Old Website

หลักสูตรและแผนการศึกษา หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559

ชื่อสถาบัน : มหาวิทยาลัยมหิดล

คณะ : คณะทันตแพทยศาสตร์

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย : หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)

ภาษาอังกฤษ : Doctor of Dental Surgery Program (International Program)

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ภาษาไทย ชื่อเต็ม : ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต / ชื่อย่อ : ท.บ.

ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม : Doctor of Dental Surgery / ชื่อย่อ : D.D.S.

รูปแบบของหลักสูตร : เป็นหลักสูตรระดับปริญญาตรี (6 ปี) ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี

สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์

ภาษาที่ใช้ : ใช้ภาษาอังกฤษในการจัดการเรียนการสอน

การรับเข้าศึกษา : เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล เข้าศึกษาในหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)

ความร่วมมือกับสถาบันอื่น : เป็นหลักสูตรเฉพาะของคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง

การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา : ให้ปริญญาเพียงสาขาเดียว

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา ประกอบอาชีพเป็นทันตแพทย์ปฏิบัติงานระดับนานาชาติ เป็นอาจารย์ในมหาวิทยาลัยของรัฐ และเอกชน นักวิชาการ นักวิจัย ประกอบวิชาชีพอิสระด้านทันตกรรม ศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาในสาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง และระดับวุฒิบัตรทันตแพทยศาสตร์ในสาขาต่างๆ สถานที่จัดการเรียนการสอน

1. มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา

2. คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตพญาไท

3. ฝึกปฏิบัติงานเพิ่มพูนประสบการณ์วิชาชีพ โดยฝึกปฏิบัติงานในคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โรงพยาบาลของรัฐและเอกชน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

ปรัชญา ความสำคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร

ปรัชญาของหลักสูตร

บัณฑิตทันตแพทยศาสตร์ที่สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรนี้มีความรู้ความสามารถในวิชาชีพมีคุณธรรม จริยธรรม ใฝ่เรียนรู้ เพื่อคุณภาพชีวิตของประชาชน

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

เพื่อผลิตทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ที่มีคุณลักษณะและมีความรู้ ความสามารถ ต่อไปนี้

1. มีความรู้พื้นฐานทางด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และสามารถนำมาวิเคราะห์ข้อมูล ประยุกต์หรืออธิบายปรากฏการณ์ทางคลินิกอย่างมีเหตุผลตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร์

2. มีความรู้ความสามารถ และทักษะพื้นฐานทางทันตแพทยศาสตร์ จนสามารถบูรณาการความรู้ความสามารถในการตรวจ วินิจฉัย วางแผนการรักษา ป้องกัน บำบัดโรคในช่องปาก และอวัยวะที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการฟื้นฟูสภาพได้อย่างถูกต้องเหมาะสม โดยคำนึงถึงหลักสุขภาพองค์รวม (Holistic approach) ของผู้ป่วย รวมทั้งมีความรู้ในเทคโนโลยีที่ทันสมัยโดยตระหนักถึงความเหมาะสม ข้อจำกัดและขีดความสามารถของตนเอง เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ป่วย มีความรู้และเข้าใจปัญหาทางทันตสาธารณสุข สามารถร่วมแก้ไข เผยแพร่ความรู้และส่งเสริมทันตสุขภาพ ได้อย่างถูกต้อง

3. มีความรู้หลักของการวิจัย และสามารถทำการวิจัยที่ไม่ซับซ้อน

4. มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณและเจตคติอันดีงาม ต่อการประกอบวิชาชีพ มีความรับผิดชอบต่อสังคม อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ตลอดจน ตระหนักถึงคุณค่าและความหลากหลายทางศิลปวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของแต่ละชนชาติในสังคมโลก

5. มีความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสังคมโลก เทคโนโลยี และสภาวะแวดล้อม เพื่อการสื่อสารและการปฏิบัติงานในสถานที่และผู้คนที่มีความแตกต่าง สามารถดำรงชีพได้อย่างมีความสุข มีโลกทัศน์กว้างและทันเหตุการณ์

6. มีความรู้ในหลักการบริหารงาน สามารถเป็นผู้นำกลุ่มงาน มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถผสมผสาน และประยุกต์ความรู้ ความสามารถทางวิชาการทางทันตแพทยศาสตร์กับวิชาการแขนงต่างๆ ในการปฏิบัติงานร่วมกับบุคลากรสาขาวิชาชีพอื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7. มีความสนใจใฝ่เรียนรู้ มีเจตคติที่ดีในการศึกษาด้วยตนเอง และพัฒนาการประกอบวิชาชีพได้อย่างต่อเนื่อง

ระบบการจัดการศึกษา การดำเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร

1. ระบบการจัดการศึกษา

1.1 ระบบ

ระบบทวิภาคตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา

1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน

มีการจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน

1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค

ไม่มี

2. การดำเนินการหลักสูตร

2.1 วัน-เวลาในการดำเนินการเรียนการสอน

ระบบทวิภาค

ภาคการศึกษาที่ 1 ตั้งแต่เดือนสิงหาคม ถึง ธันวาคม ภาคการศึกษาที่ 2 ตั้งแต่เดือนมกราคม ถึง พฤษภาคม

2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

2.2.1 อายุไม่ต่ำกว่า 16 ปีบริบูรณ์ ณ วันที่สมัคร

2.2.2 สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ

สำหรับผู้สมัครที่จบจากโรงเรียนนานาชาติในประเทศไทย หรือจากต่างประเทศจะต้องจบเกรด 12 จากระบบอเมริกา ปี 13 จากระบบอังกฤษ เวลส์ และนิวซีแลนด์

2.2.3 ผ่านเกณฑ์ความรู้ทางภาษาอังกฤษ ความรู้ทางวิชาการ ขั้นต่ำที่กำหนดโดยหลักสูตร และการสอบสัมภาษณ์ ตามประกาศมหาวิทยาลัยมหิดลเรื่องกำหนดการรับสมัครเข้าเป็นนักศึกษระดับปริญญาตรี (ระบบรับตรงโดยคณะ) หรือประกาศหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีการศึกษานั้นๆ

หลักสูตรทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) ได้กำหนดอัตราส่วนการรับนักศึกษา เป็นอัตราส่วนนักศึกษาไทย : นักศึกษาต่างชาติ เป็นอัตราส่วน 1 : 1 หรือมีนักศึกษาไทยอย่างน้อย 50%

การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2552

3. หลักสูตร

3.1 จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 227 หน่วยกิต

3.1 โครงสร้างหลักสูตร

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต

• กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ 20 หน่วยกิต

• กลุ่มวิชาภาษา 4 หน่วยกิต

• กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ 6 หน่วยกิต

ข. หมวดวิชาเฉพาะ 191 หน่วยกิต

• กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐาน 48 หน่วยกิต

• กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก 137 หน่วยกิต

• กลุ่มวิชาเลือกทางวิชาชีพ 6 หน่วยกิต

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต

3.1 รายวิชา

ความหมายของรหัสรายวิชาในหลักสูตร

รหัสวิชา (Course code) กำหนดไว้ 7 หลัก ประกอบด้วยอักษร 4 หลัก และตัวเลข 3 หลัก ดังนี้

(ก) ตัวอักษร 4 ตัว

• ตัวอักษร 2 ตัวแรก เป็นอักษรย่อชื่อคณะที่รับผิดชอบจัดการเรียนการสอน ได้แก่

ทพ (DT) หมายถึง คณะทันตแพทยศาสตร์ – Faculty of Dentistry

(IC) หมายถึง วิทยาลัยนานาชาติ – International College

• ตัวอักษร 2 ตัวหลัง เป็นอักษรย่อชื่อ โรงเรียนทันตแพทยศาสตร์นานาชาติที่รับผิดชอบจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) และชื่อย่อของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป โดยมีหลักในการย่อดังนี้

คณะ/สถาบัน อักษรย่อ ชื่อเต็ม
คณะทันตแพทยศาสตร์ รน – IS หมายถึง โรงเรียนทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ
International Dental School
วิทยาลัยนานาชาติ ทป – GE หมายถึง หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
มหาวิทยาลัยมหิดล General Education
ฟส – PY หมายถึง วิชาฟิสิกส์ Physics
คม – CH หมายถึง วิชาเคมี Chemistry

(ข) ตัวเลข 3 ตัว

ตัวเลขหลักร้อย หมายถึง ปีที่นักศึกษาจะต้องเรียน คือชั้นปีที่ 1 – 6 ตัวเลขหลักร้อย เลข 7 แทน วิชาเลือก ตัวเลขหลักสิบ และหลักหน่วย ตั้งแต่ 01 – 20 แทนวิชาบังคับเรียนในภาคการศึกษาที่ 1 ตัวเลขหลักสิบและหลักหน่วย ตั้งแต่ 21 – 40 แทนวิชาบังคับเรียนในภาคการศึกษาที่ 2 ตัวเลขหลักสิบและหลักหน่วย ตั้งแต่ 41 – 60 แทนวิชาบังคับเรียนตลอดปีการศึกษา

ตัวอย่าง ทพรน 231 รหัสวิชาในคณะทันตแพทยศาสตร์ สอนในหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต(หลักสูตรนานาชาติ) ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 หมายเหตุ การกำหนดรหัสรายวิชาในรายวิชานอกเหนือจากของคณะทันตแพทยศาสตร์ให้ดูรายละเอียด จากแต่ละคณะ หน่วยกิตของแต่ละรายวิชาระบุเป็น “หน่วยกิตรวม (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้า)” กล่าวคือ ระบุตัวเลขหน่วยกิตรวมไว้หน้าวงเล็บ ส่วนตัวเลขในวงเล็บแสดงจำนวนชั่วโมงของการจัดการเรียนการสอนภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ และการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองต่อสัปดาห์ตลอดภาคการศึกษา ดังตัวอย่างต่อไปนี้

3 (2-3-5) = 3 หน่วยกิต (บรรยาย 2 ชั่วโมง/สัปดาห์ ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง/สัปดาห์ และค้นคว้าด้วยตนเอง 5 ชั่วโมง/สัปดาห์)

หรือแสดงจำนวนสัปดาห์ที่ใช้ในการสอนวิชานั้นตลอดภาคการศึกษา โดยระบุด้วยเครื่องหมาย * ไว้หลังตัวเลขกลางในวงเล็บ 1 สัปดาห์จะคิดเป็น 1 หน่วยกิต ดังตัวอย่างต่อไปนี้

4 (0-4*-20) = 4 หน่วยกิต (ฝึกปฏิบัติ 4 สัปดาห์ และค้นคว้าด้วยตนเอง 20 ชั่วโมง/สัปดาห์)

แผนการศึกษา หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559

 

 

ชั้นปีที่ 1  ภาคการศึกษาที่ 1

COURSE

CODE

COURSE  TITLE

CREDIT

(Lect-Lab-Self Study)

PREREQUISITE

ICGE 121

ICGE 121

ศิลปะและสังคมมนุษย์

Art and Human Society

2 (2-0-4)

2 (2-0-4)

ICGE 122

ICGE 122

ศีลธรรมและจริยศาสตร์ศึกษา

Morality and Ethical Studies

3 (3-0-6)

3 (3-0-6)

ICGE 123

ICGE 123

ภาษาอังกฤษเพื่อการเขียนเชิงวิชาการ

English for Academic Writing

2 (2-0-4)

2 (2-0-4)

ICGE 131

ICGE 131

จิตวิทยาสังคม

Social Psychology

3 (3-0-6)

3 (3-0-6)

ICGE 141

ICGE 141

ขั้นหลักมูลความเป็นผู้ประกอบการ

Fundamental Entrepreneurship

3 (3-0-6)

3 (3-0-6)

ICGE 151

ICGE 151

สถิติจำเป็น

Essential Statistics

1 (1-0-2)

1 (1-0-2)

ICPY 190

ICPY 190

ฟิสิกส์ทางการแพทย์ประยุกต์

Applied Medical Physics

2 (2-0-4)

2 (2-0-4)

รวม16(16-0-32) 

 

