• โรคฝีดาษลิง (Monkeypox)
• ขอเชิญทันตแพทย์ที่สนใจเข้าร่วมอบรมวิชาการ เรื่อง “Geriatric Periodontology And Oral Medicine: The Future Of The Dental Profession In Day-To-Day Practice” ทีมโรคปริทันต์และรากเทียมในผู้สูงอายุ
• ขอเชิญทันตแพทย์ที่สนใจเข้าร่วมอบรมวิชาการ เรื่อง “Geriatric Periodontology And Oral Medicine: The Future Of The Dental Profession In Day-To-Day Practice” ทีมสุขภาพช่องปากกับโรคทางระบบ
• ขอเชิญทันตแพทย์ที่สนใจเข้าร่วมอบรมวิชาการ เรื่อง “Geriatric Periodontology And Oral Medicine: The Future Of The Dental Profession In Day-To-Day Practice”
• ขอเชิญชวนเป็นอาสาสมัคร ในการแก้ไขปัญหาเหงือกสีคล้ำบริเวณฟันหน้าบน ในโครงการวิจัย เรื่อง การเปรียบเทียบการกำจัดสารสีจับเหงือกระหว่างการใช้ศัลยกรรมไฟฟ้าและหัวกรอเซรามิค

• หลักสูตรการฝึกอบรมทันตกรรมผู้สูงอายุ สาขาปริทันตวิทยา ระยะสั้น 4 เดือน “ปริทันต์บำบัดในผู้สูงอายุ สำหรับทันตแพทย์ทั่วไป”

• หลักสูตรการฝึกอบรมทันตกรรมผู้สูงอายุ สาขาเวชศาสตร์ช่องปาก ระยะสั้น 4 เดือน “การจัดการ ดูแล และการรักษาผู้ป่วยสูงอายุที่มีรอยโรคช่องปากที่พบบ่อย”

• Learn&Share โครงการทันตแพทยศาสตรศึกษา

• ขอเชิญชวนเป็นอาสาสมัคร ในการแก้ไขปัญหาเหงือกสีคล้ำ บริเวณฟันหน้าบน ในโครงการวิจัย เรื่อง การเปรียบเทียบการกำจัดสารสีจับเหงือก ระหว่างการใช้ศัลยกรรมไฟฟ้าและหัวกรอเซรามิค

 

• LINE OA คลินิกเวชศาสตร์ช่องปาก เพิ่มเพื่อน ได้ที่ : @oralmeddtmu Link QR Code : https://bit.ly/line-oralmeddtmu

 

• ขอแสดงความยินดี อ. นพ. ทพ.นิษณ์ โอกูม่า ภาควิชาเวชศาสตร์ช่องปากและปริทันตวิทยา ในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาเวชศาสตร์ช่องปาก ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2562

 

• ประชาสัมพันธ์หลักสูตร สำหรับสาขาปริทันตวิทยา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

 

• รายงานเฉพาะทาง เรื่อง “กลุ่มอาการแสบร้อนช่องปาก: พยาธิสรีรวิทยาและแนวทางการจัดการในปัจจุบัน” นำเสนอโดย ทพ.พิสิฐ เจริญวงศ์วัฒนา (หมดเขต)

 

• ขอต้อนรับ อาจารย์ ทันตแพทย์เดชศักดิ์ นาคะปักษิราช สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชา Clinical Education ณ The University of Edinburgh ประเทศสหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์เหนือ

 

• เปิดรับสมัครนักศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ วิชาเอกปริทันตวิทยา รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 30 เมษายน 2564 (หมดเขต)

 

ขอเชิญทันตแพทย์ที่สนใจ เข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการ เรื่อง “Surgical Crown Lengthening”  (หมดเขต)

• ขอแสดงความยินดี อ. ทพญ.วิชุรัตน์ สกุลภาพทอง ผู้ได้รับรางวัล Research Forum Poster Competition Winner (Basic Science) The 105th Annual Meeting American Academy of Periodontology at Chicago

 

• ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องและบริการวิชาการ ร่วมกับภาควิชาเวชศาสตร์ช่องปากและปริทันตวิทยา จัดอบรมเรื่อง Surgical Crown Lengthening (หมดเขต)

 

• ภาคเวชศาสตร์ช่องปากและปริทันตวิทยา ร่วมกับ วิชาชีพทันตแพทย์ในการควบคุมการบริโภคยาสูบ และมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ ขอเชิญผู้มาใช้บริการ นักศึกษา บุคลากร และผู้ที่สนใจร่วมงาน คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล สูบบุหรี่เป็นศูนย์ เพื่อปอดที่ไม่เป็นสูญ

