถนำมาวิเคราะห์ข้อมูล ประยุกต์หรืออธิบายปรากฏการณ์ทางคลินิกอย่างมีเหตุผลตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร์

2. มีความรู้ความสามารถ และทักษะพื้นฐานทางทันตแพทยศาสตร์ จนสามารถบูรณาการความรู้ความสามารถในการตรวจ วินิจฉัย วางแผนการรักษา ป้องกัน บำบัดโรคในช่องปาก และอวัยวะที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการฟื้นฟูสภาพได้อย่างถูกต้องเหมาะสม โดยคำนึงถึงหลักสุขภาพองค์รวม (Holistic approach) ของผู้ป่วย รวมทั้งมีความรู้ในเทคโนโลยีที่ทันสมัยโดยตระหนักถึงความเหมาะสม ข้อจำกัดและขีดความสามารถของตนเอง เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ป่วย มีความรู้และเข้าใจปัญหาทางทันตสาธารณสุข สามารถร่วมแก้ไข เผยแพร่ความรู้และส่งเสริมทันตสุขภาพ ได้อย่างถูกต้อง

3. มีความรู้หลักของการวิจัย และสามารถทำการวิจัยที่ไม่ซับซ้อน

4. มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณและเจตคติอันดีงาม ต่อการประกอบวิชาชีพ มีความรับผิดชอบต่อสังคม อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ตลอดจน ตระหนักถึงคุณค่าและความหลากหลายทางศิลปวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของแต่ละชนชาติในสังคมโลก

5. มีความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสังคมโลก เทคโนโลยี และสภาวะแวดล้อม เพื่อการสื่อสารและการปฏิบัติงานในสถานที่และผู้คนที่มีความแตกต่าง สามารถดำรงชีพได้อย่างมีความสุข มีโลกทัศน์กว้างและทันเหตุการณ์

6. มีความรู้ในหลักการบริหารงาน สามารถเป็นผู้นำกลุ่มงาน มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถผสมผสาน และประยุกต์ความรู้ ความสามารถทางวิชาการทางทันตแพทยศาสตร์กับวิชาการแขนงต่างๆ ในการปฏิบัติงานร่วมกับบุคลากรสาขาวิชาชีพอื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7. มีความสนใจใฝ่เรียนรู้ มีเจตคติที่ดีในการศึกษาด้วยตนเอง และพัฒนาการประกอบวิชาชีพได้อย่างต่อเนื่อง

ระบบการจัดการศึกษา การดำเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร

1. ระบบการจัดการศึกษา

1.1 ระบบ

ระบบทวิภาคตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา

1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน

มีการจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน

1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค

ไม่มี

2. การดำเนินการหลักสูตร

2.1 วัน-เวลาในการดำเนินการเรียนการสอน

ระบบทวิภาค

ภาคการศึกษาที่ 1 ตั้งแต่เดือนสิงหาคม ถึง ธันวาคม ภาคการศึกษาที่ 2 ตั้งแต่เดือนมกราคม ถึง พฤษภาคม

2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

2.2.1 อายุไม่ต่ำกว่า 16 ปีบริบูรณ์ ณ วันที่สมัคร

2.2.2 สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ

สำหรับผู้สมัครที่จบจากโรงเรียนนานาชาติในประเทศไทย หรือจากต่างประเทศจะต้องจบเกรด 12 จากระบบอเมริกา ปี 13 จากระบบอังกฤษ เวลส์ และนิวซีแลนด์

2.2.3 ผ่านเกณฑ์ความรู้ทางภาษาอังกฤษ ความรู้ทางวิชาการ ขั้นต่ำที่กำหนดโดยหลักสูตร และการสอบสัมภาษณ์ ตามประกาศมหาวิทยาลัยมหิดลเรื่องกำหนดการรับสมัครเข้าเป็นนักศึกษระดับปริญญาตรี (ระบบรับตรงโดยคณะ) หรือประกาศหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีการศึกษานั้นๆ

หลักสูตรทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) ได้กำหนดอัตราส่วนการรับนักศึกษา เป็นอัตราส่วนนักศึกษาไทย : นักศึกษาต่างชาติ เป็นอัตราส่วน 1 : 1 หรือมีนักศึกษาไทยอย่างน้อย 50%

การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2552

3. หลักสูตร

3.1 จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 227 หน่วยกิต

3.1 โครงสร้างหลักสูตร

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต

• กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ 20 หน่วยกิต

• กลุ่มวิชาภาษา 4 หน่วยกิต

• กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ 6 หน่วยกิต

ข. หมวดวิชาเฉพาะ 191 หน่วยกิต

• กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐาน 48 หน่วยกิต

• กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก 137 หน่วยกิต

• กลุ่มวิชาเลือกทางวิชาชีพ 6 หน่วยกิต

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต

3.1 รายวิชา

ความหมายของรหัสรายวิชาในหลักสูตร

รหัสวิชา (Course code) กำหนดไว้ 7 หลัก ประกอบด้วยอักษร 4 หลัก และตัวเลข 3 หลัก ดังนี้

(ก) ตัวอักษร 4 ตัว

• ตัวอักษร 2 ตัวแรก เป็นอักษรย่อชื่อคณะที่รับผิดชอบจัดการเรียนการสอน ได้แก่

ทพ (DT) หมายถึง คณะทันตแพทยศาสตร์ – Faculty of Dentistry

(IC) หมายถึง วิทยาลัยนานาชาติ – International College

• ตัวอักษร 2 ตัวหลัง เป็นอักษรย่อชื่อ โรงเรียนทันตแพทยศาสตร์นานาชาติที่รับผิดชอบจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) และชื่อย่อของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป โดยมีหลักในการย่อดังนี้

