• ขอแสดงความยินดี อ. ทพญ.วิชุรัตน์ สกุลภาพทอง ผู้ได้รับรางวัล Research Forum Poster Competition Winner (Basic Science) The 105th Annual Meeting American Academy of Periodontology at Chicago

 

• ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องและบริการวิชาการ ร่วมกับภาควิชาเวชศาสตร์ช่องปากและปริทันตวิทยา จัดอบรมเรื่อง Surgical Crown Lengthening (หมดเขต)

 

• ภาคเวชศาสตร์ช่องปากและปริทันตวิทยา ร่วมกับ วิชาชีพทันตแพทย์ในการควบคุมการบริโภคยาสูบ และมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ ขอเชิญผู้มาใช้บริการ นักศึกษา บุคลากร และผู้ที่สนใจร่วมงาน คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล สูบบุหรี่เป็นศูนย์ เพื่อปอดที่ไม่เป็นสูญ

 

• เปิดรับอาสาสมัคร ผู้ป่วยจำลอง (มีค่าตอบแทนตามระเบียบคณะฯ)เพื่อให้นักศึกษาฝึกซักประวัติผู้ป่วยจำลองและฝึกการตรวจ เพื่อใช้ในการเรียนการสอนภาคปฏิบัติของนักศึกษาทันตแพทย์ชั้นปีที่ 3 สามารถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ – 8 กุมภาพันธ์ 2562 (หมดเขต)

 

• ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องและบริการวิชาการ ร่วมกับภาควิชาเวชศาสตร์ช่องปากและปริทันตวิทยา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเรียนเชิญทันตแพทย์ ผู้สนใจเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Surgical Crown Lengthening ในวันที่ 11, 13 กุมภาพันธ์ 2562 (หมดเขต)

• ขอเชิญผู้มาใช้บริการ นักศึกษา บุคลากร และผู้ที่สนใจร่วมงาน คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ปลอดบุหรี่ 100% ป้องกันหัวใจ ห่างไกลบุหรี่

 

• ขอเชิญผู้สนใจ เข้าร่วมฟังการบรรยายทางวิชาการ เรื่อง “The state-of-art periodontal treatment” – Professor Yuichi Izumi Tokyo Medical and Dental University, Japan ในวันพุธที่ 9 พฤษภาคม 2561 เวลา 10.30-11.30 น. ณ ห้องบรรยาย B5 (ไม่เสียค่าใช้จ่าย)

 

• เปิดรับอาสาสมัครผู้ป่วยจำลอง (มีค่าตอบแทนตามระเบียบคณะฯ) เพื่อให้นักศึกษาฝึกซักประวัติผู้ป่วยจำลองและฝึกการตรวจ จำนวน 22 คน ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 2 มีนาคม 2561 (หรือจนกว่าผู้สมัครจะเต็ม) (หมดเขต)

 

• ขอเชิญผู้สนใจ เข้าร่วมฟังการบรรยายทางวิชาการ เรื่อง “ Periodontal regeneration in the new era: Preclinical and clinical research” โดย Professor Yuichi Izumi Tokyo Medical and Dental University, Japan และ Research discussion in Periodontology

+
ปี 2562

• ขอแสดงความยินดี อ. ทพญ.วิชุรัตน์ สกุลภาพทอง ผู้ได้รับรางวัล Research Forum Poster Competition Winner (Basic Science) The 105th Annual Meeting American Academy of Periodontology at Chicago

 

• ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องและบริการวิชาการ ร่วมกับภาควิชาเวชศาสตร์ช่องปากและปริทันตวิทยา จัดอบรมเรื่อง Surgical Crown Lengthening (หมดเขต)

 

• ภาคเวชศาสตร์ช่องปากและปริทันตวิทยา ร่วมกับ วิชาชีพทันตแพทย์ในการควบคุมการบริโภคยาสูบ และมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ ขอเชิญผู้มาใช้บริการ นักศึกษา บุคลากร และผู้ที่สนใจร่วมงาน คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล สูบบุหรี่เป็นศูนย์ เพื่อปอดที่ไม่เป็นสูญ

 

• เปิดรับอาสาสมัคร ผู้ป่วยจำลอง (มีค่าตอบแทนตามระเบียบคณะฯ)เพื่อให้นักศึกษาฝึกซักประวัติผู้ป่วยจำลองและฝึกการตรวจ เพื่อใช้ในการเรียนการสอนภาคปฏิบัติของนักศึกษาทันตแพทย์ชั้นปีที่ 3 สามารถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ – 8 กุมภาพันธ์ 2562 (หมดเขต)

 

• ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องและบริการวิชาการ ร่วมกับภาควิชาเวชศาสตร์ช่องปากและปริทันตวิทยา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเรียนเชิญทันตแพทย์ ผู้สนใจเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Surgical Crown Lengthening ในวันที่ 11, 13 กุมภาพันธ์ 2562 (หมดเขต)

+
ปี 2561

• ขอเชิญผู้มาใช้บริการ นักศึกษา บุคลากร และผู้ที่สนใจร่วมงาน คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ปลอดบุหรี่ 100% ป้องกันหัวใจ ห่างไกลบุหรี่

 

• ขอเชิญผู้สนใจ เข้าร่วมฟังการบรรยายทางวิชาการ เรื่อง “The state-of-art periodontal treatment” – Professor Yuichi Izumi Tokyo Medical and Dental University, Japan ในวันพุธที่ 9 พฤษภาคม 2561 เวลา 10.30-11.30 น. ณ ห้องบรรยาย B5 (ไม่เสียค่าใช้จ่าย)

 

• เปิดรับอาสาสมัครผู้ป่วยจำลอง (มีค่าตอบแทนตามระเบียบคณะฯ) เพื่อให้นักศึกษาฝึกซักประวัติผู้ป่วยจำลองและฝึกการตรวจ จำนวน 22 คน ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 2 มีนาคม 2561 (หรือจนกว่าผู้สมัครจะเต็ม) (หมดเขต)

 

• ขอเชิญผู้สนใจ เข้าร่วมฟังการบรรยายทางวิชาการ เรื่อง “ Periodontal regeneration in the new era: Preclinical and clinical research” โดย Professor Yuichi Izumi Tokyo Medical and Dental University, Japan และ Research discussion in Periodontology

+
ปี 2560
+
ปี 2559
+
ปี 2557