หลักสูตร
ภาควิชาทันตกรรมจัดฟัน มีการเรียนการสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรี 6 ปี และหลักสูตรระดับหลังปริญญาทางทันตกรรมจัดฟัน 2 หลักสูตร ได้แก่ ปริญญาโทนานาชาติ 3 ปี และหลักสูตรทันตแพทย์เฉพาะทาง 3 ปี

 

ระดับปริญญาตรี
มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มีความสามารถดังต่อไปนี้
1. มีความรู้พื้นฐานทางด้านการเจริญเติบโตของกะโหลกศีรษะ ใบหน้าและขากรรไกร ลักษณะการสบฟันที่ปกติและผิดปกติ
ชนิดต่างๆ ตลอดจนสาเหตุของการสบฟันที่ผิดปกติ
2. มีความรู้ด้านกลไกการเคลื่อนฟัน เครื่องมือจัดฟันชนิดต่างๆ เช่น เครื่องมือจัดฟันชนิดถอดได้และชนิดติดแน่นและหลักการรักษา ทางทันตกรรมจัดฟันเบื้องต้น
3. มีความรู้พื้นฐานเรื่องการวิเคราะห์ วินิจฉัย และวางแผนการรักษาผู้ป่วยที่มีการสบฟันผิดปกติ
4. สามารถจำแนกผู้ป่วยและส่งต่อให้ทันตแพทย์จัดฟันเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ป่วย

เนื่องจากคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มีการเรียนการสอนแบบ Subject Oriented และผสมผสาน ซึ่งภาควิชาฯ จะรับผิดชอบรายวิชาที่เกี่ยวข้องทางสาขาทันตกรรมจัดฟัน ได้แก่ DTOD 321 DTOD 322 DTOD 411 DTOD 421 DTOD 511 DTOD 521 DTOD 611 และรายวิชาที่เป็นโครงการสอนร่วม (Interdisciplinary) คือ DTID 221 สำหรับด้านจริยศาสตร์ และจรรยาบรรณ ในวิชาชีพ ภาควิชาฯ ได้สอดแทรกให้กับนักศึกษาในระหว่าง การเรียนการสอนทั้งภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติ เช่น การปฏิบัติงานของนักศึกษาในคลินิกทันตกรรมจัดฟัน โดยดูพฤติกรรมที่สังเกตเห็นในด้านต่างๆ เช่น ความรับผิดชอบ มนุษยสัมพันธ์ ความสนใจในการศึกษาใฝ่หาความรู้เพิ่มเติม และการแก้ปัญหา ซึ่งมีการจัดแบ่งนักศึกษาเป็นกลุ่มๆ และ มีอาจารย์ ที่ปรึกษาประจำกลุ่มตลอดปีการศึกษา

รายละเอียดด้านการศึกษาระดับปริญญาตรีที่เกี่ยวข้องกับภาควิชาฯ ติดต่อได้ที่

ศาสตราจารย์คลินิก ทันตแพทย์หญิง จิราภรณ์ ชัยวัฒน์

 

ระดับหลังปริญญา
มีวัตถุประสงค์เพื่อ
1. ผลิตนักวิชาการระดับสูง และขยายการผลิตบุคลากรใน สาขาทันตกรรมจัดฟันที่ยังขาดแคลน
2. ยกระดับคุณวุฒิ และประสิทธิภาพในการสอนของอาจารย์
3. เพื่อสร้างบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถในการแก้ไขปัญหาทาง ทันตกรรมจัดฟัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านทันตกรรมจัดฟัน ป้องกันของประชาชน
4. เพื่อผลิตบุคลากรให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถในการให้คำปรึกษา ที่ถูกต้องและสามารถให้การรักษาทางทันตกรรมจัดฟัน

 

ภาควิชาฯมีการเรียนสอนระดับหลังปริญญา 2 หลักสูตร ดังนี้
1. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมจัดฟัน (ปริญญาโท นานาชาติ 3 ปี) เปิดรับสมัครปีเว้นปี
2. หลักสูตรฝึกอบรมทันตแพทย์เฉพาะทาง สาขาทันตกรรมจัดฟัน เปิดรับสมัครปีเว้นปี

