ข้อมูลงานวิจัยย้อนหลัง 3 ปีของบุคลากรภาควิชาพยาธิวิทยาช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล

 

ลำดับ งานวิจัยที่ตีพิมพ์ ผู้วิจัย
1 Kosanwat T, Poomsawat S, Juengsomjit R. Ameloblastic carcinoma ex ameloblastoma of maxilla. Journal of Oral and Maxillofacial Pathology 2019; 23: 58-62. รศ.ดร.ทพญ.โสภี ภูมิสวัสดิ์
2 Poomsawat S, Ngamsom S, Nonpassopon N. Primordial odontogenic tumor with prominent calcifications: A rare case report. J Clin Exp Dent 2019; 11(10): 952-6. รศ.ดร.ทพญ.โสภี ภูมิสวัสดิ์
3 Rahman R, Poomsawat S, Juengsomjit R, Buajeeb W. Overexpression of Epstein-Barr virus-encoded latent membrane protein-1 (LMP-1) in oral squamous cell carcinoma. BMC Oral Health 2019; 19(1): 142. รศ.ดร.ทพญ.โสภี ภูมิสวัสดิ์
4 Lapthanasupkul P, Juengsomjit R, Poomsawat S, Arayapisit T. Expression profile of polycomb group proteins in odontogenic keratocyst and ameloblastoma.  Acta Histochem 2018; 120(3): 215-220. รศ.ดร.ทพญ.โสภี ภูมิสวัสดิ์
5 Poomsawat S, Sanguansin S, Punyasingh J, Vejchapipat P, Punyarit P.

Expression of cdk6 in head and neck squamous cell carcinoma. Clin Oral Investig 2016; 20(1): 57-63.

รศ.ดร.ทพญ.โสภี ภูมิสวัสดิ์
6 Lapthanasupkul P, Juengsomjit R, Klanrit P, Taweechaisupapong S, Poomsawat S. Oral and maxillofacial lesions in a Thai pediatric population: a retrospective review from two dental schools. J Med Assoc Thai 2015; 98(3): 291-7. รศ.ดร.ทพญ.โสภี ภูมิสวัสดิ์
7 Juengsomjit R, Lapthanasupkul P, Poomsawat S, Larbcharoensub N. A clinicopathologic study of 1,047 cases of salivary gland tumors in Thailand. Quintessence Int. 2015; 46(8): 707-16. รศ.ดร.ทพญ.โสภี ภูมิสวัสดิ์
     
ลำดับ งานวิจัยที่ตีพิมพ์ ผู้วิจัย
1 Worawongvasu R, Littilertanakorn N, Suksirimuch P, Lowpradit P, Sattanan W, Khamdi S. Scanning electron microscopic characterization of dental calculus in human teeth. M dent J 2018; 38(1): 71-77. รศ.ทพ.รัฐพงษ์ วรวงศ์วสุ
2 Worawongvasu R, Pipitsombat K, tunpresart P, Suwattipong M, Pravalpreukskul S. Scanning electron microscope characterization of attrition in human dental enamel. M dent J 2018; 38(1): 65-69. รศ.ทพ.รัฐพงษ์ วรวงศ์วสุ
3 รัฐพงษ์ วรวงศ์วสุ, ธนิศ จตุรเมธานนท์, ปรียศ มานะสุรการ, วิวุณี วิทยาวรางกูล, อาทิตยา ยนต์สุวรรณ. การศึกษาลักษณะผิวของคลองรากฟันโดยใช้กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบกราด. ว ทันต มหิดล 2560; 37(3): 357-363. รศ.ทพ.รัฐพงษ์ วรวงศ์วสุ
4 รัฐพงษ์ วรวงศ์วสุ, ญาณิศา วงษ์บัณฑิตย์, ฐิตินันท์ เกาสังข์, ดวงหทัย จีรเธียรนาถ, ภาวินี ว่องไว. ลักษณะของแท่งเคลือบฟันในมนุษย์โดยใช้จุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบกราด. ว ทันต มหิดล 2560; 37(3): 365-371. รศ.ทพ.รัฐพงษ์ วรวงศ์วสุ
5 รัฐพงษ์ วรวงศ์วสุ, คุนันยา พิมลบุตร, จตุพร ผารัตน์, จิตสุดา บุญเชิด, ชาคริต อรุณรัตน์สกุล, ภาคภูมิ ชัยทนุวงศ์. การศึกษารูปลายรากฟันของฟันกรามน้อยซี่ที่หนึ่งบนในคนไทยโดยใช้กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด. ว ศัลย์ช่องปาก-แม็กซิลโลเฟเชียล 2560; 31(1): 25-29. รศ.ทพ.รัฐพงษ์ วรวงศ์วสุ
6 รัฐพงษ์ วรวงค์วสุ, ถิระพร ศุภมิตรเสถียร, เพ็ญพร เหลืองชนะ, สลิษา พูนพงษ์.การศึกษาการละลายของรากฟันโดยใช้กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด. ว ศัลย์ช่องปาก-แม็กซิลโลเฟเชียล 2560; 31(1): 30-35. รศ.ทพ.รัฐพงษ์ วรวงศ์วสุ
7 Worawongvasu R. A Scanning Electron Microscopic Study of Enamel Surfaces of Incipient Caries. Ultrastruct Pathol  2015; 39(6): 408-12. รศ.ทพ.รัฐพงษ์ วรวงศ์วสุ
8 Worawongvasu R. Scanning Electron Microscope Characterization of Erosive Enamel in Human Teeth. Ultrastruct Pathol 2015; 39(6): 395-401. รศ.ทพ.รัฐพงษ์ วรวงศ์วสุ
 