คณะ/สถาบัน อักษรย่อ ชื่อเต็ม
คณะทันตแพทยศาสตร์ รน – IS หมายถึง โรงเรียนทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ
International Dental School
วิทยาลัยนานาชาติ ทป – GE หมายถึง หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
มหาวิทยาลัยมหิดล General Education
ฟส – PY หมายถึง วิชาฟิสิกส์ Physics
คม – CH หมายถึง วิชาเคมี Chemistry

(ข) ตัวเลข 3 ตัว

ตัวเลขหลักร้อย หมายถึง ปีที่นักศึกษาจะต้องเรียน คือชั้นปีที่ 1 – 6 ตัวเลขหลักร้อย เลข 7 แทน วิชาเลือก ตัวเลขหลักสิบ และหลักหน่วย ตั้งแต่ 01 – 20 แทนวิชาบังคับเรียนในภาคการศึกษาที่ 1 ตัวเลขหลักสิบและหลักหน่วย ตั้งแต่ 21 – 40 แทนวิชาบังคับเรียนในภาคการศึกษาที่ 2 ตัวเลขหลักสิบและหลักหน่วย ตั้งแต่ 41 – 60 แทนวิชาบังคับเรียนตลอดปีการศึกษา

ตัวอย่าง ทพรน 231 รหัสวิชาในคณะทันตแพทยศาสตร์ สอนในหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต(หลักสูตรนานาชาติ) ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 หมายเหตุ การกำหนดรหัสรายวิชาในรายวิชานอกเหนือจากของคณะทันตแพทยศาสตร์ให้ดูรายละเอียด จากแต่ละคณะ หน่วยกิตของแต่ละรายวิชาระบุเป็น “หน่วยกิตรวม (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้า)” กล่าวคือ ระบุตัวเลขหน่วยกิตรวมไว้หน้าวงเล็บ ส่วนตัวเลขในวงเล็บแสดงจำนวนชั่วโมงของการจัดการเรียนการสอนภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ และการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองต่อสัปดาห์ตลอดภาคการศึกษา ดังตัวอย่างต่อไปนี้

3 (2-3-5) = 3 หน่วยกิต (บรรยาย 2 ชั่วโมง/สัปดาห์ ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง/สัปดาห์ และค้นคว้าด้วยตนเอง 5 ชั่วโมง/สัปดาห์)

หรือแสดงจำนวนสัปดาห์ที่ใช้ในการสอนวิชานั้นตลอดภาคการศึกษา โดยระบุด้วยเครื่องหมาย * ไว้หลังตัวเลขกลางในวงเล็บ 1 สัปดาห์จะคิดเป็น 1 หน่วยกิต ดังตัวอย่างต่อไปนี้

4 (0-4*-20) = 4 หน่วยกิต (ฝึกปฏิบัติ 4 สัปดาห์ และค้นคว้าด้วยตนเอง 20 ชั่วโมง/สัปดาห์)

แผนการศึกษา หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559

 

 

ชั้นปีที่ 1  ภาคการศึกษาที่ 1

COURSE

CODE

COURSE  TITLE

CREDIT

(Lect-Lab-Self Study)

PREREQUISITE

ICGE 121

ICGE 121

ศิลปะและสังคมมนุษย์

Art and Human Society

2 (2-0-4)

2 (2-0-4)

ICGE 122

ICGE 122

ศีลธรรมและจริยศาสตร์ศึกษา

Morality and Ethical Studies

3 (3-0-6)

3 (3-0-6)

ICGE 123

ICGE 123

ภาษาอังกฤษเพื่อการเขียนเชิงวิชาการ

English for Academic Writing

2 (2-0-4)

2 (2-0-4)

ICGE 131

ICGE 131

จิตวิทยาสังคม

Social Psychology

3 (3-0-6)

3 (3-0-6)

ICGE 141

ICGE 141

ขั้นหลักมูลความเป็นผู้ประกอบการ

Fundamental Entrepreneurship

3 (3-0-6)

3 (3-0-6)

ICGE 151

ICGE 151

สถิติจำเป็น

Essential Statistics

1 (1-0-2)

1 (1-0-2)

ICPY 190

ICPY 190

ฟิสิกส์ทางการแพทย์ประยุกต์

Applied Medical Physics

2 (2-0-4)

2 (2-0-4)

รวม16(16-0-32) 

 

สามารถเลือกรายวิชาเลือกเสรีในภาคการศึกษาที่ 1  ได้จำนวน  2 หน่วยกิต

 

 

ชั้นปีที่ 1  ภาคการศึกษาที่ 2

COURSE

CODE

COURSE  TITLE

CREDIT

(Lect-Lab-Self Study)

PREREQUISITE

ICCH 190

ICCH 190

เคมีสำหรับทันตกรรม

Chemistry for Dentistry

2 (2-0-4)

2 (2-0-4)

ICCH 191

ICCH 191

ปฏิบัติการเคมีสำหรับทันตกรรม

Chemistry Laboratory for Dentistry

1 (0-3-1)

1 (0-3-1)

ICGE 124

ICGE 124

ภาษาอังกฤษเพื่อการนำเสนอทางวิชาการ

English for Academic Presentation

2 (2-0-4)

2 (2-0-4)

ICGE 125

ICGE 125

การคิดเชิงวิพากษ์

Critical Thinking

3 (3-0-6)

3 (3-0-6)

ICGE 132

ICGE 132

โลกาภิวัตน์และโลกสมัยใหม่

Globalization and the Modern World

3 (3-0-6)

3 (3-0-6)

ICGE 142

ICGE 142

การบริหารการเงินส่วนบุคคล

Personal Finance Management

3 (3-0-6)

3 (3-0-6)

ICGE 161

ICGE 161

การคณนาในชีวิตประจำวัน

Everyday Computing

2 (2-0-4)

2 (2-0-4)

รวม16 (15-3-31) 

 

สามารถเลือกรายวิชาเลือกเสรีในภาคการศึกษาที่ 2  ได้จำนวน  2 หน่วยกิต

 

 