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมจัดฟัน (ปริญญาโท นานาชาติ)
มีการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ระยะเวลาในการศึกษา 3 ปี และไม่เกิน 5 ปี มีหน่วยกิตรวม 40 หน่วยกิต และทำวิทยานิพนธ์ 1 เรื่อง โดยไม่นับหน่วยกิตแต่เทียบเท่า 12 หน่วยกิต

 

หลักสูตรฝึกอบรมทันตแพทย์เฉพาะทาง สาขาทันตกรรมจัดฟัน
ระยะเวลาการศึกษา 3 ปี และไม่เกิน 5 ปี จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 111 หน่วยกิต
รายละเอียดด้านการศึกษาระดับหลังปริญญาสาขาทันตกรรมจัดฟันติดต่อได้ที่ ประธานหลักสูตรหลังปริญญา คือ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทันตแพทย์หญิง ดร. สุวรรณี ลัภนะพรลาภ

 

นอกจากนี้ภาควิชาทันตกรรมจัดฟัน ได้ร่วมกับภาควิชาอื่นๆ จัดการเรียนการสอนแก่นักเรียนช่างทันตกรรม ซึ่งเป็นหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาช่างทันตกรรม ระยะเวลาการศึกษา 2 ปี และไม่เกิน 4 ปี มีจำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร คือ 80 หน่วยกิต ภาควิชาทันตกรรมจัดฟัน รับผิดชอบ 9 หน่วยกิต ซึ่งการจัดการเรียนการสอนประกอบด้วย ภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติทางทันตกรรมจัดฟัน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อผลิตช่างทันตกรรมที่มีความรู้ความสามารถ ที่จะทำงานช่าง สาขาทันตกรรมจัดฟันได้อย่างถูกต้อง เป็นบุคลากรที่สามารถให้ความช่วยเหลือในด้านการเตรียมการเรียนการสอนและการ สาธิต การปฏิบัติงานช่างทันตกรรม (Dental Technology) สาขาทันตกรรมจัดฟันแก่ทันตบุคลากรทุกประเภท ตลอดจนสามารถปฏิบัติงานบริการทันตสาธารณสุขป้องกันและบำบัดโรคฟันแก่ประชาชน ร่วมกับทันตแพทย์และผู้ช่วยทันตแพทย์ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อช่วยกิจการด้านวิชาการเป็นการแบ่งเบาภาระของอาจารย์ทันตแพทย์ในด้าน การสอน วิจัย และค้นคว้า และสามารถประดิษฐ์อุปกรณ์ทางทันตกรรมจัดฟัน ตลอดจนใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ ที่ได้รับการฝึกฝนได้โดยถูกต้อง

ภาควิชาทันตกรรมจัดฟันยังได้ร่วมจัดการเรียนการสอนแก่นักเรียนผู้ช่วยทันตแพทย์ ซึ่งเป็นหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชา ผู้ช่วยทันตแพทย์ ระยะเวลาการศึกษา 1 ปี โดยการจัดการเรียนการสอนประกอบด้วยภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ มีวัตถุประสงค์ เพื่อผลิตผู้ช่วยทันตแพทย์ให้สามารถช่วยเหลือทันตแพทย์ข้างเก้าอี้ในงานด้านทันตกรรมจัดฟันได้อย่างถูกต้อง สามารถให้ ความช่วยเหลือ ในด้านการเตรียมการเรียนการสอน และการสาธิตการปฏิบัติงานช่วยเหลือทันตแพทย์ ในการให้การบริการ ผู้ป่วยสาขาทันตกรรม จัดฟันแก่ทันตบุคลากรทุกประเภท สามารถปฏิบัติงานบริการทันตสาธารณสุขป้องกันและบำบัดโรคฟัน
แก่ประชาชนร่วมกับทันตแพทย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนสามารถทำหน้าที่ช่วยกิจการด้านวิชาการ เป็นการแบ่งเบาภาระ ของอาจารย์ทันตแพทย์ ในด้านการสอน วิจัย และค้นคว้าตลอดจนใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ ที่ได้รับการฝึกฝนได้อย่างถูกต้อง