สามารถเลือกรายวิชาเลือกเสรีในภาคการศึกษาที่ 1  ได้จำนวน  2 หน่วยกิต

 

 

ชั้นปีที่ 1  ภาคการศึกษาที่ 2

COURSE

CODE

COURSE  TITLE

CREDIT

(Lect-Lab-Self Study)

PREREQUISITE

ICCH 190

ICCH 190

เคมีสำหรับทันตกรรม

Chemistry for Dentistry

2 (2-0-4)

2 (2-0-4)

ICCH 191

ICCH 191

ปฏิบัติการเคมีสำหรับทันตกรรม

Chemistry Laboratory for Dentistry

1 (0-3-1)

1 (0-3-1)

ICGE 124

ICGE 124

ภาษาอังกฤษเพื่อการนำเสนอทางวิชาการ

English for Academic Presentation

2 (2-0-4)

2 (2-0-4)

ICGE 125

ICGE 125

การคิดเชิงวิพากษ์

Critical Thinking

3 (3-0-6)

3 (3-0-6)

ICGE 132

ICGE 132

โลกาภิวัตน์และโลกสมัยใหม่

Globalization and the Modern World

3 (3-0-6)

3 (3-0-6)

ICGE 142

ICGE 142

การบริหารการเงินส่วนบุคคล

Personal Finance Management

3 (3-0-6)

3 (3-0-6)

ICGE 161

ICGE 161

การคณนาในชีวิตประจำวัน

Everyday Computing

2 (2-0-4)

2 (2-0-4)

รวม16 (15-3-31) 

 

สามารถเลือกรายวิชาเลือกเสรีในภาคการศึกษาที่ 2  ได้จำนวน  2 หน่วยกิต

 

 

ชั้นปีที่ 1  ตลอดปีการศึกษา

COURSE

CODE

COURSE  TITLE

CREDIT

(Lect-Lab-Self Study)

PREREQUISITE
ทพรน 141ทักษะการเรียนรู้สำหรับผู้เรียนในศตวรรษที่ 213 (3-0-6)
DTIS 141Learning skills for 21st Century Learners3 (3-0-6) 
รวม3 (3-0-6) 

 

สามารถเลือกรายวิชาเลือกเสรีในภาคฤดูร้อน  ได้จำนวน  2 หน่วยกิต

 

 

ชั้นปีที่ 2  ภาคการศึกษาที่ 1

COURSE

CODE

COURSE  TITLE

CREDIT

(Lect-Lab-Self Study)

PREREQUISITE

ทพรน 201

DTIS 201

วิทยาเอ็มบริโอ

Embryology

1 (1-0-2)

1 (1-0-2)

ทพรน 202

DTIS 202

มหกายวิภาคศาสตร์ 1

Gross Anatomy I

3 (2-3-5)

3 (2-3-5)

ทพรน 203

DTIS 203

จุลกายวิภาคศาสตร์ 1

Microanatomy I

2 (1-3-3)

2 (1-3-3)

ทพรน 204

DTIS 204

ชีวเคมี

Biochemistry

3 (3-0-6)

3 (3-0-6)

ICCH 190

# ทพรน 205

ทพรน 205

DTIS 205

ปฏิบัติการชีวเคมี

Biochemistry Laboratory

1 (0-3-1)

1 (0-3-1)

ICCH 190

# ทพรน 204

ทพรน 206

DTIS 206

พันธุศาสตร์ระดับโมเลกุล และชีววิทยาของเซลล์สำหรับทันตแพทย์

Molecular Genetics and Cell Biology for Dentistry

2 (2-0-4)

 

2 (2-0-4)

ICPY 190

ทพรน 207

DTIS 207

วิทยาเนื้อเยื่อช่องปาก

Oral Histology

1 (0-2-1)

1 (0-2-1)

# ทพรน 203

ทพรน 208

DTIS 208

จริยศาสตร์ทันตแพทย์

Dental Ethics

1 (1-0-2)

1 (1-0-2)

ทพรน 209

 

DTIS 209

หลักมูลจุลชีววิทยาการแพทย์สำหรับนักศึกษา

ทันตแพทย์

Fundamentals of Medical Microbiology for Dental Students

2 (2-0-4)

 

2 (2-0-4)

ทพรน 210

DTIS  210

ทันตวิภาคศาสตร์

Dental Anatomy

1 (1-0-2)

1 (1-0-2)

ทพรน 211

DTIS 211

ปฏิบัติการทันตวิภาคศาสตร์ 1

Dental Anatomy Laboratory I

1 (0-3-1)

1 (0-3-1)

# ทพรน 210

# เคยศึกษาหรือศึกษาร่วมเวลา

 

COURSE

CODE

COURSE  TITLE

CREDIT

(Lect-Lab-Self Study)

PREREQUISITE

ทพรน 212

DTIS 212

ปฏิบัติการทันตวิภาคศาสตร์ 2

Dental Anatomy Laboratory II

1 (0-3-1)

1 (0-3-1)

# ทพรน 210

ทพรน 213

DTIS 213

สังคมวิทยาทันตแพทย์

Dental Sociology

1 (1-0-2)

1 (1-0-2)

 รวม

20

(14-17-34)

 

# เคยศึกษาหรือศึกษาร่วมเวลา

 

 

ชั้นปีที่ 2  ภาคการศึกษาที่ 2

COURSE

CODE

COURSE  TITLE

CREDIT

(Lect-Lab-Self Study)

PREREQUISITE

ทพรน 221

DTIS  221

ประสาทกายวิภาคศาสตร์

Neuroanatomy

3 (2-3-5)

3 (2-3-5)

ทพรน 222

DTIS 222

จุลกายวิภาคศาสตร์ 2

Microanatomy II

2 (1-3-3)

2 (1-3-3)

ทพรน 223

DTIS 223

วิทยาโรคฟันผุ 1

Cariology I

2 (1-2-3)

2 (1-2-3)

# ทพรน 204

# ทพรน 205

ทพรน 224

DTIS 224

วิทยาภูมิคุ้มกันที่จำเป็นทางทันตกรรม

Essential Immunology in Dentistry

2 (2-0-4)

2 (2-0-4)