 

• เปิดรับอาสาสมัคร ผู้ป่วยจำลอง (มีค่าตอบแทนตามระเบียบคณะฯ)เพื่อให้นักศึกษาฝึกซักประวัติผู้ป่วยจำลองและฝึกการตรวจ เพื่อใช้ในการเรียนการสอนภาคปฏิบัติของนักศึกษาทันตแพทย์ชั้นปีที่ 3 สามารถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ – 8 กุมภาพันธ์ 2562 (หมดเขต)

 

• ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องและบริการวิชาการ ร่วมกับภาควิชาเวชศาสตร์ช่องปากและปริทันตวิทยา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเรียนเชิญทันตแพทย์ ผู้สนใจเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Surgical Crown Lengthening ในวันที่ 11, 13 กุมภาพันธ์ 2562 (หมดเขต)

• ขอเชิญผู้มาใช้บริการ นักศึกษา บุคลากร และผู้ที่สนใจร่วมงาน คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ปลอดบุหรี่ 100% ป้องกันหัวใจ ห่างไกลบุหรี่

 

• ขอเชิญผู้สนใจ เข้าร่วมฟังการบรรยายทางวิชาการ เรื่อง “The state-of-art periodontal treatment” – Professor Yuichi Izumi Tokyo Medical and Dental University, Japan ในวันพุธที่ 9 พฤษภาคม 2561 เวลา 10.30-11.30 น. ณ ห้องบรรยาย B5 (ไม่เสียค่าใช้จ่าย)

 

• เปิดรับอาสาสมัครผู้ป่วยจำลอง (มีค่าตอบแทนตามระเบียบคณะฯ) เพื่อให้นักศึกษาฝึกซักประวัติผู้ป่วยจำลองและฝึกการตรวจ จำนวน 22 คน ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 2 มีนาคม 2561 (หรือจนกว่าผู้สมัครจะเต็ม) (หมดเขต)

 

• ขอเชิญผู้สนใจ เข้าร่วมฟังการบรรยายทางวิชาการ เรื่อง “ Periodontal regeneration in the new era: Preclinical and clinical research” โดย Professor Yuichi Izumi Tokyo Medical and Dental University, Japan และ Research discussion in Periodontology

+
ปี 2565

• โรคฝีดาษลิง (Monkeypox)
• ขอเชิญทันตแพทย์ที่สนใจเข้าร่วมอบรมวิชาการ เรื่อง “Geriatric Periodontology And Oral Medicine: The Future Of The Dental Profession In Day-To-Day Practice” ทีมโรคปริทันต์และรากเทียมในผู้สูงอายุ
• ขอเชิญทันตแพทย์ที่สนใจเข้าร่วมอบรมวิชาการ เรื่อง “Geriatric Periodontology And Oral Medicine: The Future Of The Dental Profession In Day-To-Day Practice” ทีมสุขภาพช่องปากกับโรคทางระบบ
• ขอเชิญทันตแพทย์ที่สนใจเข้าร่วมอบรมวิชาการ เรื่อง “Geriatric Periodontology And Oral Medicine: The Future Of The Dental Profession In Day-To-Day Practice”
• ขอเชิญชวนเป็นอาสาสมัคร ในการแก้ไขปัญหาเหงือกสีคล้ำบริเวณฟันหน้าบน ในโครงการวิจัย เรื่อง การเปรียบเทียบการกำจัดสารสีจับเหงือกระหว่างการใช้ศัลยกรรมไฟฟ้าและหัวกรอเซรามิค

• หลักสูตรการฝึกอบรมทันตกรรมผู้สูงอายุ สาขาปริทันตวิทยา ระยะสั้น 4 เดือน “ปริทันต์บำบัดในผู้สูงอายุ สำหรับทันตแพทย์ทั่วไป”

• หลักสูตรการฝึกอบรมทันตกรรมผู้สูงอายุ สาขาเวชศาสตร์ช่องปาก ระยะสั้น 4 เดือน “การจัดการ ดูแล และการรักษาผู้ป่วยสูงอายุที่มีรอยโรคช่องปากที่พบบ่อย”

• Learn&Share โครงการทันตแพทยศาสตรศึกษา

+
ปี 2564

• ขอเชิญชวนเป็นอาสาสมัคร ในการแก้ไขปัญหาเหงือกสีคล้ำ บริเวณฟันหน้าบน ในโครงการวิจัย เรื่อง การเปรียบเทียบการกำจัดสารสีจับเหงือก ระหว่างการใช้ศัลยกรรมไฟฟ้าและหัวกรอเซรามิค

 

