เว็บไซต์เก่า

นางขวัญตา กองสุกรรณ์

นางเพ็ญพร อ่วมนิ่ม

นางสาวปภาวรินทร์ พจนพิมล

อ. ทพ.ธนะศักดิ์ ธนสารสุขสถิตย์

ผศ.(พิเศษ) ทพ.สุธีร์ จิตสุธีศิริ

ผศ. ทพญ.พิณทิพา บูณยะรัตเวช

รศ. ทพญ.จุฬาลักษณ์ เกษตรสุวรรณ

ผศ. ทพญ.วีณา วัฒนานุกิจ

ศ.คลินิกเกียรติคุณ ทพญ.ผุสดี ยศเนืองนิตย์

รศ. ทพญ.เพ็ญพรรณ เลาหพันธ์