ชั้นปีที่ 1  ตลอดปีการศึกษา

COURSE

CODE

COURSE  TITLE

CREDIT

(Lect-Lab-Self Study)

PREREQUISITE
ทพรน 141ทักษะการเรียนรู้สำหรับผู้เรียนในศตวรรษที่ 213 (3-0-6)
DTIS 141Learning skills for 21st Century Learners3 (3-0-6) 
รวม3 (3-0-6) 

 

สามารถเลือกรายวิชาเลือกเสรีในภาคฤดูร้อน  ได้จำนวน  2 หน่วยกิต

 

 

ชั้นปีที่ 2  ภาคการศึกษาที่ 1

COURSE

CODE

COURSE  TITLE

CREDIT

(Lect-Lab-Self Study)

PREREQUISITE

ทพรน 201

DTIS 201

วิทยาเอ็มบริโอ

Embryology

1 (1-0-2)

1 (1-0-2)

ทพรน 202

DTIS 202

มหกายวิภาคศาสตร์ 1

Gross Anatomy I

3 (2-3-5)

3 (2-3-5)

ทพรน 203

DTIS 203

จุลกายวิภาคศาสตร์ 1

Microanatomy I

2 (1-3-3)

2 (1-3-3)

ทพรน 204

DTIS 204

ชีวเคมี

Biochemistry

3 (3-0-6)

3 (3-0-6)

ICCH 190

# ทพรน 205

ทพรน 205

DTIS 205

ปฏิบัติการชีวเคมี

Biochemistry Laboratory

1 (0-3-1)

1 (0-3-1)

ICCH 190

# ทพรน 204

ทพรน 206

DTIS 206

พันธุศาสตร์ระดับโมเลกุล และชีววิทยาของเซลล์สำหรับทันตแพทย์

Molecular Genetics and Cell Biology for Dentistry

2 (2-0-4)

 

2 (2-0-4)

ICPY 190

ทพรน 207

DTIS 207

วิทยาเนื้อเยื่อช่องปาก

Oral Histology

1 (0-2-1)

1 (0-2-1)

# ทพรน 203

ทพรน 208

DTIS 208

จริยศาสตร์ทันตแพทย์

Dental Ethics

1 (1-0-2)

1 (1-0-2)

ทพรน 209

 

DTIS 209

หลักมูลจุลชีววิทยาการแพทย์สำหรับนักศึกษา

ทันตแพทย์

Fundamentals of Medical Microbiology for Dental Students

2 (2-0-4)

 

2 (2-0-4)

ทพรน 210

DTIS  210

ทันตวิภาคศาสตร์

Dental Anatomy

1 (1-0-2)

1 (1-0-2)

ทพรน 211

DTIS 211

ปฏิบัติการทันตวิภาคศาสตร์ 1

Dental Anatomy Laboratory I

1 (0-3-1)

1 (0-3-1)

# ทพรน 210

# เคยศึกษาหรือศึกษาร่วมเวลา

 

COURSE

CODE

COURSE  TITLE

CREDIT

(Lect-Lab-Self Study)

PREREQUISITE

ทพรน 212

DTIS 212

ปฏิบัติการทันตวิภาคศาสตร์ 2

Dental Anatomy Laboratory II

1 (0-3-1)

1 (0-3-1)

# ทพรน 210

ทพรน 213

DTIS 213

สังคมวิทยาทันตแพทย์

Dental Sociology

1 (1-0-2)

1 (1-0-2)

 รวม

20

(14-17-34)

 

# เคยศึกษาหรือศึกษาร่วมเวลา

 

 

ชั้นปีที่ 2  ภาคการศึกษาที่ 2

COURSE

CODE

COURSE  TITLE

CREDIT

(Lect-Lab-Self Study)

PREREQUISITE

ทพรน 221

DTIS  221

ประสาทกายวิภาคศาสตร์

Neuroanatomy

3 (2-3-5)

3 (2-3-5)

ทพรน 222

DTIS 222

จุลกายวิภาคศาสตร์ 2

Microanatomy II

2 (1-3-3)

2 (1-3-3)

ทพรน 223

DTIS 223

วิทยาโรคฟันผุ 1

Cariology I

2 (1-2-3)

2 (1-2-3)

# ทพรน 204

# ทพรน 205

ทพรน 224

DTIS 224

วิทยาภูมิคุ้มกันที่จำเป็นทางทันตกรรม

Essential Immunology in Dentistry

2 (2-0-4)

2 (2-0-4)

ทพรน 209

ทพรน 225

DTIS 225

จุลชีววิทยาและวิทยาภูมิคุ้มกันช่องปาก

Oral Microbiology and Immunology

3 (2-3-5)

3 (2-3-5)

ทพรน 209

# ทพรน 224

ทพรน 226

DTIS 226

ทันตกรรมบดเคี้ยว

Dental Occlusion

1 (1-0-2)

1 (1-0-2)

ทพรน 210, 211, 212

ทพรน 227

DTIS 227

ปฏิบัติการแต่งขี้ผึ้งเชิงทำงาน

Functional  Waxing  Technique

1 (0-3-1)

1 (0-3-1)

ทพรน 226

ทพรน 228

DTIS 228

พยาธิวิทยาทั่วไป

General Pathology

1 (0-2-1)

1 (0-2-1)

# ทพรน 202,

203, 222, 241

ทพรน 229

DTIS 229

สรีรวิทยา 1

Physiology I

1 (1-0-2)

1 (1-0-2)

ทพรน 221

# ทพรน 202,

230, 231, 241

ทพรน 230

DTIS 230

สรีรวิทยา 2

Physiology II

3 (3-0-6)

3 (3-0-6)

# ทพรน 229,

231

ทพรน 231

DTIS 231

ปฏิบัติการสรีรวิทยา

Physiology Laboratory

1 (0-3-1)

1 (0-3-1)

