ข้อมูลงานวิจัยย้อนหลัง 3 ปีของบุคลากรภาควิชาพยาธิวิทยาช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล

 

ลำดับ งานวิจัยที่ตีพิมพ์ ผู้วิจัย
1 Poomsawat S, Kariya A, Nimmanon T, Kosanwat T, Juengsomjit R, Sanguansin S. Diagnostic potential of Type VII Collagen during oral carcinogenesis. J Appl Oral Sci 2023. doi: 10.1590/1678-7757-2022-0486 ศ.ดร.ทพญ.โสภี ภูมิสวัสดิ์
2 Poomsawat S , Kosanwat T, Meesakul O, Sanguansin S. Epithelial and fibroblast SPARC expression patterns in oral leukoplakia and oral squamous cell carcinoma. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol 2022; 134(2): 44-50. ศ.ดร.ทพญ.โสภี ภูมิสวัสดิ์
3 Rahman R, Gopinath D, Buajeeb W, Poomsawat S, Johnson NW. Potential Role of Epstein-Barr Virus in Oral Potentially Malignant Disorders and Oral Squamous Cell Carcinoma: A Scoping Review. Viruses 2022; 14(4): 801. ศ.ดร.ทพญ.โสภี ภูมิสวัสดิ์
4 Sripodok P, Poomsawat S, Juengsomjit R, Kosanwat T.
Intraoral Oncocytic Mucoepidermoid Carcinoma – A Rare Case
Report and Review of the Literature. Ann Maxillofac Surg 2021; 11(2): 313–316.
ศ.ดร.ทพญ.โสภี ภูมิสวัสดิ์
5 Kitisubkanchana J, Reduwan NH, Poomsawat S, Damrongsri SP, Wongchuensoontorn C. Odontogenic keratocyst and ameloblastoma: radiographic evaluation. Oral Radiology 2021; 37: 55-65. ศ.ดร.ทพญ.โสภี ภูมิสวัสดิ์
6 Kosanwat T, Poomsawat S, Kitisubkanchana J. Non-endodontic periapical lesions clinically diagnosed as endodontic periapical lesions: A retrospective study over 15 years. J Clin Exp Dent 2021; 13(6): 586–93. ศ.ดร.ทพญ.โสภี ภูมิสวัสดิ์
7 Kengkarn S , Songsak Petmitr S, Usa Boonyuen U, Reamtong O, Poomsawat S, Sanguansin S. Identification of Novel Candidate Biomarkers for Oral Squamous Cell Carcinoma Based on Whole Gene Expression Profiling. Pathol Oncol Res 2020; 26(4): 2315-25. ศ.ดร.ทพญ.โสภี ภูมิสวัสดิ์
8 Tangtrongchitr P, Poomsawat S, Chongsrisawat V, Honsawek S, Poovorawan Y, Chongpison Y, Vejchapipat P. Hepatic expression of HGF/C-met and native liver survival in biliary atresia. Pediatric Surgery International 2020; 36: 597–602. ศ.ดร.ทพญ.โสภี ภูมิสวัสดิ์
9 Kitisubkanchana J, Reduwan NH, Poomsawat S, Damrongsri SP, Wongchuensoontorn C. Odontogenic keratocyst and ameloblastoma: radiographic evaluation. Oral Radiology 2020
https:// doi: 10.1007/s11282-020-00425-2
ศ.ดร.ทพญ.โสภี ภูมิสวัสดิ์
10 Kosanwat T, Poomsawat S, Juengsomjit R. Ameloblastic carcinoma ex ameloblastoma of maxilla. Journal of Oral and Maxillofacial Pathology 2019; 23: 58-62. ศ.ดร.ทพญ.โสภี ภูมิสวัสดิ์
11 Poomsawat S, Ngamsom S, Nonpassopon N. Primordial odontogenic tumor with prominent calcifications: A rare case report. J Clin Exp Dent 2019; 11(10): 952-6. ศ.ดร.ทพญ.โสภี ภูมิสวัสดิ์
12 Rahman R, Poomsawat S, Juengsomjit R, Buajeeb W. Overexpression of Epstein-Barr virus-encoded latent membrane protein-1 (LMP-1) in oral squamous cell carcinoma. BMC Oral Health 2019; 19(1): 142. ศ.ดร.ทพญ.โสภี ภูมิสวัสดิ์
13 Lapthanasupkul P, Juengsomjit R, Poomsawat S, Arayapisit T. Expression profile of polycomb group proteins in odontogenic keratocyst and ameloblastoma.  Acta Histochem 2018; 120(3): 215-220. ศ.ดร.ทพญ.โสภี ภูมิสวัสดิ์
14 Poomsawat S, Sanguansin S, Punyasingh J, Vejchapipat P, Punyarit P.