ทพรน 209

ทพรน 225

DTIS 225

จุลชีววิทยาและวิทยาภูมิคุ้มกันช่องปาก

Oral Microbiology and Immunology

3 (2-3-5)

3 (2-3-5)

ทพรน 209

# ทพรน 224

ทพรน 226

DTIS 226

ทันตกรรมบดเคี้ยว

Dental Occlusion

1 (1-0-2)

1 (1-0-2)

ทพรน 210, 211, 212

ทพรน 227

DTIS 227

ปฏิบัติการแต่งขี้ผึ้งเชิงทำงาน

Functional  Waxing  Technique

1 (0-3-1)

1 (0-3-1)

ทพรน 226

ทพรน 228

DTIS 228

พยาธิวิทยาทั่วไป

General Pathology

1 (0-2-1)

1 (0-2-1)

# ทพรน 202,

203, 222, 241

ทพรน 229

DTIS 229

สรีรวิทยา 1

Physiology I

1 (1-0-2)

1 (1-0-2)

ทพรน 221

# ทพรน 202,

230, 231, 241

ทพรน 230

DTIS 230

สรีรวิทยา 2

Physiology II

3 (3-0-6)

3 (3-0-6)

# ทพรน 229,

231

ทพรน 231

DTIS 231

ปฏิบัติการสรีรวิทยา

Physiology Laboratory

1 (0-3-1)

1 (0-3-1)

# ทพรน 229,

230

ทพรน 232

DTIS 232

หลักการทั่วไปทางเภสัชวิทยาและพิษวิทยา

Principles of Pharmacology and Toxicology

1 (1-0-2)

1 (1-0-2)

ทพรน 204

ทพรน 233

DTIS 233

การส่งเสริมทันตสุขภาพ และทันตสุขศึกษา 1

Oral Health Promotion and Oral Health Education I

1 (1-0-2)

1 (1-0-2)

ทพรน 213
 รวม

22

(15-19-37)

 

# เคยศึกษาหรือศึกษาร่วมเวลา

 

 

ชั้นปีที่ 2  ตลอดปีการศึกษา

COURSE

CODE

COURSE  TITLE

CREDIT

(Lect-Lab-Self Study)

PREREQUISITE
ทพรน 241มหกายวิภาคศาสตร์ 22 (1-3-3)
DTIS 241Gross Anatomy  II2 (1-3-3) 
 รวม2 (1-3-3) 

 

สามารถเลือกรายวิชาเลือกทางวิชาชีพได้ จำนวน  2 – 6 หน่วยกิต ในชั้นปีที่ 2 ตลอดปีการศึกษา

 

 

ชั้นปีที่ 3  ภาคการศึกษาที่ 1

COURSE

CODE

COURSE  TITLE

CREDIT

(Lect-Lab-Self Study)

PREREQUISITE

ทพรน 301

DTIS 301

การยศาสตร์ในทันตกรรม

Ergonomics in dentistry

1 (0-2-1)

1 (0-2-1)

# ทพรน 210,

223, 241

ทพรน 302

DTIS 302

วิทยาโรคฟันผุ 2

Cariology II

1 (1-0-2)

1 (1-0-2)

ทพรน 223

ทพรน 303

DTIS 303

ทันตชีววัสดุศาสตร์

Dental Biomaterial Sciences

2 (2-0-4)

2 (2-0-4)

ทพรน 304

DTIS 304

ปฏิบัติการทันตชีววัสดุศาสตร์

Dental Biomaterial Science Laboratory

1 (0-3-1)

1 (0-3-1)

ทพรน 305

DTIS 305

หลักมูลปริทันตวิทยา

Fundamental of Periodontology

1 (1-0-2)

1 (1-0-2)

ทพรน 306

DTIS 306

หลักมูลศัลยศาสตร์ช่องปาก

Fundamental of Oral Surgery

2 (2-0-4)

2 (2-0-4)

ทพรน 307

DTIS 307

รังสีวิทยาช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล 1

Oral and Maxillofacial Radiology I

1 (1-0-2)

1 (1-0-2)

ทพรน 202, 210

ทพรน 308

DTIS 308

พยาธิวิทยาช่องปาก 1: พยาธิวิทยาเนื้อเยื่ออ่อน

Oral Pathology I : Soft Tissue Pathology

1 (1-0-2)

1 (1-0-2)

ทพรน 207, 228

# ทพรน 310

ทพรน 309

DTIS 309

พยาธิวิทยาช่องปาก 2: พยาธิวิทยาเนื่อเยื่อแข็ง

Oral Pathology II : Hard Tissue Pathology

1 (1-0-2)

1(1-0-2)

ทพรน 207, 228

# ทพรน 310

ทพรน 310

DTIS 310

ปฏิบัติการพยาธิวิทยาช่องปาก

Oral Pathology Laboratory

1 (0-3-1)

1(0-3-1)

ทพรน 207, 228

# ทพรน 308, 309

ทพรน 311

DTIS 311

ทันตกรรมหัตถการ

Operative Dentistry

1 (1-0-2)

1 (1-0-2)

ทพรน 303

ทพรน 312

DTIS  312

ปฏิบัติการทันตกรรมหัตถการ 1

Operative Dentistry Laboratory I

1 (0-3-1)

1 (0-3-1)

# ทพรน 311

ทพรน 313

DTIS 313

ปฏิบัติการทันตกรรมหัตถการ 2

Operative Dentistry Laboratory II

1 (0-3-1)

1 (0-3-1)

ทพรน 311, 312

# ทพรน 311

ทพรน 314

DTIS 314

ทันตกรรมประดิษฐ์ถอดได้ 1 : ฟันเทียมทั้งปาก

Removable Prosthodontics I : Complete Dentures

2 (2-0-4)

2 (2-0-4)

# เคยศึกษาหรือศึกษาร่วมเวลา

 

COURSE

CODE

COURSE  TITLE

CREDIT

(Lect-Lab-Self Study)

PREREQUISITE

ทพรน 315

DTIS 315

ปฏิบัติการทันตกรรมประดิษฐ์ถอดได้ 1 :

ฟันเทียมทั้งปาก

Removable Prosthodontics Laboratory I :

Complete Denture

2 (0-6-2)