# ทพรน 229,

230

ทพรน 232

DTIS 232

หลักการทั่วไปทางเภสัชวิทยาและพิษวิทยา

Principles of Pharmacology and Toxicology

1 (1-0-2)

1 (1-0-2)

ทพรน 204

ทพรน 233

DTIS 233

การส่งเสริมทันตสุขภาพ และทันตสุขศึกษา 1

Oral Health Promotion and Oral Health Education I

1 (1-0-2)

1 (1-0-2)

ทพรน 213
 รวม

22

(15-19-37)

 

# เคยศึกษาหรือศึกษาร่วมเวลา

 

 

ชั้นปีที่ 2  ตลอดปีการศึกษา

COURSE

CODE

COURSE  TITLE

CREDIT

(Lect-Lab-Self Study)

PREREQUISITE
ทพรน 241มหกายวิภาคศาสตร์ 22 (1-3-3)
DTIS 241Gross Anatomy  II2 (1-3-3) 
 รวม2 (1-3-3) 

 

สามารถเลือกรายวิชาเลือกทางวิชาชีพได้ จำนวน  2 – 6 หน่วยกิต ในชั้นปีที่ 2 ตลอดปีการศึกษา

 

 

ชั้นปีที่ 3  ภาคการศึกษาที่ 1

COURSE

CODE

COURSE  TITLE

CREDIT

(Lect-Lab-Self Study)

PREREQUISITE

ทพรน 301

DTIS 301

การยศาสตร์ในทันตกรรม

Ergonomics in dentistry

1 (0-2-1)

1 (0-2-1)

# ทพรน 210,

223, 241

ทพรน 302

DTIS 302

วิทยาโรคฟันผุ 2

Cariology II

1 (1-0-2)

1 (1-0-2)

ทพรน 223

ทพรน 303

DTIS 303

ทันตชีววัสดุศาสตร์

Dental Biomaterial Sciences

2 (2-0-4)

2 (2-0-4)

ทพรน 304

DTIS 304

ปฏิบัติการทันตชีววัสดุศาสตร์

Dental Biomaterial Science Laboratory

1 (0-3-1)

1 (0-3-1)

ทพรน 305

DTIS 305

หลักมูลปริทันตวิทยา

Fundamental of Periodontology

1 (1-0-2)

1 (1-0-2)

ทพรน 306

DTIS 306

หลักมูลศัลยศาสตร์ช่องปาก

Fundamental of Oral Surgery

2 (2-0-4)

2 (2-0-4)

ทพรน 307

DTIS 307

รังสีวิทยาช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล 1

Oral and Maxillofacial Radiology I

1 (1-0-2)

1 (1-0-2)

ทพรน 202, 210

ทพรน 308

DTIS 308

พยาธิวิทยาช่องปาก 1: พยาธิวิทยาเนื้อเยื่ออ่อน

Oral Pathology I : Soft Tissue Pathology

1 (1-0-2)

1 (1-0-2)

ทพรน 207, 228

# ทพรน 310

ทพรน 309

DTIS 309

พยาธิวิทยาช่องปาก 2: พยาธิวิทยาเนื่อเยื่อแข็ง

Oral Pathology II : Hard Tissue Pathology

1 (1-0-2)

1(1-0-2)

ทพรน 207, 228

# ทพรน 310

ทพรน 310

DTIS 310

ปฏิบัติการพยาธิวิทยาช่องปาก

Oral Pathology Laboratory

1 (0-3-1)

1(0-3-1)

ทพรน 207, 228

# ทพรน 308, 309

ทพรน 311

DTIS 311

ทันตกรรมหัตถการ

Operative Dentistry

1 (1-0-2)

1 (1-0-2)

ทพรน 303

ทพรน 312

DTIS  312

ปฏิบัติการทันตกรรมหัตถการ 1

Operative Dentistry Laboratory I

1 (0-3-1)

1 (0-3-1)

# ทพรน 311

ทพรน 313

DTIS 313

ปฏิบัติการทันตกรรมหัตถการ 2

Operative Dentistry Laboratory II

1 (0-3-1)

1 (0-3-1)

ทพรน 311, 312

# ทพรน 311

ทพรน 314

DTIS 314

ทันตกรรมประดิษฐ์ถอดได้ 1 : ฟันเทียมทั้งปาก

Removable Prosthodontics I : Complete Dentures

2 (2-0-4)

2 (2-0-4)

# เคยศึกษาหรือศึกษาร่วมเวลา

 

COURSE

CODE

COURSE  TITLE

CREDIT

(Lect-Lab-Self Study)

PREREQUISITE

ทพรน 315

DTIS 315

ปฏิบัติการทันตกรรมประดิษฐ์ถอดได้ 1 :

ฟันเทียมทั้งปาก

Removable Prosthodontics Laboratory I :

Complete Denture

2 (0-6-2)

2 (0-6-2)

ทพรน 314

# ทพรน 314

ทพรน 316

DTIS 316

การส่งเสริมทันตสุขภาพและทันตสุขศึกษา 2

Oral Health Promotion and Oral Health Education II

1 (1-0-2)

1 (1-0-2)

ทพรน 213, 233
 รวม20 (13-20-33) 

# เคยศึกษาหรือศึกษาร่วมเวลา

 

 

ชั้นปีที่ 3  ภาคการศึกษาที่ 2

COURSE

CODE

COURSE  TITLE

CREDIT

(Lect-Lab-Self Study)

PREREQUISITE

ทพรน 321

 

DTIS 321

การเจริญเติบโตและการพัฒนาของกะโหลกศีรษะและใบหน้า

Craniofacial Growth and Development

1 (1-0-2)

 

1 (1-0-2)

ทพรน 201

ทพรน 322

DTIS 322

การทำให้ชาเฉพาะที่ในทันตกรรม

Local Anesthesia in Dentistry

1 (1-0-2)

1 (1-0-2)