Expression of cdk6 in head and neck squamous cell carcinoma. Clin Oral Investig 2016; 20(1): 57-63.

ศ.ดร.ทพญ.โสภี ภูมิสวัสดิ์
15 Lapthanasupkul P, Juengsomjit R, Klanrit P, Taweechaisupapong S, Poomsawat S. Oral and maxillofacial lesions in a Thai pediatric population: a retrospective review from two dental schools. J Med Assoc Thai 2015; 98(3): 291-7. ศ.ดร.ทพญ.โสภี ภูมิสวัสดิ์
16 Juengsomjit R, Lapthanasupkul P, Poomsawat S, Larbcharoensub N. A clinicopathologic study of 1,047 cases of salivary gland tumors in Thailand. Quintessence Int. 2015; 46(8): 707-16. ศ.ดร.ทพญ.โสภี ภูมิสวัสดิ์
     
ลำดับ งานวิจัยที่ตีพิมพ์ ผู้วิจัย
1 Worawongvasu R. A comparative study of the oral epithelia of inflammatory hyperplasias and the dysplastic epithelia of oral squamous cell carcinoma by transmission electron microscopy. Journal of Oral and Maxillofacial Surgery, Medicine, and Pathology2021.
https://doi.org/10.1016/j.ajoms.2021.08.006
รศ.ทพ.รัฐพงษ์ วรวงศ์วสุ
2 Worawongvasu R. Scanning electron microscope characterization of noncarious cervical lesions in human teeth. J Oral Maxillofac Pathol 2021; 25(1): 202. รศ.ทพ.รัฐพงษ์ วรวงศ์วสุ
3 Worawongvasu R, Littilertanakorn N, Suksirimuch P, Lowpradit P, Sattanan W, Khamdi S. Scanning electron microscopic characterization of dental calculus in human teeth. M dent J 2018; 38(1): 71-77. รศ.ทพ.รัฐพงษ์ วรวงศ์วสุ
4 Worawongvasu R, Pipitsombat K, tunpresart P, Suwattipong M, Pravalpreukskul S. Scanning electron microscope characterization of attrition in human dental enamel. M dent J 2018; 38(1): 65-69. รศ.ทพ.รัฐพงษ์ วรวงศ์วสุ
5 รัฐพงษ์ วรวงศ์วสุ, ธนิศ จตุรเมธานนท์, ปรียศ มานะสุรการ, วิวุณี วิทยาวรางกูล, อาทิตยา ยนต์สุวรรณ. การศึกษาลักษณะผิวของคลองรากฟันโดยใช้กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบกราด. ว ทันต มหิดล 2560; 37(3): 357-363. รศ.ทพ.รัฐพงษ์ วรวงศ์วสุ
6 รัฐพงษ์ วรวงศ์วสุ, ญาณิศา วงษ์บัณฑิตย์, ฐิตินันท์ เกาสังข์, ดวงหทัย จีรเธียรนาถ, ภาวินี ว่องไว. ลักษณะของแท่งเคลือบฟันในมนุษย์โดยใช้จุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบกราด. ว ทันต มหิดล 2560; 37(3): 365-371. รศ.ทพ.รัฐพงษ์ วรวงศ์วสุ
7 รัฐพงษ์ วรวงศ์วสุ, คุนันยา พิมลบุตร, จตุพร ผารัตน์, จิตสุดา บุญเชิด, ชาคริต อรุณรัตน์สกุล, ภาคภูมิ ชัยทนุวงศ์. การศึกษารูปลายรากฟันของฟันกรามน้อยซี่ที่หนึ่งบนในคนไทยโดยใช้กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด. ว ศัลย์ช่องปาก-แม็กซิลโลเฟเชียล 2560; 31(1): 25-29. รศ.ทพ.รัฐพงษ์ วรวงศ์วสุ
8 รัฐพงษ์ วรวงค์วสุ, ถิระพร ศุภมิตรเสถียร, เพ็ญพร เหลืองชนะ, สลิษา พูนพงษ์.การศึกษาการละลายของรากฟันโดยใช้กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด. ว ศัลย์ช่องปาก-แม็กซิลโลเฟเชียล 2560; 31(1): 30-35. รศ.ทพ.รัฐพงษ์ วรวงศ์วสุ
9 Worawongvasu R. A Scanning Electron Microscopic Study of Enamel Surfaces of Incipient Caries. Ultrastruct Pathol  2015; 39(6): 408-12. รศ.ทพ.รัฐพงษ์ วรวงศ์วสุ
10 Worawongvasu R. Scanning Electron Microscope Characterization of Erosive Enamel in Human Teeth. Ultrastruct Pathol 2015; 39(6): 395-401. รศ.ทพ.รัฐพงษ์ วรวงศ์วสุ
 