2 (0-6-2)

ทพรน 314

# ทพรน 314

ทพรน 316

DTIS 316

การส่งเสริมทันตสุขภาพและทันตสุขศึกษา 2

Oral Health Promotion and Oral Health Education II

1 (1-0-2)

1 (1-0-2)

ทพรน 213, 233
 รวม20 (13-20-33) 

# เคยศึกษาหรือศึกษาร่วมเวลา

 

 

ชั้นปีที่ 3  ภาคการศึกษาที่ 2

COURSE

CODE

COURSE  TITLE

CREDIT

(Lect-Lab-Self Study)

PREREQUISITE

ทพรน 321

 

DTIS 321

การเจริญเติบโตและการพัฒนาของกะโหลกศีรษะและใบหน้า

Craniofacial Growth and Development

1 (1-0-2)

 

1 (1-0-2)

ทพรน 201

ทพรน 322

DTIS 322

การทำให้ชาเฉพาะที่ในทันตกรรม

Local Anesthesia in Dentistry

1 (1-0-2)

1 (1-0-2)

ทพรน 232

ทพรน 323

DTIS 323

ความเจ็บปวดใบหน้า-ช่องปาก

Orofacial Pain

1 (1-0-2)

1 (1-0-2)

ทพรน 221

 

ทพรน 324

DTIS 324

ปริทันตวิทยาเบื้องต้น

Preliminary Periodontics

1 (1-0-2)

1 (1-0-2)

ทพรน 305

ทพรน 325

DTIS 325

ชีวสถิติ

Biostatistics

1 (1-0-2)

1 (1-0-2)

ทพรน 326

DTIS 326

เวชศาสตร์ทั่วไปสำหรับทันตแพทย์ 1

General Medicine for Dentistry I

2 (2-0-4)

2 (2-0-4)

ทพรน 327

DTIS 327

เวชศาสตร์ช่องปาก

Oral Medicine

1 (1-0-2)

1 (1-0-2)

ทพรน 328

DTIS 328

เภสัชวิทยาของยาที่ใช้ทางทันตกรรม

Pharmacology in Dentistry

2 (2-0-4)

2 (2-0-4)

ทพรน 232

ทพรน 329

DTIS 329

พยาธิวิทยาช่องปากขั้นสูง

Advanced in Oral Pathology

1 (1-0-2)

1 (1-0-2)

ทพรน 207, 228

ทพรน 332

DTIS 332

วิทยาการระบาด

Epidemiology

1 (1-0-2)

1 (1-0-2)

ทพรน 333

DTIS 333

สัมมนาทางวิทยาศาสตร์การแพทย์เชิงบูรณาการ 1

Integrated Biomedical Science Seminar I

1 (1-0-2)

1 (1-0-2)

ทพรน 334

DTIS 334

ทันตกรรมประดิษฐ์ติดแน่น 1

Fixed Prosthodontics I

1 (1-0-2)

1 (1-0-2)

ทพรน 335

DTIS 335

ปฏิบัติการทันตกรรมประดิษฐ์ติดแน่น 1

Fixed Prosthodontic Laboratory I

2 (0-6-2)

2 (0-6-2)

ทพรน 334

# ทพรน 334

ทพรน 336

DTIS 336

ทันตกรรมประดิษฐ์ถอดได้ 2: ฟันเทียมบางส่วนถอดได้

Removable Prosthodontics II:

Partial Dentures

2 (2-0-4)

2 (2-0-4)

ทพรน 337

 

DTIS 337

ปฏิบัติการฟันเทียมบางส่วนถอดได้ 2:

ฟันเทียมบางส่วนถอดได้

Removable Prosthodontics Laboratory II: Partial Dentures

1 (0-3-1)

 

1 (0-3-1)

# ทพรน 336
 รวม19 (16-9-35) 

# เคยศึกษาหรือศึกษาร่วมเวลา

สามารถเลือกรายวิชาเลือกทางวิชาชีพได้ จำนวน  2 – 6 หน่วยกิต ในชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2

 

 

ชั้นปีที่ 4  ภาคการศึกษาที่ 1

COURSE

CODE

COURSE  TITLE

CREDIT

(Lect-Lab-Self Study)

PREREQUISITE

ทพรน 401

 

DTIS 401

การสื่อสารและการจัดการสารสนเทศในระบบบริการสาธารณสุข

Communication and Information Management in Healthcare

1 (1-0-2)

1(1-0-2)

ทพรน 402

DTIS 402

การบริหารงานทันตสาธารณสุข

Dental Public Health Administration

1 (1-0-2)

1 (1-0-2)

ทพรน 403

DTIS 403

วิทยาเอ็นโดดอนต์ 1

Endodontics I

1 (1-0-2)

1 (1-0-2)

ทพรน 210, 307

# ทพรน 404

ทพรน 404

DTIS 404

ปฏิบัติการรักษาคลองรากฟัน 1

Endodontic Laboratory I

1 (0-3-1)

1 (0-3-1)

ทพรน 312

# ทพรน 403

ทพรน 405

DTIS 405

ระเบียบวิธีวิทยาการวิจัย

Research Methodology

1 (1-0-2)

1 (1-0-2)

ทพรน 406

DTIS 406

รังสีวิทยาช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล 2

Oral and Maxillofacial Radiology II

1 (1-0-2)

1 (1-0-2)

ทพรน 307

ทพรน 407

DTIS 407

ปริทันตวิทยาบำบัด 1

Periodontal Therapy I

1 (1-0-2)

1 (1-0-2)

ทพรน 324

ทพรน 408

DTIS 408

เวชศาสตร์ฉุกเฉินในงานทันตกรรม

Emergency Medicine in Dental Practice

1 (1-0-2)

1(1-0-2)

ทพรน 409

DTIS 409

เวชศาสตร์ทั่วไปสำหรับทันตแพทย์ 2

General Medicine for Dentistry II

2 (2-0-4)

2 (2-0-4)

ทพรน 410

DTIS 410

หลักมูลทันตกรรมจัดฟัน

Fundamental of Orthodontics

1 (1-0-2)

1 (1-0-2)

ทพรน 411

 