ทพรน 232

ทพรน 323

DTIS 323

ความเจ็บปวดใบหน้า-ช่องปาก

Orofacial Pain

1 (1-0-2)

1 (1-0-2)

ทพรน 221

 

ทพรน 324

DTIS 324

ปริทันตวิทยาเบื้องต้น

Preliminary Periodontics

1 (1-0-2)

1 (1-0-2)

ทพรน 305

ทพรน 325

DTIS 325

ชีวสถิติ

Biostatistics

1 (1-0-2)

1 (1-0-2)

ทพรน 326

DTIS 326

เวชศาสตร์ทั่วไปสำหรับทันตแพทย์ 1

General Medicine for Dentistry I

2 (2-0-4)

2 (2-0-4)

ทพรน 327

DTIS 327

เวชศาสตร์ช่องปาก

Oral Medicine

1 (1-0-2)

1 (1-0-2)

ทพรน 328

DTIS 328

เภสัชวิทยาของยาที่ใช้ทางทันตกรรม

Pharmacology in Dentistry

2 (2-0-4)

2 (2-0-4)

ทพรน 232

ทพรน 329

DTIS 329

พยาธิวิทยาช่องปากขั้นสูง

Advanced in Oral Pathology

1 (1-0-2)

1 (1-0-2)

ทพรน 207, 228

ทพรน 332

DTIS 332

วิทยาการระบาด

Epidemiology

1 (1-0-2)

1 (1-0-2)

ทพรน 333

DTIS 333

สัมมนาทางวิทยาศาสตร์การแพทย์เชิงบูรณาการ 1

Integrated Biomedical Science Seminar I

1 (1-0-2)

1 (1-0-2)

ทพรน 334

DTIS 334

ทันตกรรมประดิษฐ์ติดแน่น 1

Fixed Prosthodontics I

1 (1-0-2)

1 (1-0-2)

ทพรน 335

DTIS 335

ปฏิบัติการทันตกรรมประดิษฐ์ติดแน่น 1

Fixed Prosthodontic Laboratory I

2 (0-6-2)

2 (0-6-2)

ทพรน 334

# ทพรน 334

ทพรน 336

DTIS 336

ทันตกรรมประดิษฐ์ถอดได้ 2: ฟันเทียมบางส่วนถอดได้

Removable Prosthodontics II:

Partial Dentures

2 (2-0-4)

2 (2-0-4)

ทพรน 337

 

DTIS 337

ปฏิบัติการฟันเทียมบางส่วนถอดได้ 2:

ฟันเทียมบางส่วนถอดได้

Removable Prosthodontics Laboratory II: Partial Dentures

1 (0-3-1)

 

1 (0-3-1)

# ทพรน 336
 รวม19 (16-9-35) 

# เคยศึกษาหรือศึกษาร่วมเวลา

สามารถเลือกรายวิชาเลือกทางวิชาชีพได้ จำนวน  2 – 6 หน่วยกิต ในชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2

 

 

ชั้นปีที่ 4  ภาคการศึกษาที่ 1

COURSE

CODE

COURSE  TITLE

CREDIT

(Lect-Lab-Self Study)

PREREQUISITE

ทพรน 401

 

DTIS 401

การสื่อสารและการจัดการสารสนเทศในระบบบริการสาธารณสุข

Communication and Information Management in Healthcare

1 (1-0-2)

1(1-0-2)

ทพรน 402

DTIS 402

การบริหารงานทันตสาธารณสุข

Dental Public Health Administration

1 (1-0-2)

1 (1-0-2)

ทพรน 403

DTIS 403

วิทยาเอ็นโดดอนต์ 1

Endodontics I

1 (1-0-2)

1 (1-0-2)

ทพรน 210, 307

# ทพรน 404

ทพรน 404

DTIS 404

ปฏิบัติการรักษาคลองรากฟัน 1

Endodontic Laboratory I

1 (0-3-1)

1 (0-3-1)

ทพรน 312

# ทพรน 403

ทพรน 405

DTIS 405

ระเบียบวิธีวิทยาการวิจัย

Research Methodology

1 (1-0-2)

1 (1-0-2)

ทพรน 406

DTIS 406

รังสีวิทยาช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล 2

Oral and Maxillofacial Radiology II

1 (1-0-2)

1 (1-0-2)

ทพรน 307

ทพรน 407

DTIS 407

ปริทันตวิทยาบำบัด 1

Periodontal Therapy I

1 (1-0-2)

1 (1-0-2)

ทพรน 324

ทพรน 408

DTIS 408

เวชศาสตร์ฉุกเฉินในงานทันตกรรม

Emergency Medicine in Dental Practice

1 (1-0-2)

1(1-0-2)

ทพรน 409

DTIS 409

เวชศาสตร์ทั่วไปสำหรับทันตแพทย์ 2

General Medicine for Dentistry II

2 (2-0-4)

2 (2-0-4)

ทพรน 410

DTIS 410

หลักมูลทันตกรรมจัดฟัน

Fundamental of Orthodontics

1 (1-0-2)

1 (1-0-2)

ทพรน 411

 

DTIS 411

การวินิจฉัยและวางแผนการรักษาทางทันตกรรม

จัดฟัน

Diagnosis and Treatment Planning in Orthodontics

1 (1-0-2)

 

1 (1-0-2)

ทพรน 412

DTIS 412

สัมมนาทางวิทยาศาสตร์การแพทย์เชิงบูรณาการ 2

Integrated Biomedical Science Seminar II

1 (1-0-2)

1 (1-0-2)

ทพรน 413

DTIS 413

พัฒนาการและการจัดการพฤติกรรมเด็ก

Child Development Behavior Management

1 (1-0-2)

1 (1-0-2)

ทพรน 414

DTIS 414

ทันตกรรมประดิษฐ์ติดแน่น 2

Fixed Prosthodontics II

1 (1-0-2)

1(1-0-2)