ลำดับ งานวิจัยที่ตีพิมพ์ ผู้วิจัย
1 Tran ATL, Sukajintanakarn C, Senawongse P, Sritanaudomchai H, Ruangsawasdi N, Lapthanasupkul P, Kitkumthorn N, Monmaturapoj N, Chutikarn Khamsut C, Naruphontjirakul P, Pongprueksa P. Influence of Lithium- and Zinc-Containing Bioactive Glasses on Pulpal Regeneration. Eur J Dent 2023.
DOI: 10.1055/s-0042-1758789
รศ.ดร.ทพญ.พวงวรรณ ลาภธนทรัพย์กุล
2 Banomyong D, Arayasantiparb  R, Sirakulwat K, Kasemsuwan J,
Chirarom N, Laopan N, Lapthanasupkul P. Association between Clinical/Radiographic Characteristics and Histopathological Diagnoses of Periapical Granuloma and Cyst. Eur J Dent 2023.
DOI: 10.1055/s-0042-1759489
รศ.ดร.ทพญ.พวงวรรณ ลาภธนทรัพย์กุล
3 Bumalee D, Lapthanasupkul P, Songkampol K , Srimaneekarn N, Kitkumthorn N, Arayapisit T.Qualitative Histological Evaluation of Various Decalcifying Agents on Human Dental Tissue. Eur J Dent 2022 . doi: 10.1055/s-0042-1755615. รศ.ดร.ทพญ.พวงวรรณ ลาภธนทรัพย์กุล
4 Rungraungrayabkul D, Lapthanasupkul P, Kitkumthorn N, Pankam J, Klongnoi B, Khovidhunkit SP .Epstein-Barr Virus Detection and LMP-1 Expression in Thai Patients with Oral Squamous Cell Carcinoma. Head Neck Pathol 2022. doi: 10.1007/s12105-022-01501-1. รศ.ดร.ทพญ.พวงวรรณ ลาภธนทรัพย์กุล
5 Boonsong N, Laosuwan K, Kitkumthorn N, Lapthanasupkul P, Thosaporn W, Iamaroon A. Gene Mutations in the FGF-MAPK Signaling Pathway and Targeted Therapy in Ameloblastoma. CMUJ. Nat. Sci. 21(4): e2022054. รศ.ดร.ทพญ.พวงวรรณ ลาภธนทรัพย์กุล
6 Tamboon E, Sihavong P, Kitkumthorn N, Bumalee D, Arayapisit T, Lapthanasupkul P. Association of HPV and EBV in Oral Verrucous Squamous Cell Carcinoma and Oral Verrucous Hyperplasia. Eur J Dent 2022; 16(2): 367-372. รศ.ดร.ทพญ.พวงวรรณ ลาภธนทรัพย์กุล
7 Rungraungrayabkul D, Lapthanasupkul P, Panpradit N, Okuma N. An Unusual Presentation of Multiple Superficial Mucoceles Occurring with Oral Lichen Planus. Hindawi 2021.
https://doi.org/10.1155/2021/2143829
รศ.ดร.ทพญ.พวงวรรณ ลาภธนทรัพย์กุล
8 Rungraungrayabkul D, Panpradit N, Lapthanasupkul P, Kitkumthorn N, Klanrit P, Subarnbhesaj A, Sresumatchai V , Klongnoi B, Khovidhunkit SP. Detection of Human Papillomavirus and p16 INK4a Expression in Thai Patients with Oral Squamous Cell Carcinoma. Head Neck Pathol 2021.
http://doi: 10.1007/s12105-021-01381-x.
รศ.ดร.ทพญ.พวงวรรณ ลาภธนทรัพย์กุล
9 Sihavong P, Kitkumthorn N, Srimaneekarn N, Bumalee D, Lapthanasupkul P. Differential Expression of EZH2 and H3K27me3 in Oral Verrucous Carcinoma and Oral Verrucous Hyperplasia. Head Neck Pathol 2021; 15(2): 408-15. รศ.ดร.ทพญ.พวงวรรณ ลาภธนทรัพย์กุล