ลำดับ งานวิจัยที่ตีพิมพ์ ผู้วิจัย
1 Trongkij P, Sutimuntanakul S, Lapthanasupkul P, Chaimanakarn C, Wong RH, Banomyong D. Pupal responses after direct pulp capping with two calcium-silicate cements in a rat model. Dental Materials Journal 2019; 38(4): 584–90. ผศ.ดร.ทพญ.พวงวรรณ ลาภธนทรัพย์กุล
2 Lapthanasupkul P, Songkampol K, Boonsiriseth K, Kitkumthorn N. Anaplastic large cell lymphoma of the palate: A case report. J Stomatol Oral Maxillofac Surg. 2019; 120(2): 172-5. ผศ.ดร.ทพญ.พวงวรรณ ลาภธนทรัพย์กุล
3 Aittiwarapoj A, Juengsomjit R, Kitkumthorn N, Lapthanasupkul P. Oral Potentially Malignant Disorders and Squamous Cell Carcinoma at the Tongue: Clinicopathological Analysis in a Thai Population.Eur J Dent 2019; 13(3):376-2. ผศ.ดร.ทพญ.พวงวรรณ ลาภธนทรัพย์กุล
4 Sihavong P, Lapthanasupkul P, Kitkumthorn N. Comparative expression of EXH2 between oral squamous cell carcinoma and oral verrucous carcinoma. In: Science Research 11 conference; 23-24 May 2019; Faculty of science Srinakharinwirot University. Bangkok Thailand: Faculty of science Srinakharinwirot University; 2019: 1269-77. ผศ.ดร.ทพญ.พวงวรรณ ลาภธนทรัพย์กุล
5 Lapthanasupkul P, Juengsomjit R, Poomsawat S, Arayapisit T. Expression profile of polycomb group proteins in odontogenic keratocyst and ameloblastoma. Acta Histochem 2018; 120(3): 215-220. ผศ.ดร.ทพญ.พวงวรรณ ลาภธนทรัพย์กุล
6 Panpradit N, Lapthanasupkul P. Plasma cell gingivitis associated with flower buds of clove: a case report. M Dent J 2017; 37(2): 155-162 ผศ.ดร.ทพญ.พวงวรรณ ลาภธนทรัพย์กุล
7 Lapthanasupkul P, Juengsomjit R, Klanrit P, Taweechaisupapong S, Poomsawat S. Oral and maxillofacial lesions in a Thai pediatric population: a retrospective review from two dental schools. J Med Assoc Thai 2015; 98(3): 291-7. ผศ.ดร.ทพญ.พวงวรรณ ลาภธนทรัพย์กุล
8 Juengsomjit R, Lapthanasupkul P, Poomsawat S, Larbcharoensub N. A clinicopathologic study of 1,047 cases of salivary gland tumors in Thailand. Quintessence Int. 2015; 46(8): 707-16. ผศ.ดร.ทพญ.พวงวรรณ ลาภธนทรัพย์กุล
ลำดับ งานวิจัยที่ตีพิมพ์ ผู้วิจัย
1 Kosanwat T, Poomsawat S, Juengsomjit R. Ameloblastic carcinoma ex ameloblastoma of maxilla. Journal of Oral and Maxillofacial Pathology 2019;23: 58-62. ผศ.ทพ.ราชัย จึงสมจิตต์
2 Bhattarai BP, Suppramote O, Jirawatnotai S, Meesakul O, Juengsomjit R, Janebodin K, Klongnoi B, Wongsirichat N, Surarit R, Puengsurin D, Piboonniyom Khovidhunkit S. A Preliminary Study of the Expression of p16INK4a, CLLD7, and CHC1L in Oral Squamous Cell Carcinoma. In: The 17th. International Scientific Conference of the Dental Faculty Consortium of Thailand (DFCT2019); 8-10 July 2019; Pullman Khon Kaen Raja Orchid. Khon Kaen Thailand: Faculty of dentistry Khon Kaen; 2019: 181-9. ผศ.ทพ.ราชัย จึงสมจิตต์
3 Rahman R, Poomsawat S, Juengsomjit R, Buajeeb W. Overexpression of Epstein-Barr virus-encoded latent membrane protein-1 (LMP-1) in oral squamous cell carcinoma. BMC Oral Health 2019; 19(1): 142. ผศ.ทพ.ราชัย จึงสมจิตต์
4 Aittiwarapoj A, Juengsomjit R, Kitkumthorn N, Lapthanasupkul P. Oral Potentially Malignant Disorders and Squamous Cell Carcinoma at the Tongue: Clinicopathological Analysis in a Thai Population.Eur J Dent 2019; 13(3):376-2. ผศ.ทพ.ราชัย จึงสมจิตต์
5 Lapthanasupkul P, Juengsomjit R, Poomsawat S, Arayapisit T. Expression profile of polycomb group proteins in odontogenic keratocyst and ameloblastoma. Acta Histochem 2018; 120(3): 215-220. ผศ.ทพ.ราชัย จึงสมจิตต์
6 Lapthanasupkul P, Juengsomjit R, Klanrit P, Taweechaisupapong S, Poomsawat S. Oral and maxillofacial lesions in a Thai pediatric population: a retrospective review from two dental schools. J Med Assoc Thai 2015; 98(3): 291-7. ผศ.ทพ.ราชัย จึงสมจิตต์
7 Juengsomjit R, Lapthanasupkul P, Poomsawat S, Larbcharoensub N. A clinicopathologic study of 1,047 cases of salivary gland tumors in Thailand. Quintessence Int. 2015; 46(8): 707-16. ผศ.ทพ.ราชัย จึงสมจิตต์
 
