เว็บไซต์เก่า

ภาควิชาวิทยาระบบบดเคี้ยว

นายฐาปกรณ์ ภูมิภาค

นางสาวธีราภรณ์ ศรีสวัสดิ์

นางสาวนันท์นรินทร์ นันทะเพ็ชร

นางสาวจิราภรณ์ สะเมนรัมย์

นางสาวนฎา สาแล

นางสาวเฉิดฉวี กิตติกุลพันธ์

อ. ทพ.พลกร บูรณะประเสริฐสุข

อ. ทพญ.สิริกมล อินทวี

ผศ. ทพญ.ภาณุเพ็ญ สิทธิสมวงศ์