หลักสูตรทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต

รายวิชา ปีการศึกษา 2555

 

รหัสวิชา

รายวิชา

ชั้นปี

DTPM 331

General Principles of Pharmacology and Toxicology

3

DTPM 341

Prescription Writing and Dental Drug Preparation

3

DTPM 431

Antimicrobial Agents

4

DTPM 432

Drugs Acting on the Central Nervous System & Autonomic Nervous System

4

DTPM 433

Analgesics and Drug Affecting on Inflammation

4

DTPM 441

Medical Pharmacology

4

DTPM 661

Applied Pharmacology for Dentistry

6

DTPM 662

Review of Drugs in Dentistry

6

 

 

 

รายวิชาภาควิชาเภสัชวิทยาสอนร่วม

 

 

รหัสวิชา

รายวิชา

ชั้นปี

DTID 332

Cariology II

3

DTID 342

Pain Management II : Local Anesthetic in Dentistry

3

DTID 442 (PBL)

Inflammation and Wound Healing Seminar

6

DTID 635

Geriatric Dentistry

6

DTID 639

Pain Management II : Pain and Anxiety Control in Dental Practice

6

 
 

 

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ต่อเนื่อง 2 ปี) สาขาวิชาเทคโนโลยีทันตกรรม
รายวิชา ปีการศึกษา 2555
 

รหัสวิชา

รายวิชา

ชั้นปี

DTSD 403*

Basic Oral Biology (Pharmacology)

4

DTSD 407*

General Pharmacology

4

 

 

 

หลักสูตรบัณฑิตศึกษาทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก/หลักสูตรฝึกอบรมทันตแพทย์เฉพาะทาง/หลักสูตรนานาชาติ

(ตั้งแต่ปีการศึกษา 2550-2555)

 

รหัสวิชา

รายวิชา

ทพผส 515

ชีววิทยาช่องปาก

ทพผส 515

ชีววิทยาช่องปาก 1

ทพผส 516

ชีววิทยาช่องปาก 2

DTID 515

Oral Biology I

DTID 516

Oral Biology II

DTPM 540

Pharmacology and Dental Therapeutics

DTID 542

Principle Techniques in Oral Sciene

DTID 550

Laboratory Techniques in Oral Sciene

DTHD 571

Oral Medicine and Dental Pharmacology

DTID 602

Applied Oral Sciences

DTID 623

Laboratory Techniques In Oral Biology Research

DTPT 671

Applied Oral Biology

DTED 672

Advanced Endodontics Seminar

DTOP 701

Biology of Oral Tissues

DTHD 714

Oral Diagnosis and Dental Pharmacology

DTID 715

Oral Biology III

DTMD 718

Sedation and Drugs Used in Dentistry

DTSU 722

Oral and Maxillofacial Infection

DTOS 731

Pharmacology for Oral Medicine

DTED 732

Endodontic Seminar II

DTED 734-735

Endodontics Seminar 4-5

ทพทพ 771

เวชศาสตร์ช่องปากและเภสัชวิทยาทางทันตกรรม

DTPT 824

Gerontology and Geriatric Dentistry