10 Lapthanasupkul P, Laosuk T, Ruangvejvorachai P, Aittiwarapoj A, Kitkumthorn N. Frequency of BRAF V600E mutation in a group of Thai patients with ameloblastomas. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol 2021; 132(5): 180-5. รศ.ดร.ทพญ.พวงวรรณ ลาภธนทรัพย์กุล
11 Lapthanasupkul P, Klongnoi B, Mutirangura A, Kitkumthorn N. Investigation of PTEN promoter methylation in ameloblastoma. Med Oral Patol Oral Cir Bucal 2020; 25(4): 481–7. รศ.ดร.ทพญ.พวงวรรณ ลาภธนทรัพย์กุล
12 Trongkij P, Sutimuntanakul S, Lapthanasupkul P, Chaimanakarn C, Wong RH, Banomyong D. Pupal responses after direct pulp capping with two calcium-silicate cements in a rat model. Dental Materials Journal 2019; 38(4): 584–90. รศ.ดร.ทพญ.พวงวรรณ ลาภธนทรัพย์กุล
13 Lapthanasupkul P, Songkampol K, Boonsiriseth K, Kitkumthorn N. Anaplastic large cell lymphoma of the palate: A case report. J Stomatol Oral Maxillofac Surg. 2019; 120(2): 172-5. รศ.ดร.ทพญ.พวงวรรณ ลาภธนทรัพย์กุล
14 Aittiwarapoj A, Juengsomjit R, Kitkumthorn N, Lapthanasupkul P. Oral Potentially Malignant Disorders and Squamous Cell Carcinoma at the Tongue: Clinicopathological Analysis in a Thai Population.Eur J Dent 2019; 13(3):376-2. รศ.ดร.ทพญ.พวงวรรณ ลาภธนทรัพย์กุล
15 Sihavong P, Lapthanasupkul P, Kitkumthorn N. Comparative expression of EXH2 between oral squamous cell carcinoma and oral verrucous carcinoma. In: Science Research 11 conference; 23-24 May 2019; Faculty of science Srinakharinwirot University. Bangkok Thailand: Faculty of science Srinakharinwirot University; 2019: 1269-77. รศ.ดร.ทพญ.พวงวรรณ ลาภธนทรัพย์กุล
16 Lapthanasupkul P, Juengsomjit R, Poomsawat S, Arayapisit T. Expression profile of polycomb group proteins in odontogenic keratocyst and ameloblastoma. Acta Histochem 2018; 120(3): 215-220. รศ.ดร.ทพญ.พวงวรรณ ลาภธนทรัพย์กุล
17 Panpradit N, Lapthanasupkul P. Plasma cell gingivitis associated with flower buds of clove: a case report. M Dent J 2017; 37(2): 155-162 รศ.ดร.ทพญ.พวงวรรณ ลาภธนทรัพย์กุล
18 Lapthanasupkul P, Juengsomjit R, Klanrit P, Taweechaisupapong S, Poomsawat S. Oral and maxillofacial lesions in a Thai pediatric population: a retrospective review from two dental schools. J Med Assoc Thai 2015; 98(3): 291-7. รศ.ดร.ทพญ.พวงวรรณ ลาภธนทรัพย์กุล
19 Juengsomjit R, Lapthanasupkul P, Poomsawat S, Larbcharoensub N. A clinicopathologic study of 1,047 cases of salivary gland tumors in Thailand. Quintessence Int. 2015; 46(8): 707-16. รศ.ดร.ทพญ.พวงวรรณ ลาภธนทรัพย์กุล
ลำดับ งานวิจัยที่ตีพิมพ์ ผู้วิจัย
1 Rungraungrayabkul D, Rattanasiriphan N, Juengsomjit R. Mucous Membrane Pemphigoid Following the Administration of COVID-19 Vaccine. Head and Neck Pathol 2023. https://doi.org/10.1007/s12105-023-01539-9 ผศ.ทพ.ราชัย จึงสมจิตต์