ทพรน 334

ทพรน 415

DTIS 415

ปฏิบัติการทันตกรรมประดิษฐ์ติดแน่น 2

Fixed Prosthodontic Laboratory II

2 (0-6-2)

2(0-6-2)

ทพรน 334

# ทพรน 414

ทพรน 416

 

DTIS 416

การจัดการทางทันตกรรมในผู้ป่วยประนอม

การรักษา

Dental Management in Medically Compromised Patients

1 (1-0-2)

 

1 (1-0-2)

ทพรน 332, 409

ทพรน 417

DTIS 417

หลักมูลวิทยาทันตกรรมรากเทียม

Fundamental of Dental Implantology

1 (1-0-2)

1 (1-0-2)

 รวม19(16-9-35) 

 

 

ชั้นปีที่ 4  ภาคการศึกษาที่ 2

COURSE

CODE

COURSE  TITLE

CREDIT

(Lect-Lab-Self Study)

PREREQUISITE

ทพรน 421

DTIS 421

การบริบาลทันตกรรมพร้อมมูล 1

Comprehensive Dental Care I

1 (1-0-2)

1 (1-0-2)

ทพรน 422

DTIS 422

การบริบาลทันตกรรมพร้อมมูล 2

Comprehensive Dental Care II

1 (1-0-2)

1 (1-0-2)

ทพรน 423

DTIS 423

การปฏิบัติงานคลินิกทันตกรรมพร้อมมูล 1

Comprehensive Dental Care Clinic I

1 (0-3-1)

1 (0-3-1)

ทพรน 421, 422

ทพรน 424

DTIS 424

วิทยาเอ็นโดดอนต์ 2

Endodontics II

1 (1-0-2)

1 (1-0-2)

ทพรน 403

ทพรน 425

DTIS 425

ทันตกรรมหัตถการขั้นสูง

Advanced Operative Dentistry

1 (1-0-2)

1 (1-0-2)

ทพรน 311, 312, 313

ทพรน 426

DTIS 426

ปฏิบัติการรักษาคลองรากฟัน 2

Endodontic Laboratory II

1 (0-3-1)

1 (0-3-1)

ทพรน 403, 404

ทพรน 427

DTIS 427

การติดเชื้อบริเวณช่องปากและใบหน้าขากรรไกร

Oral and Maxillofacial Infection

1 (1-0-2)

1 (1-0-2)

ทพรน 428

DTIS 428

ปริทันตวิทยาบำบัด 2

Periodontal Therapy II

1 (1-0-2)

1 (1-0-2)

ทพรน 407

ทพรน 429

DTIS 429

การรักษาทางทันตกรรมจัดฟัน

Orthodontic Treatment

1 (1-0-2)

1 (1-0-2)

ทพรน 410, 411

ทพรน 430

DTIS 430

ปฏิบัติการทันตกรรมจัดฟัน

Orthodontic Laboratory

1 (0-3-1)

1 (0-3-1)

ทพรน 410, 411

ทพรน 431

DTIS 431

การจัดการทางทันตกรรมในเด็ก

Dental Management in Children

2 (2-0-4)

2 (2-0-4)

ทพรน 432

 

DTIS 432

การจัดการรอยโรคบริเวณช่องปาก และใบหน้าขากรรไกร

Management of Oral and Maxillofacial Lesions

1 (1-0-2)

 

1 (1-0-2)

ทพรน 308, 309, 310, 329

ทพรน 433

DTIS 433

รังสีวิทยาช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล 3

Oral and Maxillofacial Radiology III

1 (1-0-2)

1 (1-0-2)

ทพรน 406

ทพรน 434

DTIS 434

การปฏิบัติอิงหลักฐานเชิงประจักษ์

Evidence-Based Dentistry

1 (1-0-2)

1 (1-0-2)

ทพรน 435

 

DTIS 435

ปฏิบัติการวิเคราะห์การสบฟัน และแต่งขี้ผึ้งเฝือก

สบฟัน

Occlusal Analysis and Occlusal Splint Waxing Laboratory

1 (0-2-1)

 

1 (0-2-1)

ทพรน 226, 227

ทพรน 436

DTIS 436

ความผิดปกติบริเวณขมับ-ขากรรไกร

Temporomandibular Disorders

1 (1-0-2)

1 (1-0-2)

ทพรน 226, 227
 รวม

17

(13-11-30)

 

 

 

ชั้นปีที่ 4  ตลอดปีการศึกษา

COURSE

CODE

COURSE  TITLE

CREDIT

(Lect-Lab-Self Study)

PREREQUISITE

ทพรน 441

DTIS 441

โครงงานวิจัย

Research Project

2 (0-6-2)

2 (0-6-2)

รวม2 (0-6-2) 

 

สามารถเลือกรายวิชาเลือกทางวิชาชีพได้ จำนวน  2 – 6 หน่วยกิต ในชั้นปีที่ 4 ตลอดปีการศึกษา

 

 

ชั้นปีที่ 5  ภาคการศึกษาที่ 1

COURSE

CODE

COURSE  TITLE

CREDIT

(Lect-Lab-Self Study)

PREREQUISITE

ทพรน 501

 

DTIS 501

การปฐมนิเทศการปฏิบัติงานคลินิกทันตกรรม

พร้อมมูล

Comprehensive Dental Care Orientation

1 (1-0-2)

 

1 (1-0-2)

ทพรน 502

DTIS 502

ทันตกรรมโรงพยาบาล

Hospital Dentistry

1 (1-0-2)

1 (1-0-2)

ทพรน 503

DTIS 503

การบาดเจ็บบริเวณช่องปากและใบหน้าขากรรไกร

Oral and Maxillofacial Trauma

1 (1-0-2)

1 (1-0-2)

ทพรน 504

DTIS 504

ศัลยศาสตร์ช่องปากและใบหน้าขากรรไกรขั้นสูง

Advanced Oral and Maxillofacial Surgery

1 (1-0-2)

1 (1-0-2)

ทพรน 505

 

