1. หลักสูตรก่อนปริญญา ไม่มี

 

 

 

2. หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต 7 รายวิชา

 

 

 

 

 

 

 

3. Doctor of Dental Surgery Program (International program)

 

 

No

Course Code

Title

Course Coordinatior

1

DTIN 213

Oral Histology

DTIN 213

วิทยาเนื้อเยื่อช่องปาก

2

DTIN 228

General Pathology

DTIN 228

พยาธิวิทยาทั่วไป

3

DTIN 308

Oral Pathology  : Soft Tissue Pathology Associate Professor Jirapa  Punyasingh

DTIN 308

พยาธิวิทยาช่องปาก  : พยาธิวิทยาเนื้อเยื่ออ่อน           รศ.ทพญ.จีราภา   บุณยสิงห์

4

DTIN 309

Oral Pathology  : Hard Tissue Pathology

DTIN 309

พยาธิวิทยาเนื้อเยื่อแข็ง

5

DTIN 310

Oral Pathology  Laboratory

DTIN 310

ปฏิบัติการพยาธิวิทยาช่องปาก

6

DTIN 329

Oral Pathology : Advanced in  Oral Pathology

DTIN 329

พยาธิวิทยาช่องปากชั้นสูง

 

 

 

 

4. หลักสูตรหลังปริญญา (โครงการสอนร่วม)

– ปริญญาโท

– ปริญญาเอก