• LINE OA คลินิกเวชศาสตร์ช่องปาก เพิ่มเพื่อน ได้ที่ : @oralmeddtmu Link QR Code : https://bit.ly/line-oralmeddtmu

 

• ขอแสดงความยินดี อ. นพ. ทพ.นิษณ์ โอกูม่า ภาควิชาเวชศาสตร์ช่องปากและปริทันตวิทยา ในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาเวชศาสตร์ช่องปาก ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2562

 

• ประชาสัมพันธ์หลักสูตร สำหรับสาขาปริทันตวิทยา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

 

• รายงานเฉพาะทาง เรื่อง “กลุ่มอาการแสบร้อนช่องปาก: พยาธิสรีรวิทยาและแนวทางการจัดการในปัจจุบัน” นำเสนอโดย ทพ.พิสิฐ เจริญวงศ์วัฒนา (หมดเขต)

 

• ขอต้อนรับ อาจารย์ ทันตแพทย์เดชศักดิ์ นาคะปักษิราช สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชา Clinical Education ณ The University of Edinburgh ประเทศสหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์เหนือ

 

• เปิดรับสมัครนักศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ วิชาเอกปริทันตวิทยา รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 30 เมษายน 2564 (หมดเขต)

 

ขอเชิญทันตแพทย์ที่สนใจ เข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการ เรื่อง “Surgical Crown Lengthening”  (หมดเขต)

+
ปี 2562

• ขอแสดงความยินดี อ. ทพญ.วิชุรัตน์ สกุลภาพทอง ผู้ได้รับรางวัล Research Forum Poster Competition Winner (Basic Science) The 105th Annual Meeting American Academy of Periodontology at Chicago

 

• ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องและบริการวิชาการ ร่วมกับภาควิชาเวชศาสตร์ช่องปากและปริทันตวิทยา จัดอบรมเรื่อง Surgical Crown Lengthening (หมดเขต)

 

• ภาคเวชศาสตร์ช่องปากและปริทันตวิทยา ร่วมกับ วิชาชีพทันตแพทย์ในการควบคุมการบริโภคยาสูบ และมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ ขอเชิญผู้มาใช้บริการ นักศึกษา บุคลากร และผู้ที่สนใจร่วมงาน คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล สูบบุหรี่เป็นศูนย์ เพื่อปอดที่ไม่เป็นสูญ

 

• เปิดรับอาสาสมัคร ผู้ป่วยจำลอง (มีค่าตอบแทนตามระเบียบคณะฯ)เพื่อให้นักศึกษาฝึกซักประวัติผู้ป่วยจำลองและฝึกการตรวจ เพื่อใช้ในการเรียนการสอนภาคปฏิบัติของนักศึกษาทันตแพทย์ชั้นปีที่ 3 สามารถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ – 8 กุมภาพันธ์ 2562 (หมดเขต)

 

• ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องและบริการวิชาการ ร่วมกับภาควิชาเวชศาสตร์ช่องปากและปริทันตวิทยา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเรียนเชิญทันตแพทย์ ผู้สนใจเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Surgical Crown Lengthening ในวันที่ 11, 13 กุมภาพันธ์ 2562 (หมดเขต)

+
ปี 2561

• ขอเชิญผู้มาใช้บริการ นักศึกษา บุคลากร และผู้ที่สนใจร่วมงาน คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ปลอดบุหรี่ 100% ป้องกันหัวใจ ห่างไกลบุหรี่

 

• ขอเชิญผู้สนใจ เข้าร่วมฟังการบรรยายทางวิชาการ เรื่อง “The state-of-art periodontal treatment” – Professor Yuichi Izumi Tokyo Medical and Dental University, Japan ในวันพุธที่ 9 พฤษภาคม 2561 เวลา 10.30-11.30 น. ณ ห้องบรรยาย B5 (ไม่เสียค่าใช้จ่าย)

 

• เปิดรับอาสาสมัครผู้ป่วยจำลอง (มีค่าตอบแทนตามระเบียบคณะฯ) เพื่อให้นักศึกษาฝึกซักประวัติผู้ป่วยจำลองและฝึกการตรวจ จำนวน 22 คน ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 2 มีนาคม 2561 (หรือจนกว่าผู้สมัครจะเต็ม) (หมดเขต)

 

• ขอเชิญผู้สนใจ เข้าร่วมฟังการบรรยายทางวิชาการ เรื่อง “ Periodontal regeneration in the new era: Preclinical and clinical research” โดย Professor Yuichi Izumi Tokyo Medical and Dental University, Japan และ Research discussion in Periodontology

+
ปี 2560
+
ปี 2559
+
ปี 2557