1. ผลงานตีพิมพ์ระดับชาติและระดับนานาชาติ 10 เรื่อง
2. ผลงานนำเสนอในที่ประชุมวิชาการ
ระดับชาติและระดับนานาชาติ 11 เรื่อง
3. งานวิจัยอยู่ในระหว่างการดำเนินงาน 9 เรื่อง

 

 

ผลงานตีพิมพ์ระดับชาติและระดับนานาชาติ (ค.ศ. 2009-2013)

1.Chavalertsakul K, Sitthisomwong P, Mitrirattanakul S. Long term efficacy of occlusal splint therapy in self-reported bruxists and temporomandibular disorders patients. Mahidol Dent J. 2009; 29: 15-21.

2.Sukhumthummarat W, Fuangtharnthip P, Mitrirattanakul S, Jeeraphat N. Perceived stress in dental students of Mahidol University. Mahidol Dent J. 2009; 29: 55-65.

3.Thongthumrong M, Mitrirattanakul S, Sitthisomwong P, EMG Study of Masseter and Anterior Temporal Muscles in Adult Wearing Nociceptive Trigeminal Inhibition-tension Suppression System (NTI-tss) Splint. Mahidol Dent J; 2009; 29: 125-132.

4.Inthawi S, Sitthisomwong P, Mitrirattanakul S. Prevalence of Orofacial pain in general population in Bangkok. Mahidol Dent J; 2009; 29: 115-123.

5.Khovidhunkit SO, Suwantuntula T, Thaweboon S, Mitrirattanakul S, Chomkhakhai U, Khovidhunkit W. J. Xerostomia, hyposalivation, and oral microbiota in type 2 diabetic patients: a preliminary study. Med Assoc Thai. 2009 Sep;92:1220-1228.

6.Asawaworarit N, Mitrirattanakul S. Occlusal scheme in a group of Thais. J Adv Prosthodont 2011;3:132-5.

7.Silva RS, Conti PCR, Mitrirattanakul S, Merrill R.L. Muscle pain intensity of patients with myofascial pain with different additional diagnoses. Dental Press Journal of Orthodontics 16 (4) , 2011: 103-110

8.Mitrirattanakul S, Poomsawat S, Fuangtharnthip P. Cannabinoid receptor 1 (CB1R) expression in rat dental pulp. Oral Science International. 2012; 9(1): 17 – 20.

9.Arayasantiparb, R., Tsuchimochi, M., Mitrirattanakul, S. Transformation of temporomandibular joint disc configuration in internal derangement patients using magnetic resonance imaging. Oral Science International. 2012; 9(2): 43 – 48.

10.Tengrungsun, T, Mitrirattanakul S, Buranaprasertsuk P, Suddhasthir T. Is Low Level Laser Effective for the Treatment of Orofacial Pain?: A Systematic Review. Cranio. 2012;30(4):280-285

 

 

ผลงานนำเสนอที่ประชุมวิชาการ (ค.ศ. 2009-2013)

1.Mitrirattanakul S. Academic achievement among dental students from different admission system. The 9th Academic Meeting and Research Presentation, Dental Faculty Consortium of Thailand Brookside Valley, Rayong, Thailand 2009.

2.Asawaworarit N, Mitrirattanakul S. Occlusal scheme in a group of Thais. Poster presentation at the 5th International dental collaboration of the Mekong river region congress (IDCMR): Meeting, Hanoi, Vietnam 2009.

3.Buranaprasertsuk P, Mitrirattanakul S, Sitthisomwong P. Profile of temporomandibular patients at Mahidol University. Poster presentation at the 5th International dental collaboration of the Mekong river region congress (IDCMR): Meeting, Hanoi, Vietnam 2009.

4.Sitthisomwong P, Chatchaiyan N. Three finger blades as a maximum mouth opening measurement. Poster presentation at the 5th International dental collaboration of the Mekong river region congress (IDCMR): Meeting, Hanoi, Vietnam 2009.

5.Mitrirattanakul S. Association between self-reported depression and temporomandibulars disorders (TMD) Symptoms. Poster presentation at the 5th International dental collaboration of the Mekong river region congress (IDCMR): Meeting, Hanoi, Vietnam 2009.

6. Thongthumrong M, Mitrirattanakul S, Sitthisomwong P. Changes in EMG activities of masseter and anterior temporal muscles in adult wearing anterior jig. Poster presentation at the 5th International dental collaboration of the Mekong river region congress (IDCMR): Meeting, Hanoi, Vietnam 2009.

7.Mitrirattanakul S., Sitthisomwong P, and Buranaprasertsuk P. Association between self-reported depression and temporomandibular disorders (TMD) symptoms. Poster presentation at International association for dental research (IADR) 88th General Session & Exhibition, Barcelona, Spain 2010.

8.Mitrirattanakul S., Buranaprasertsuk P., Sitthicomwong P. Self-reported temporomandibular disorders (TMD) symptoms in patient with day-time parafunctional habit. Poster presentation at 7th Congress of the European Federation of International Association for the Study of Pain ® Chapters (EFIC): Pain in Europe VII, Hamburg, Germany, Septemper 2011.

9.Tengrungsun T., Buranaprasertsuk P., Mitrirattanakul S., Suddhasthira T. Low level laser effective for the treatment of the orofacial pain? A systematic review. Poster presentation at 7th Congress of the European Federation of International Association for the Study of Pain ® Chapters (EFIC): Pain in Europe VII, Hamburg, Germany, Septemper 2011.

10.Mitrirattanakul S., Sitthisomwong P, Intawee S. Orofacial pain symptoms and work disability. Poster presentation at International association for dental research (IADR) 89th General Session & Exhibition, Iguaçu Falls, Brazil. 2012

11.Wachiralarpphaithoon C., Mitrirattanakul,S. Understanding of temporomandibular disorders in a group of Thai dentists Poster presentation at International association for dental research (IADR) 89th General Session & Exhibition, Iguaçu Falls, Brazil. 2012

 

งานวิจัยที่อยู่ในระหว่างการดำเนินการ

1.Asawaworarit N and Mitrirattanakul S. Characterization of Physiologic Occlusion.

2.Asawaworarit N and Pongrojpaw S. Association between occlusal scheme and TMD.

3.Sitthisomwong P and Chatchaiyan N. Development of initial screening tools for temporomandibular disorders patients.

4.Asawaworarit N, Sitthisomwong P, Mitrirattanakul S, Pongrojpao S, Itthikul T, Chatchaiyan N and Wachiralarpphaithoon C. Epidemiological study and associated factors in Temporomandibular disorders.

5.Mitrirattanakul S, Poomsawat S. and Fuangtharnthip P. Expression of cannabinoid 1 receptors in inflamed pulp.

6.Mitrirattanakul S and Sitthisomwong P. Factors associated with self-reported depression in temporomandibular disorders (TMD) patients.

7.Mitrirattanakul S and Surarit R. Salivary α- amylase as stress biomarker in temporomandibular disorders (TMD) patients.

8.Wachiralarpphaithoon C and Mitrirattanakul S. Opinion regarding to temporomandibular disorders in a group of Thai dentists.

9.Itthikul T, Sitthissomwong P, Pongrojpao S, Weangtanchantra D, Charoonanan P, Intaranonwilai S. Soft Mouthgard with Sodium Fluoride Gel in Reducing Dental Hypersensitivity in Swimmers.