DTIS 411

การวินิจฉัยและวางแผนการรักษาทางทันตกรรม

จัดฟัน

Diagnosis and Treatment Planning in Orthodontics

1 (1-0-2)

 

1 (1-0-2)

ทพรน 412

DTIS 412

สัมมนาทางวิทยาศาสตร์การแพทย์เชิงบูรณาการ 2

Integrated Biomedical Science Seminar II

1 (1-0-2)

1 (1-0-2)

ทพรน 413

DTIS 413

พัฒนาการและการจัดการพฤติกรรมเด็ก

Child Development Behavior Management

1 (1-0-2)

1 (1-0-2)

ทพรน 414

DTIS 414

ทันตกรรมประดิษฐ์ติดแน่น 2

Fixed Prosthodontics II

1 (1-0-2)

1(1-0-2)

ทพรน 334

ทพรน 415

DTIS 415

ปฏิบัติการทันตกรรมประดิษฐ์ติดแน่น 2

Fixed Prosthodontic Laboratory II

2 (0-6-2)

2(0-6-2)

ทพรน 334

# ทพรน 414

ทพรน 416

 

DTIS 416

การจัดการทางทันตกรรมในผู้ป่วยประนอม

การรักษา

Dental Management in Medically Compromised Patients

1 (1-0-2)

 

1 (1-0-2)

ทพรน 332, 409

ทพรน 417

DTIS 417

หลักมูลวิทยาทันตกรรมรากเทียม

Fundamental of Dental Implantology

1 (1-0-2)

1 (1-0-2)

 รวม19(16-9-35) 

 

 

ชั้นปีที่ 4  ภาคการศึกษาที่ 2

COURSE

CODE

COURSE  TITLE

CREDIT

(Lect-Lab-Self Study)

PREREQUISITE

ทพรน 421

DTIS 421

การบริบาลทันตกรรมพร้อมมูล 1

Comprehensive Dental Care I

1 (1-0-2)

1 (1-0-2)

ทพรน 422

DTIS 422

การบริบาลทันตกรรมพร้อมมูล 2

Comprehensive Dental Care II

1 (1-0-2)

1 (1-0-2)

ทพรน 423

DTIS 423

การปฏิบัติงานคลินิกทันตกรรมพร้อมมูล 1

Comprehensive Dental Care Clinic I

1 (0-3-1)

1 (0-3-1)

ทพรน 421, 422

ทพรน 424

DTIS 424

วิทยาเอ็นโดดอนต์ 2

Endodontics II

1 (1-0-2)

1 (1-0-2)

ทพรน 403

ทพรน 425

DTIS 425

ทันตกรรมหัตถการขั้นสูง

Advanced Operative Dentistry

1 (1-0-2)

1 (1-0-2)

ทพรน 311, 312, 313

ทพรน 426

DTIS 426

ปฏิบัติการรักษาคลองรากฟัน 2

Endodontic Laboratory II

1 (0-3-1)

1 (0-3-1)

ทพรน 403, 404

ทพรน 427

DTIS 427

การติดเชื้อบริเวณช่องปากและใบหน้าขากรรไกร

Oral and Maxillofacial Infection

1 (1-0-2)

1 (1-0-2)

ทพรน 428

DTIS 428

ปริทันตวิทยาบำบัด 2

Periodontal Therapy II

1 (1-0-2)

1 (1-0-2)

ทพรน 407

ทพรน 429

DTIS 429

การรักษาทางทันตกรรมจัดฟัน

Orthodontic Treatment

1 (1-0-2)

1 (1-0-2)

ทพรน 410, 411

ทพรน 430

DTIS 430

ปฏิบัติการทันตกรรมจัดฟัน

Orthodontic Laboratory

1 (0-3-1)

1 (0-3-1)

ทพรน 410, 411

ทพรน 431

DTIS 431

การจัดการทางทันตกรรมในเด็ก

Dental Management in Children

2 (2-0-4)

2 (2-0-4)

ทพรน 432

 

DTIS 432

การจัดการรอยโรคบริเวณช่องปาก และใบหน้าขากรรไกร

Management of Oral and Maxillofacial Lesions

1 (1-0-2)

 

1 (1-0-2)

ทพรน 308, 309, 310, 329

ทพรน 433

DTIS 433

รังสีวิทยาช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล 3

Oral and Maxillofacial Radiology III

1 (1-0-2)

1 (1-0-2)

ทพรน 406

ทพรน 434

DTIS 434

การปฏิบัติอิงหลักฐานเชิงประจักษ์

Evidence-Based Dentistry

1 (1-0-2)

1 (1-0-2)

ทพรน 435

 

DTIS 435

ปฏิบัติการวิเคราะห์การสบฟัน และแต่งขี้ผึ้งเฝือก

สบฟัน

Occlusal Analysis and Occlusal Splint Waxing Laboratory

1 (0-2-1)

 

1 (0-2-1)

ทพรน 226, 227

ทพรน 436

DTIS 436

ความผิดปกติบริเวณขมับ-ขากรรไกร

Temporomandibular Disorders

1 (1-0-2)

1 (1-0-2)

ทพรน 226, 227
 รวม

17

(13-11-30)

 

 

 

ชั้นปีที่ 4  ตลอดปีการศึกษา

COURSE

CODE

COURSE  TITLE

CREDIT

(Lect-Lab-Self Study)

PREREQUISITE

ทพรน 441

DTIS 441

โครงงานวิจัย

Research Project

2 (0-6-2)

2 (0-6-2)

รวม2 (0-6-2) 

 

สามารถเลือกรายวิชาเลือกทางวิชาชีพได้ จำนวน  2 – 6 หน่วยกิต ในชั้นปีที่ 4 ตลอดปีการศึกษา

 

 

ชั้นปีที่ 5  ภาคการศึกษาที่ 1

COURSE

CODE

COURSE  TITLE

CREDIT

(Lect-Lab-Self Study)

PREREQUISITE

ทพรน 501

 

DTIS 501

การปฐมนิเทศการปฏิบัติงานคลินิกทันตกรรม

พร้อมมูล

Comprehensive Dental Care Orientation

1 (1-0-2)

 

1 (1-0-2)

