• ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องและบริการวิชาการ ร่วมกับ ภาควิชาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล ขอเชิญทันตแพทย์ทั่วไป ทันตแพทย์ประจำบ้าน และทันตแพทย์เฉพาะทาง เข้าร่วมอบรมวิชาการ เรื่อง “ผลแทรกซ้อนทางทันตกรรมรากเทียมและการแก้ไข” วิทยากรโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทพ.สุรกิจ วิสุทธิวัฒนากร 

 

• Congratulations Master’s degree students,Department of Oral & Maxillofacial Surgery Dr.Manop Khanijou and Dr.Kamonpun Sawang on receiving “Best Poster Presentation Award”

 

• สมาคมศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอเชิญประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 2/2558 ในหัวข้อ Emergency in Daily Dental Practice

 

• รายชื่อทันตแพทย์ประจำบ้าน สาขาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล ที่ได้รับรางวัลจากการประกวดผลงานทางวิชาการ ในงานประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 1/2558

 

• ขอเรียนเชิญทันตแพทย์ทุกท่านเข้าร่วมประชุม Pre – Congress ในหัวข้อเรื่อง “Aesthetic Challenges and Sustainability” และ ประชุมวิชาการและประชุมใหญ่สามัญประจำปี ครั้งที่ 25 (1/2558) ในหัวข้อเรื่อง “Multidisciplinary Approach in Oral and Maxillofacial Surgery”

 

• ขอเชิญร่วมการประชุมวิชาการ ครั้งที่ 2/2557 ในหัวข้อเรื่อง Multidisciplinary Concept and Treatment in Minor oral Surgery

 

• ขอเชิญร่วมการประชุมวิชาการเรื่อง Trend of local anesthesia and right usage of the different molecules in different clinical situations

 

• โครงการศึกษาต่อเนื่อง เรื่อง การช่วยผ่าตัดฝังรากฟันเทียม ไม่ยากอย่างที่คิด (Dental Assistant Training : CE Coures)

 

• ขอเรียนเชิญทันตแพทย์และแพทย์ผู้สนใจ เข้าร่วมฟังการบรรยายพิเศษ ในหัวข้อเรื่อง “Variety in Oral and Maxillofacial Surgery”