2 Poomsawat S, Kariya A, Nimmanon T, Kosanwat T, Juengsomjit R, Sanguansin S. Diagnostic potential of Type VII Collagen during oral carcinogenesis. J Appl Oral Sci 2023. doi: 10.1590/1678-7757-2022-0486 ผศ.ทพ.ราชัย จึงสมจิตต์
3 Juengsomjit R, Meesakul O, Arayapisit T, Larbcharoensub N, Janebodin K. Polarized Microscopic Analysis of Picrosirius Red Stained Salivary Gland Pathologies: An Observational Study. Eur J Dent 2022. doi: 10.1055/s-0042-1743145. ผศ.ทพ.ราชัย จึงสมจิตต์
4 Sripodok P, Poomsawat S, Juengsomjit R, Kosanwat T.
Intraoral Oncocytic Mucoepidermoid Carcinoma – A Rare Case
Report and Review of the Literature. Ann Maxillofac Surg 2021; 11(2): 313–316.
ผศ.ทพ.ราชัย จึงสมจิตต์
5 Kosanwat T, Poomsawat S, Juengsomjit R. Ameloblastic carcinoma ex ameloblastoma of maxilla. Journal of Oral and Maxillofacial Pathology 2019;23: 58-62. ผศ.ทพ.ราชัย จึงสมจิตต์
6 Bhattarai BP, Suppramote O, Jirawatnotai S, Meesakul O, Juengsomjit R, Janebodin K, Klongnoi B, Wongsirichat N, Surarit R, Puengsurin D, Piboonniyom Khovidhunkit S. A Preliminary Study of the Expression of p16INK4a, CLLD7, and CHC1L in Oral Squamous Cell Carcinoma. In: The 17th. International Scientific Conference of the Dental Faculty Consortium of Thailand (DFCT2019); 8-10 July 2019; Pullman Khon Kaen Raja Orchid. Khon Kaen Thailand: Faculty of dentistry Khon Kaen; 2019: 181-9. ผศ.ทพ.ราชัย จึงสมจิตต์
7 Rahman R, Poomsawat S, Juengsomjit R, Buajeeb W. Overexpression of Epstein-Barr virus-encoded latent membrane protein-1 (LMP-1) in oral squamous cell carcinoma. BMC Oral Health 2019; 19(1): 142. ผศ.ทพ.ราชัย จึงสมจิตต์
8 Aittiwarapoj A, Juengsomjit R, Kitkumthorn N, Lapthanasupkul P. Oral Potentially Malignant Disorders and Squamous Cell Carcinoma at the Tongue: Clinicopathological Analysis in a Thai Population.Eur J Dent 2019; 13(3):376-2. ผศ.ทพ.ราชัย จึงสมจิตต์
9 Lapthanasupkul P, Juengsomjit R, Poomsawat S, Arayapisit T. Expression profile of polycomb group proteins in odontogenic keratocyst and ameloblastoma. Acta Histochem 2018; 120(3): 215-220. ผศ.ทพ.ราชัย จึงสมจิตต์
10 Lapthanasupkul P, Juengsomjit R, Klanrit P, Taweechaisupapong S, Poomsawat S. Oral and maxillofacial lesions in a Thai pediatric population: a retrospective review from two dental schools. J Med Assoc Thai 2015; 98(3): 291-7. ผศ.ทพ.ราชัย จึงสมจิตต์
11 Juengsomjit R, Lapthanasupkul P, Poomsawat S, Larbcharoensub N. A clinicopathologic study of 1,047 cases of salivary gland tumors in Thailand. Quintessence Int. 2015; 46(8): 707-16. ผศ.ทพ.ราชัย จึงสมจิตต์
 
ลำดับ งานวิจัยที่ตีพิมพ์ ผู้วิจัย
1 Poomsawat S, Kariya A, Nimmanon T, Kosanwat T, Juengsomjit R, Sanguansin S. Diagnostic potential of Type VII Collagen during oral carcinogenesis. J Appl Oral Sci 2023. doi: 10.1590/1678-7757-2022-0486 อ. ทพ.ธีรชัย โกศัลวัฒน์
2 Poomsawat S , Kosanwat T, Meesakul O, Sanguansin S. Epithelial and fibroblast SPARC expression patterns in oral leukoplakia and oral squamous cell carcinoma. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol 2022;134(2): 44-50. อ. ทพ.ธีรชัย โกศัลวัฒน์
3 Sripodok P, Poomsawat S, Juengsomjit R, Kosanwat T.
Intraoral Oncocytic Mucoepidermoid Carcinoma – A Rare Case
Report and Review of the Literature. Ann Maxillofac Surg 2021; 11(2): 313–316.
อ. ทพ.ธีรชัย โกศัลวัฒน์
4 Kosanwat T, Poomsawat S, Kitisubkanchana J. Non-endodontic periapical lesions clinically diagnosed as endodontic periapical lesions: A retrospective study over 15 years. J Clin Exp Dent 2021; 13(6): 586–93. อ. ทพ.ธีรชัย โกศัลวัฒน์
5 Kosanwat T, Poomsawat S, Juengsomjit R. Ameloblastic carcinoma ex ameloblastoma of maxilla. Journal of Oral and Maxillofacial Pathology 2019;23: 58-62. อ. ทพ.ธีรชัย โกศัลวัฒน์
6 Mitrakul K, Srisatjaluk R, Srisukh V, Lomarat P, Vongsawan K, Kosanwat T, Cymbopogon Citratus (Lemongrass Oil) Oral Sprays as Inhibitors of Mutans Streptococci Biofilm Formation. JCDR 2018; 12(12): 6-12. อ. ทพ.ธีรชัย โกศัลวัฒน์
 
ลำดับ งานวิจัยที่ตีพิมพ์ ผู้วิจัย
1 Vijintanawan S, Chettri K, Aittiwarapoj A, Wongsirichat N. A Rare Case Report of Hybrid Central Odontogenic Fibroma with Central Giant Cell Granuloma Like Lesion with the Literature Review.Sirirat Mrd J 2019; 71: 414-19. ทพญ.อัญชิสา อิทธิวราพจน์
2 Aittiwarapoj A, Juengsomjit R, Kitkumthorn N, Lapthanasupkul P. Oral Potentially Malignant Disorders and Squamous Cell Carcinoma at the Tongue: Clinicopathological Analysis in a Thai Population.Eur J Dent 2019; 13(3):376-2. ทพญ.อัญชิสา อิทธิวราพจน์
 
ลำดับ งานวิจัยที่ตีพิมพ์ ผู้วิจัย
1 Sripodok P, Poomsawat S, Juengsomjit R, Kosanwat T.
Intraoral Oncocytic Mucoepidermoid Carcinoma – A Rare Case
Report and Review of the Literature. Ann Maxillofac Surg 2021; 11(2): 313–316.
อ. ทพ.ภวัต ศรีโปดก
 
ลำดับ งานวิจัยที่ตีพิมพ์ ผู้วิจัย
1 Bumalee D, Lapthanasupkul P, Songkampol K , Srimaneekarn N, Kitkumthorn N, Arayapisit T.Qualitative Histological Evaluation of Various Decalcifying Agents on Human Dental Tissue. Eur J Dent 2022 . doi: 10.1055/s-0042-1755615. นายดุสิต บุมาลี
2 Tamboon E, Sihavong P, Kitkumthorn N, Bumalee D, Arayapisit T, Lapthanasupkul P. Association of HPV and EBV in Oral Verrucous Squamous Cell Carcinoma and Oral Verrucous Hyperplasia. Eur J Dent 2022; 16(2): 367-372. นายดุสิต บุมาลี
3 Sihavong P, Kitkumthorn N, Srimaneekarn N, Bumalee D, Lapthanasupkul P. Differential Expression of EZH2 and H3K27me3 in Oral Verrucous Carcinoma and Oral Verrucous Hyperplasia. Head Neck Pathol 2021; 15(2): 408-15. นายดุสิต บุมาลี
4 Bumalee D, Lapthanasupkul P, Tamboon E, Aittiwarapoj A, Klongnoi B, Kitkumthorn N. Low Frequency of Human Papillomavirus and Epstein-Barr Virus DNA in Ameloblastoma of Thai Patients. World Journal of Dentistry 2020; 11(6): 446-50. นายดุสิต บุมาลี
5 อุ่นเรือน มีสกุล, ดุสิต บุมาลี. การศึกษาระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการการตรวจชิ้นเนื้อของภาควิชาพยาธิวิทยาช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล. ใน: การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ราชธานีวิชาการ ครั้งที่ 3 นวัตกรรมที่พลิกโฉมสังคมโลก Disruptive Innovation; วันที่ 25 พ.ค. 2561; มหาวิทยาลัยราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี. อุบลราชธานี: มหาวิทยาลัยราชธานี; 2561: หน้า 1254-61. นายดุสิต บุมาลี
6 Bumalee D, Meesakul O. The comparative study of the effectiveness of decalcifying agent on human jaws. M dent J 2017; 37(3): 327-38. นายดุสิต บุมาลี

ลำดับ

งานวิจัยที่ตีพิมพ์

ผู้วิจัย

1

Poomsawat S , Kosanwat T, Meesakul O, Sanguansin S. Epithelial and fibroblast SPARC expression patterns in oral leukoplakia and oral squamous cell carcinoma. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol 2022;134(2): 44-50. นางอุ่นเรือน มีสกุล

2

Juengsomjit R, Meesakul O, Arayapisit T, Larbcharoensub N, Janebodin K. Polarized Microscopic Analysis of Picrosirius Red Stained Salivary Gland Pathologies: An Observational Study. Eur J Dent 2022. doi: 10.1055/s-0042-1743145. นางอุ่นเรือน มีสกุล

3

Bhattarai BP, Suppramote O, Jirawatnotai S, Meesakul O, Juengsomjit R, Janebodin K, Klongnoi B, Wongsirichat N, Surarit R, Puengsurin D, Piboonniyom Khovidhunkit S. A Preliminary Study of the Expression of p16INK4a, CLLD7, and CHC1L in Oral Squamous Cell Carcinoma. In: The 17th. International Scientific Conference of the Dental Faculty Consortium of Thailand (DFCT2019); 8-10 July 2019; Pullman Khon Kaen Raja Orchid. Khon Kaen Thailand: Faculty of Dentistry Khon Kaen University; 2019: 181-9. นางอุ่นเรือน มีสกุล

4

อุ่นเรือน มีสกุล, ดุสิต บุมาลี. การศึกษาระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการการตรวจชิ้นเนื้อของภาควิชาพยาธิวิทยาช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล. ใน: การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ราชธานีวิชาการ ครั้งที่ 3 นวัตกรรมที่พลิกโฉมสังคมโลก Disruptive Innovation; วันที่ 25 พ.ค. 2561; มหาวิทยาลัยราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี. อุบลราชธานี: มหาวิทยาลัยราชธานี; 2561: หน้า 1254-61. นางอุ่นเรือน มีสกุล

5

Bumalee D, Meesakul O. The comparative study of the effectiveness of decalcifying agent on human jaws. M dent J 2017; 37(3): 327-38. นางอุ่นเรือน มีสกุล