ลำดับ งานวิจัยที่ตีพิมพ์ ผู้วิจัย
1 Kosanwat T, Poomsawat S, Juengsomjit R. Ameloblastic carcinoma ex ameloblastoma of maxilla. Journal of Oral and Maxillofacial Pathology 2019;23: 58-62. ทพ.ธีรชัย โกศัลวัฒน์
2 Mitrakul K, Srisatjaluk R, Srisukh V, Lomarat P, Vongsawan K, Kosanwat T, Cymbopogon Citratus (Lemongrass Oil) Oral Sprays as Inhibitors of Mutans Streptococci Biofilm Formation. JCDR 2018; 12(12): 6-12. ทพ.ธีรชัย โกศัลวัฒน์
 
ลำดับ งานวิจัยที่ตีพิมพ์ ผู้วิจัย
1 Vijintanawan S, Chettri K, Aittiwarapoj A, Wongsirichat N. A Rare Case Report of Hybrid Central Odontogenic Fibroma with Central Giant Cell Granuloma Like Lesion with the Literature Review.Sirirat Mrd J 2019; 71: 414-19. ทพญ.อัญชิสา อิทธิวราพจน์
2 Aittiwarapoj A, Juengsomjit R, Kitkumthorn N, Lapthanasupkul P. Oral Potentially Malignant Disorders and Squamous Cell Carcinoma at the Tongue: Clinicopathological Analysis in a Thai Population.Eur J Dent 2019; 13(3):376-2. ทพญ.อัญชิสา อิทธิวราพจน์
 
ลำดับ งานวิจัยที่ตีพิมพ์ ผู้วิจัย
1 อุ่นเรือน มีสกุล, ดุสิต บุมาลี. การศึกษาระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการการตรวจชิ้นเนื้อของภาควิชาพยาธิวิทยาช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล. ใน: การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ราชธานีวิชาการ ครั้งที่ 3 นวัตกรรมที่พลิกโฉมสังคมโลก Disruptive Innovation; วันที่ 25 พ.ค. 2561; มหาวิทยาลัยราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี. อุบลราชธานี: มหาวิทยาลัยราชธานี; 2561: หน้า 1254-61. นายดุสิต บุมาลี
2 Bumalee D, Meesakul O. The comparative study of the effectiveness of decalcifying agent on human jaws. M dent J 2017; 37(3): 327-38. นายดุสิต บุมาลี

ลำดับ

งานวิจัยที่ตีพิมพ์

ผู้วิจัย

1

Bhattarai BP, Suppramote O, Jirawatnotai S, Meesakul O, Juengsomjit R, Janebodin K, Klongnoi B, Wongsirichat N, Surarit R, Puengsurin D, Piboonniyom Khovidhunkit S. A Preliminary Study of the Expression of p16INK4a, CLLD7, and CHC1L in Oral Squamous Cell Carcinoma. In: The 17th. International Scientific Conference of the Dental Faculty Consortium of Thailand (DFCT2019); 8-10 July 2019; Pullman Khon Kaen Raja Orchid. Khon Kaen Thailand: Faculty of Dentistry Khon Kaen University; 2019: 181-9. นางอุ่นเรือน มีสกุล

2

อุ่นเรือน มีสกุล, ดุสิต บุมาลี. การศึกษาระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการการตรวจชิ้นเนื้อของภาควิชาพยาธิวิทยาช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล. ใน: การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ราชธานีวิชาการ ครั้งที่ 3 นวัตกรรมที่พลิกโฉมสังคมโลก Disruptive Innovation; วันที่ 25 พ.ค. 2561; มหาวิทยาลัยราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี. อุบลราชธานี: มหาวิทยาลัยราชธานี; 2561: หน้า 1254-61. นางอุ่นเรือน มีสกุล

3

Bumalee D, Meesakul O. The comparative study of the effectiveness of decalcifying agent on human jaws. M dent J 2017; 37(3): 327-38. นางอุ่นเรือน มีสกุล