ทพรน 502

DTIS 502

ทันตกรรมโรงพยาบาล

Hospital Dentistry

1 (1-0-2)

1 (1-0-2)

ทพรน 503

DTIS 503

การบาดเจ็บบริเวณช่องปากและใบหน้าขากรรไกร

Oral and Maxillofacial Trauma

1 (1-0-2)

1 (1-0-2)

ทพรน 504

DTIS 504

ศัลยศาสตร์ช่องปากและใบหน้าขากรรไกรขั้นสูง

Advanced Oral and Maxillofacial Surgery

1 (1-0-2)

1 (1-0-2)

ทพรน 505

 

DTIS 505

การควบคุมความเจ็บปวด และวิตกกังวล

ในการบำบัดทางทันตกรรม

Pain and Anxiety Control in Dental Practice

1 (1-0-2)

 

1 (1-0-2)

ทพรน 328

ทพรน 506

DTIS 506

สัมมนาพยาธิวิทยาคลินิก

Clinicopathological Seminar

1 (1-0-2)

1 (1-0-2)

ทพรน 207, 326, 409, 432
 รวม6(6-0-12) 

 

 

ชั้นปีที่ 5  ตลอดปีการศึกษา

COURSE

CODE

COURSE  TITLE

CREDIT

(Lect-Lab-Self Study)

PREREQUISITE

ทพรน 541

DTIS 541

การปฏิบัติงานคลินิกทันตกรรมพร้อมมูล 2

Comprehensive Dental Care Clinic II

3 (0-9-3)

3 (0-9-3)

ทพรน 423

ทพรน 542

DTIS 542

การปฏิบัติงานคลินิกทันตกรรมพร้อมมูล 3

Comprehensive Dental Care Clinic III

3 (0-9-3)

3 (0-9-3)

# ทพรน 541

ทพรน 543

DTIS 543

การปฏิบัติงานคลินิกทันตกรรมพร้อมมูล 4

Comprehensive Dental Care Clinic IV

4 (0-12-4)

4 (0-12-4)

# ทพรน 542

ทพรน 544

DTIS 544

การปฏิบัติงานคลินิกทันตกรรมพร้อมมูล 5

Comprehensive Dental Care Clinic V

4 (0-12-4)

4 (0-12-4)

# ทพรน 543

ทพรน 545

DTIS 545

สัมมนาทางคลินิกทันตกรรมพร้อมมูล 1

Comprehensive Dental Care Seminar I

1 (1-0-2)

1 (1-0-2)

ทพรน 546

DTIS 546

คลินิกศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล 1

Oral and Maxillofacial Surgery Clinic I

2 (0-6-2)

2 (0-6-2)

ทพรน 306, 322, 408

ทพรน 547

DTIS 547

คลินิกทันตกรรมสำหรับเด็ก 1

Pediatric Dentistry Clinic I

2 (0-6-2)

2 (0-6-2)

ทพรน 413, 431

ทพรน 548

DTIS 548

คลินิกทันตกรรมจัดฟัน

Orthodontics Clinic

1 (0-3-1)

1 (0-3-1)

ทพรน 430

ทพรน 549

DTIS 549

คลินิกรังสีวิทยาช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล

Oral and Maxillofacial Radiology Clinic

2 (0-6-2)

2 (0-6-2)

ทพรน 307, 406

ทพรน 550

DTIS 550

โครงการทันตสุขภาพในชุมชน

Community Oral Health Program

1 (0-3-1)

1 (0-3-1)

ทพรน 233, 316,

332, 431, 423

 รวม23(1-66-24) 

# เคยศึกษาหรือศึกษาร่วมเวลา

สามารถเลือกรายวิชาเลือกทางวิชาชีพได้ จำนวน  2 – 6 หน่วยกิต ในชั้นปีที่ 5 ตลอดปีการศึกษา

 

 

ชั้นปีที่ 2-5   

COURSE

CODE

COURSE  TITLE

CREDIT

(Lect-Lab-Self Study)

PREREQUISITE
ทพรน 507การแลกเปลี่ยนทางวิชาชีพ4 (0-4*-4)
DTIS 507Professional Exchange4 (0-4*-4) 

4*  หมายถึง ออกภาคสนาม 4 สัปดาห์

 

 

ชั้นปีที่ 6  ภาคการศึกษาที่ 1

COURSE

CODE

COURSE  TITLE

CREDIT

(Lect-Lab-Self Study)

PREREQUISITE

ทพรน 601

DTIS 601

กฎหมายและนิติทันตวิทยา

Jurisprudence and Forensic Odontology

1 (1-0-2)

1 (1-0-2)

ทพรน 602

DTIS 602

การบริหารคลินิกทันตกรรม

Dental Office Administration

1 (1-0-2)

1 (1-0-2)

ทพรน 603

DTIS 603

ทันตกรรมผู้สูงอายุ

Geriatric Dentistry

1 (1-0-2)

1 (1-0-2)

ทพรน 604

DTIS 604

เภสัชวิทยาคลินิกประยุกต์ทางทันตกรรม

Applied Clinical Pharmacology in Dentistry

1 (1-0-2)

1 (1-0-2)

ทพรน 232, 328
 รวม4 (4-0-8) 

 

 

ชั้นปีที่ 6  ตลอดปีการศึกษา

COURSE

CODE

COURSE  TITLE

CREDIT

(Lect-Lab-Self Study)

PREREQUISITE

ทพรน 641

DTIS 641

การปฏิบัติงานคลินิกทันตกรรมพร้อมมูล 6

Comprehensive Dental Care Clinic VI

3 (0-9-3)

3 (0-9-3)

ทพรน 541, 542,

543 และ 544

ทพรน 642

DTIS 642

การปฏิบัติงานคลินิกทันตกรรมพร้อมมูล 7

Comprehensive Dental Care Clinic VII

3 (0-9-3)

3 (0-9-3)

ทพรน 641

ทพรน 643

DTIS 643

การปฏิบัติงานคลินิกทันตกรรมพร้อมมูล 8

Comprehensive Dental Care Clinic VIII

2 (0-6-2)

2 (0-6-2)

ทพรน 642

ทพรน 644

DTIS 644

การปฏิบัติงานคลินิกทันตกรรมพร้อมมูล 9

Comprehensive Dental Care Clinic IX

3 (0-9-3)

