เว็บไซต์เก่า

คลินิกตรวจพิเคราะห์และบำบัดฉุกเฉิน

คลินิกตรวจพิเคราะห์และบำบัดฉุกเฉิน

คลินิกตรวจพิเคราะห์และบำบัดฉุกเฉิน

แนะนำคลินิกตรวจพิเคราะห์และบำบัดฉุกเฉิน

คลินิกตรวจพิเคราะห์

บริการตรวจผู้ป่วยรายใหม่ โดยนักศึกษาทันตแพทย์ชั้นปีที่ 4-6 ภายใต้การควบคุมของอาจารย์      มุ่งเน้นการเรียนการสอนเกี่ยวกับการซักประวัติ การตรวจร่างกายผู้ป่วย ทั้งภายนอกช่องปาก โดยเน้นการตรวจบริเวณศีรษะและลำคอ และภายในช่องปาก รวมถึงการพิจารณาเลือกการตรวจเพิ่มเติมอื่นๆ เช่น การตรวจความมีชีวิตของฟัน การส่งถ่ายภาพรังสี เพื่อนำไปสู่การวินิจฉัยโรคของผู้ป่วย การวางแผนการรักษาแบบองค์รวม การให้คำแนะนำผู้ป่วย ตลอดจนการส่งต่อผู้ป่วยไปรับการรักษาในแผนกต่างๆตามมาตรฐานวิชาชีพ

 

คลินิกบำบัดฉุกเฉิน

บริการด้านการรักษาแก่ผู้ป่วยเพื่อบำบัดรักษาภาวะฉุกเฉินทางทันตกรรม หรือเพื่อลดความรุนแรง และการลุกลามของโรคฟันและอวัยวะปริทันต์ โดยนักศึกษาทันตแพทย์ชั้นปีที่ 6 ภายใต้การควบคุมของอาจารย์ รวมถึงการให้บริการตรวจวินิจฉัยโรคแก่ผู้ป่วยรายใหม่ และตรวจคัดกรองผู้ป่วยที่มีประวัติเดิม ตลอดจนให้การรักษาและบำบัดอาการเบื้องต้นแก่ทั้งผู้ป่วยรายใหม่และผู้ป่วยรายเดิม เพื่อบรรเทาอาการเจ็บปวด หรือแก้ไขปัญหาเร่งด่วนอันเป็นอาการสำคัญของผู้ป่วย โดยทันตแพทย์ประจำโรงพยาบาลทันตกรรม ทั้งนี้ยังรวมถึงการพิจารณาส่งต่อผู้ป่วย เพื่อไปรับการรักษาที่คลินิกเฉพาะทาง ในกรณีที่อาการหรือปัญหาของผู้ป่วยสมควรได้รับการรักษาจากผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขา