ภาควิชาพยาธิวิทยาช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.มหิดล

 

– สำนักงานเลขานุการและห้องพักอาจารย์ ตั้งอยู่ที่อาคารปฏิบัติการพรีคลินิก ชั้น 5
โทรศัพท์ 02-200-7829-30 โทรสาร 02-200-7829

 

– ห้องปฏิบัติการตรวจชิ้นเนื้อ ตั้งอยู่ที่อาคารปฏิบัติการพรีคลินิกชั้น 4
โทรศัพท์ภายใน ต่อ 4013-14