3 (0-9-3)

ทพรน 643

ทพรน 645

DTIS 645

สัมมนาทางคลินิกทันตกรรมพร้อมมูล 2

Comprehensive Dental Care Seminar II

1 (1-0-2)

1 (1-0-2)

ทพรน 545

ทพรน 646

DTIS 646

คลินิกศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล 2

Oral and Maxillofacial Surgery Clinic II

3 (0-9-3)

3 (0-9-3)

ทพรน 546

ทพรน 647

DTIS 647

คลินิกการบำบัดรักษาเบื้องต้นและฉุกเฉิน

Primary and  Emergency Treatment Clinic

1 (0-3-1)

1 (0-3-1)

ทพรน 648

DTIS 648

คลินิกทันตกรรมสำหรับเด็ก 2

Pediatric Dentistry Clinic II

2 (0-6-2)

2 (0-6-2)

ทพรน 649

DTIS 649

ประสบการณ์ทันตกรรมโรงพยาบาล

Hospital Rotation

1 (0-3-1)

1 (0-3-1)

ทพรน 650

 

DTIS 650

สัมมนาการจัดการทางทันตกรรมในผู้ป่วยประนอม

การรักษา

Seminar in Dental Management for Medically Compromised Patient

1 (1-0-2)

 

1 (1-0-2)

ทพรน 651

DTIS 651

สัมมนากรณีศึกษาทางคลินิก

Case-based Clinical Seminar

2 (2-0-4)

2 (2-0-4)

 รวม22 (4-54-26) 

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต

นักศึกษาสามารถเลือกรายวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยมหิดลและรายวิชาอื่นๆที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรทันตแพทยศาสตร์บัณฑิตนานาชาติ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เห็นสมควรอนุมัติ

  องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม ศึกษาระบบสุขภาพในประเทศและในระดับนานาชาติ ดูงานการจัดบริการและการปฏิบัติงานในโรงพยาบาลและสถานบริการสุขภาพต่างประเทศในระดับต่างๆ ฝึกปฏิบัติงานทันตกรรมป้องกันในโรงเรียน และปฏิบัติงานสาธารณสุขและแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับทันตสุขภาพของประชาชน

1. มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม

1.1 ปฏิบัติงานทันตสาธารณสุขในชุมชน ด้วยความเข้าใจวิถีชีวิตของชุมชน และระบบ สุขภาพ 1.2 ปฏิบัติงานสาธารณสุขและแก้ไขปัญหาทันตสุขภาพของประชาชน

2. ช่วงเวลา

ชั้นปีที่ 2 หรือ 3 หรือ 4 หรือ 5

ทพรน 507 การแลกเปลี่ยนทางวิชาชีพ 4 หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 5

ทพรน 550 โครงการทันตสุขภาพในชุมชน 1 หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 6

ทพรน 649 ประสบการณ์ทันตกรรมโรงพยาบาล 1 หน่วยกิต

3. การจัดเวลาและตารางสอน

– ปฏิบัติงานสำรวจ วางแผน และเลือกมาตรการที่เหมาะสมพร้อมทั้งปฏิบัติงานและประเมินผลการปฏิบัติงานทันตกรรมป้องกันในโรงเรียน ตลอดปีการศึกษา – ฝึกปฏิบัติงานทันตกรรมและศึกษาดูงานในต่างประเทศ เป็นเวลา 4 สัปดาห์ – ศึกษาวิถีชีวิตของระบบสุขภาพ และระบบบริการในต่างประเทศ เพื่อการรวบรวมข้อมูลต่างๆ เป็นเวลา 2 สัปดาห์

  ข้อกำหนดเกี่ยวกับการทำโครงงานหรืองานวิจัย

1. คำอธิบายโดยย่อ

เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้และมีประสบการณ์ในการทำวิจัยทางทันตกรรม ในหัวข้อที่สนใจและมีความเหมาะสมภายใต้การควบคุมดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญในหัวข้อการวิจัยนั้นๆ รวมทั้งเสนอผลงานวิจัยแบบปากเปล่าได้

2. มาตรฐานผลการเรียนรู้

2.1 สามารถปฏิบัติงานวิจัยทางทันตกรรมได้ 2.2 สามารถนำความรู้ด้านการวิจัยทางสถิติเพื่อการวิจัยมาประยุกต์ใช้ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 2.3 สามารถเขียนรายงานการวิจัยและนำเสนอผลงานวิจัยแบบปากเปล่า

3. ช่วงเวลา

– ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1 ให้นักศึกษาเลือกหัวข้อโครงการวิจัย และพบอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อเขียนโครงร่างงานวิจัย

– ชั้นปีที่ 4 ตลอดปีการศึกษา นักศึกษาดำเนินการวิจัย เขียนรายงานการวิจัยและเสนอผลงานวิจัย

4. จำนวนหน่วยกิต

– ชั้นปีที่ 4 จำนวน 2 หน่วยกิต

5. การเตรียมการ

5.1 รวบรวมรายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัย ในภาคการศึกษาที่ 1 5.2 แบ่งนักศึกษาออกเป็นกลุ่มๆ ละ 3-5 คน ปรึกษาหัวข้องานวิจัยกับอาจารย์ที่ปรึกษาวิจัย 5.3 อาจารย์ที่ปรึกษาให้คำปรึกษาและแนะนำในการกำหนดประเด็นหัวข้อที่จะศึกษาเขียนโครงร่างงานวิจัยและนำเสนอโครงร่าง 5.4 อาจารย์ที่ปรึกษาให้คำแนะนำและดูแลกระบวนการวิจัยทุกขั้นตอน 5.5 ให้นักศึกษาจัดทำรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ทั้งเอกสารและแฟ้มข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ และนำเสนอผลงานวิจัยแบบปากเปล่า

6. กระบวนการประเมินผล

6.1 อาจารย์ที่ปรึกษาประเมินการปฏิบัติงานวิจัยของนักศึกษาด้วยแบบประเมินงานวิจัย 6.2 ประเมินการนำเสนอผลงานวิจัยโดยคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง