หลักสูตรหลังปริญญา สาขาทันตกรรมประดิษฐ์

 

  ศ.คลินิกเกียรติคุณยาหยีศรีเฉลิม ศิลปบรรเลง D.D.S., M.Sc. (Prosthetic Dentistry),
Diplomate Thai Board of Prosthodontics
  ผศ.ทพ. ประดิษฐ์ เรืองรองรัตน์ BSc, DDS,
Grad. Dip. in Clin. Sc. (Prosthodontics),
Cert. in Prosthodontics, MS
Higher Grad. Diploma in Implant Prosthodontics
  ผศ.ทพญ. เปรมวรา ตรีวัฒนา BSc,
DDS,
Cert. in Prosthodontics,
MS,
Diplomate, Thai Board of Prosthodontics
  ผศ.ทพ. พีระ สิทธิอำนวย BSc,
DMD,
MS (Natural Sciences),
MBA,
BA,
Diplomate, Thai Board of Prosthodontics
  ผศ.ทพญ. พรธิดา วิสุทธิวัฒนากร DDS,
Cert. Residency Training in Prosthodontics,
Diplomate, Thai Board of Prosthodontics

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต

 

 

  อาจารย์วุฑฒิพล สุภาพิพัฒน์  

B.Sc., D.D.S., Grad. Dip. In Clin. Sc.(Prosthodontics)

 

  ทพญ. กนิษฐ์ นันทเสนีย์  

M.Sc. (Dentistry)

 

  ทพญ. กมลวรรณ ภัทรสมสกุล  

Cert. Residency Training in Prosthodontics

 

  ทพญ. กรัณฑรัตน์ วนิชชานนท์  

M.Sc. (Dentistry)

 

  ทพญ. กุลนรี จารุเกียรติขจร  

M.Sc. (Dentistry)

 

  ทพญ. กาญจนา ศรีมีส่วน  

Cert. Residency Training in Prosthodontics

 

  ทพญ. ขวัญจิรา วรินทรา  

Cert. Residency Training in Prosthodontics

 

  ทพญ. ชลธร อารีสินพิทักษ์  

M.Sc. (Dentistry)

 

  ร้อยตรี ณัททกฤช บุตรงามดี  

M.Sc. (Dentistry)

 

  ทพญ. ดวงพร วิริยภัค  

M.Sc. (Dentistry)

 

  ทพ. ธิตินนท์ จงตั้งปิติ  

M.Sc. (Dentistry)

 

  ทพญ. ธนพร โล้ตั้งชนินทรา  

M.Sc. (Dentistry)

 

  ทพญ.. นพมาศ ศุภรพันธ์  

MSD (prosthodontics)

 

  ทพญ. นลินี เผดิมรอด  

M.Sc. (Dentistry)

 

  ทพญ. นาถยา สัตย์วินิจ  

M.Sc. (Dentistry)

 

  ทพ. ภาคภูมิ ศรีนวล  

M.Sc. (Dentistry)

 

  ทพญ. มธุรา ฉัตรชัยกนันท์  

M.Sc. (Dentistry)

 

  ทพญ. วรรณิศา มั่นชูพงศ์  

M.Sc. (Dentistry)

 

  ทพญ. วัลลภัทน์ แสนทวีสุข  

Ph.D. (Dental Biomaterials Science)
Diplomate Thai Board of Prosthodontics

 

  ทพ. ศรัณย์ โกศลจิตต์บุญ  

M.Sc. (Dentistry)

 

  ทพญ. สุนีย์ ศรีทิพยวรรณ  

Grad. Diploma in Clinical Science (Prosthodontics)

 

  ทพญ. อรอุษา จันทร์ประภาพ  

Cert. Residency Training in Prosthodontics

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment