เว็บไซต์เก่า

นายวสันต์ จิวสกุลวงศ์

1. โครงการสัมมนาบุคลากรสายวิชาการและผู้ช่วยอาจารย์ ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ โรงแรมแซนด์ดูนส์ เจ้าหลาว บีช รีสอร์ท จังหวัดจันทบุรี ระหว่างวันที่ 13-15 พฤศจิกายน 2562

2. งานประชุมวิชาการ “The 14th International Dental Collaboration of the Mekong River Region Congress” ณ เมืองคุนหมิง สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 17-19 ตุลาคม 2562

3. เสนอผลงานวิจัยในงาน “The Second Osaka-Mahidol-Chulalongkorn Joint Symposium” วันที่ 25-26 ตุลาคม 2554

4.งานประชุมวิชาการ The 16th International Congress “PhytoPharm ” ณ เมือง St. Petersburg, ประเทศรัสเซีย ระหว่างวันที่ 9-11 กรกฎาคม 2555

อุษณี เจริญทรัพย์

นางสาวอรดา โตศรีสวัสดิ์เกษม

5.งานประชุมวิชาการ The First Thailand-Japan-Korea Joint Symposium on Translational Research in Oral Sciences, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันที่ 15-16 พฤศจิกายน 2555

ติดต่อ ภาควิชาจุลชีววิทยาช่องปาก

แหล่งความรู้ ภาควิชาจุลชีววิทยาช่องปาก