เว็บไซต์เก่า

วิจัยผลิตภัณฑ์ยา/ทันตวัสดุ

การพัฒนายาจากพืชสมุนไพร

งานวิจัยอณูเภสัชวิทยา/อณูชีววิทยา

งานวิจัยเภสัชวิทยา คลินิก

ผลงานวิจัยตีพิมพ์

ภาควิชาเภสัชวิทยา

นางสาววิรัญชนา เทียบไธสง

นางสาวณัฐสุดา ลือชา

นางสาวสุภาภรณ์ ทิพยากรณ์

นางสาวพรรัตน์ บุญเพ็ชร์