DTIS 505

การควบคุมความเจ็บปวด และวิตกกังวล

ในการบำบัดทางทันตกรรม

Pain and Anxiety Control in Dental Practice

1 (1-0-2)

 

1 (1-0-2)

ทพรน 328

ทพรน 506

DTIS 506

สัมมนาพยาธิวิทยาคลินิก

Clinicopathological Seminar

1 (1-0-2)

1 (1-0-2)

ทพรน 207, 326, 409, 432
 รวม6(6-0-12) 

 

 

ชั้นปีที่ 5  ตลอดปีการศึกษา

COURSE

CODE

COURSE  TITLE

CREDIT

(Lect-Lab-Self Study)

PREREQUISITE

ทพรน 541

DTIS 541

การปฏิบัติงานคลินิกทันตกรรมพร้อมมูล 2

Comprehensive Dental Care Clinic II

3 (0-9-3)

3 (0-9-3)

ทพรน 423

ทพรน 542

DTIS 542

การปฏิบัติงานคลินิกทันตกรรมพร้อมมูล 3

Comprehensive Dental Care Clinic III

3 (0-9-3)

3 (0-9-3)

# ทพรน 541

ทพรน 543

DTIS 543

การปฏิบัติงานคลินิกทันตกรรมพร้อมมูล 4

Comprehensive Dental Care Clinic IV

4 (0-12-4)

4 (0-12-4)

# ทพรน 542

ทพรน 544

DTIS 544

การปฏิบัติงานคลินิกทันตกรรมพร้อมมูล 5

Comprehensive Dental Care Clinic V

4 (0-12-4)

4 (0-12-4)

# ทพรน 543

ทพรน 545

DTIS 545

สัมมนาทางคลินิกทันตกรรมพร้อมมูล 1

Comprehensive Dental Care Seminar I

1 (1-0-2)

1 (1-0-2)

ทพรน 546

DTIS 546

คลินิกศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล 1

Oral and Maxillofacial Surgery Clinic I

2 (0-6-2)

2 (0-6-2)

ทพรน 306, 322, 408

ทพรน 547

DTIS 547

คลินิกทันตกรรมสำหรับเด็ก 1

Pediatric Dentistry Clinic I

2 (0-6-2)

2 (0-6-2)

ทพรน 413, 431

ทพรน 548

DTIS 548

คลินิกทันตกรรมจัดฟัน

Orthodontics Clinic

1 (0-3-1)

1 (0-3-1)

ทพรน 430

ทพรน 549

DTIS 549

คลินิกรังสีวิทยาช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล

Oral and Maxillofacial Radiology Clinic

2 (0-6-2)

2 (0-6-2)

ทพรน 307, 406

ทพรน 550

DTIS 550

โครงการทันตสุขภาพในชุมชน

Community Oral Health Program

1 (0-3-1)

1 (0-3-1)

ทพรน 233, 316,

332, 431, 423

 รวม23(1-66-24) 

# เคยศึกษาหรือศึกษาร่วมเวลา

สามารถเลือกรายวิชาเลือกทางวิชาชีพได้ จำนวน  2 – 6 หน่วยกิต ในชั้นปีที่ 5 ตลอดปีการศึกษา

 

 

ชั้นปีที่ 2-5   

COURSE

CODE

COURSE  TITLE

CREDIT

(Lect-Lab-Self Study)

PREREQUISITE
ทพรน 507การแลกเปลี่ยนทางวิชาชีพ4 (0-4*-4)
DTIS 507Professional Exchange4 (0-4*-4) 

4*  หมายถึง ออกภาคสนาม 4 สัปดาห์

 

 

ชั้นปีที่ 6  ภาคการศึกษาที่ 1

COURSE

CODE

COURSE  TITLE

CREDIT

(Lect-Lab-Self Study)

PREREQUISITE

ทพรน 601

DTIS 601

กฎหมายและนิติทันตวิทยา

Jurisprudence and Forensic Odontology

1 (1-0-2)

1 (1-0-2)

ทพรน 602

DTIS 602

การบริหารคลินิกทันตกรรม

Dental Office Administration

1 (1-0-2)

1 (1-0-2)

ทพรน 603

DTIS 603

ทันตกรรมผู้สูงอายุ

Geriatric Dentistry

1 (1-0-2)

1 (1-0-2)

ทพรน 604

DTIS 604

เภสัชวิทยาคลินิกประยุกต์ทางทันตกรรม

Applied Clinical Pharmacology in Dentistry

1 (1-0-2)

1 (1-0-2)

ทพรน 232, 328
 รวม4 (4-0-8) 

 

 

ชั้นปีที่ 6  ตลอดปีการศึกษา

COURSE

CODE

COURSE  TITLE

CREDIT

(Lect-Lab-Self Study)

PREREQUISITE

ทพรน 641

DTIS 641

การปฏิบัติงานคลินิกทันตกรรมพร้อมมูล 6

Comprehensive Dental Care Clinic VI

3 (0-9-3)

3 (0-9-3)

ทพรน 541, 542,

543 และ 544

ทพรน 642

DTIS 642

การปฏิบัติงานคลินิกทันตกรรมพร้อมมูล 7

Comprehensive Dental Care Clinic VII

3 (0-9-3)

3 (0-9-3)

ทพรน 641

ทพรน 643

DTIS 643

การปฏิบัติงานคลินิกทันตกรรมพร้อมมูล 8

Comprehensive Dental Care Clinic VIII

2 (0-6-2)

2 (0-6-2)

ทพรน 642

ทพรน 644

DTIS 644

การปฏิบัติงานคลินิกทันตกรรมพร้อมมูล 9

Comprehensive Dental Care Clinic IX

3 (0-9-3)

3 (0-9-3)

ทพรน 643

ทพรน 645

DTIS 645

สัมมนาทางคลินิกทันตกรรมพร้อมมูล 2

Comprehensive Dental Care Seminar II

1 (1-0-2)

1 (1-0-2)

ทพรน 545

ทพรน 646

DTIS 646

คลินิกศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล 2

Oral and Maxillofacial Surgery Clinic II

3 (0-9-3)

3 (0-9-3)

ทพรน 546

ทพรน 647

DTIS 647

คลินิกการบำบัดรักษาเบื้องต้นและฉุกเฉิน

Primary and  Emergency Treatment Clinic

1 (0-3-1)

1 (0-3-1)

ทพรน 648

DTIS 648

คลินิกทันตกรรมสำหรับเด็ก 2

Pediatric Dentistry Clinic II

2 (0-6-2)

2 (0-6-2)

ทพรน 649

DTIS 649

ประสบการณ์ทันตกรรมโรงพยาบาล

Hospital Rotation

1 (0-3-1)

1 (0-3-1)

ทพรน 650

 

DTIS 650

สัมมนาการจัดการทางทันตกรรมในผู้ป่วยประนอม

การรักษา

Seminar in Dental Management for Medically Compromised Patient

1 (1-0-2)

 

1 (1-0-2)

ทพรน 651

DTIS 651

สัมมนากรณีศึกษาทางคลินิก

Case-based Clinical Seminar

2 (2-0-4)

2 (2-0-4)

 รวม22 (4-54-26) 

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต

นักศึกษาสามารถเลือกรายวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยมหิดลและรายวิชาอื่นๆที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรทันตแพทยศาสตร์บัณฑิตนานาชาติ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เห็นสมควรอนุมัติ

  องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม ศึกษาระบบสุขภาพในประเทศและในระดับนานาชาติ ดูงานการจัดบริการและการปฏิบัติงานในโรงพยาบาลและสถานบริการสุขภาพต่างประเทศในระดับต่างๆ ฝึกปฏิบัติงานทันตกรรมป้องกันในโรงเรียน และปฏิบัติงานสาธารณสุขและแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับทันตสุขภาพของประชาชน

1. มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม

1.1 ปฏิบัติงานทันตสาธารณสุขในชุมชน ด้วยความเข้าใจวิถีชีวิตของชุมชน และระบบ สุขภาพ 1.2 ปฏิบัติงานสาธารณสุขและแก้ไขปัญหาทันตสุขภาพของประชาชน

2. ช่วงเวลา

ชั้นปีที่ 2 หรือ 3 หรือ 4 หรือ 5

ทพรน 507 การแลกเปลี่ยนทางวิชาชีพ 4 หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 5

ทพรน 550 โครงการทันตสุขภาพในชุมชน 1 หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 6

ทพรน 649 ประสบการณ์ทันตกรรมโรงพยาบาล 1 หน่วยกิต

3. การจัดเวลาและตารางสอน

– ปฏิบัติงานสำรวจ วางแผน และเลือกมาตรการที่เหมาะสมพร้อมทั้งปฏิบัติงานและประเมินผลการปฏิบัติงานทันตกรรมป้องกันในโรงเรียน ตลอดปีการศึกษา – ฝึกปฏิบัติงานทันตกรรมและศึกษาดูงานในต่างประเทศ เป็นเวลา 4 สัปดาห์ – ศึกษาวิถีชีวิตของระบบสุขภาพ และระบบบริการในต่างประเทศ เพื่อการรวบรวมข้อมูลต่างๆ เป็นเวลา 2 สัปดาห์

  ข้อกำหนดเกี่ยวกับการทำโครงงานหรืองานวิจัย

1. คำอธิบายโดยย่อ

เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้และมีประสบการณ์ในการทำวิจัยทางทันตกรรม ในหัวข้อที่สนใจและมีความเหมาะสมภายใต้การควบคุมดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญในหัวข้อการวิจัยนั้นๆ รวมทั้งเสนอผลงานวิจัยแบบปากเปล่าได้

2. มาตรฐานผลการเรียนรู้

2.1 สามารถปฏิบัติงานวิจัยทางทันตกรรมได้ 2.2 สามารถนำความรู้ด้านการวิจัยทางสถิติเพื่อการวิจัยมาประยุกต์ใช้ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 2.3 สามารถเขียนรายงานการวิจัยและนำเสนอผลงานวิจัยแบบปากเปล่า

3. ช่วงเวลา

– ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1 ให้นักศึกษาเลือกหัวข้อโครงการวิจัย และพบอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อเขียนโครงร่างงานวิจัย

– ชั้นปีที่ 4 ตลอดปีการศึกษา นักศึกษาดำเนินการวิจัย เขียนรายงานการวิจัยและเสนอผลงานวิจัย

4. จำนวนหน่วยกิต

– ชั้นปีที่ 4 จำนวน 2 หน่วยกิต

5. การเตรียมการ

5.1 รวบรวมรายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัย ในภาคการศึกษาที่ 1 5.2 แบ่งนักศึกษาออกเป็นกลุ่มๆ ละ 3-5 คน ปรึกษาหัวข้องานวิจัยกับอาจารย์ที่ปรึกษาวิจัย 5.3 อาจารย์ที่ปรึกษาให้คำปรึกษาและแนะนำในการกำหนดประเด็นหัวข้อที่จะศึกษาเขียนโครงร่างงานวิจัยและนำเสนอโครงร่าง 5.4 อาจารย์ที่ปรึกษาให้คำแนะนำและดูแลกระบวนการวิจัยทุกขั้นตอน 5.5 ให้นักศึกษาจัดทำรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ทั้งเอกสารและแฟ้มข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ และนำเสนอผลงานวิจัยแบบปากเปล่า

6. กระบวนการประเมินผล

6.1 อาจารย์ที่ปรึกษาประเมินการปฏิบัติงานวิจัยของนักศึกษาด้วยแบบประเมินงานวิจัย 6.2 ประเมินการนำเสนอผลงานวิจัยโดยคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง